War Thunder background
Nový systém termodynamiky
Pozor! Tato novinka byla původně publikována na staré verzi webových stránek. V některé verzi webových prohlížečů se může zobrazovat chybně.


Dokončili jsme práce na základním fyzikálním modelu termodynamiky leteckých motorů. Skrze tento model se tepelné emise a časový limit při přehřátí motoru stanou daleko detailnějšími, zatímco ovládání motoru bude více flexibilní a adaptabilní na základě vnějších podmínek (počasí, atmosférické podmínky, provozní podmínky a podobně).

V arkádových bitvách se situace nijak nezmění, ale pro hráče preferující realistické a/nebo simulátorové bitvy budou informace o novém modelu termodynamiky velmi užitečné. Nuže tedy...co je nového?

Podívejme se nyní na základní rozdíly mezi současnou implementací a budoucí podobou termodynamiky:

1. Teplotní vyzařování motoru

V novém modelu termodynamiky budou termální emise motoru více závislé na nastavení motoru - výkon, nastavení turbodmychadla, otáčky motoru a podobně.

Klikněte sem pro zobrazení detailního technického popisu!

V současnosti tyto faktory nejsou z větší části brány v potaz, takže teplota motoru nebyla nastavením motoru příliš ovlivněna - například s klesajícím plnícím tlakem a výkonem při nastoupání nad kritickou výšku teplota motoru neustále stoupala. Nový model termodynamiky ale zmíněné faktory bere v potaz, tudíž při letu v hladině vyšší než je kritická výška pro daný motor bude nyní výsledná teplota motoru nižší, což ve velkých výškách umožní delší let na maximální výkon než ve výškách menších. Je možné snížit tepelné emise motoru bez ztráty tahu i jinými způsoby, jako například snížením otáček při zachování hodnoty plnícího tlaku - v některých případech lze takto při vysokých rychlostech dokonce i tah nepatrně zvýšit, zatímco tepelný výdej motoru se sníží.

2. Teplota

"Okamžitá teplota" motoru je nyní určována rovnováhou mezi vyzářeným teplem (tj. vyzařování tepla skrze chladiče, samotný motor, potah letounu apod.) a generovaným teplem, jež je vytvářeno provozem motoru.

Klikněte sem pro zobrazení detailního technického popisu!

Množství vyzářeného tepla a efektivita chladičů pak byla učiněna více realistickou v závislosti na umístění chladičů oleje či kapaliny. Největší efektivity dosahují chladiče při otevření na 10-40% , takže jakákoliv vyšší teplota vyústí v zanedbatelné snížení okamžité teploty motoru - i malé snížení ale může ve výsledku prodloužit dobu maximálního výkonu motoru o několik minut. Obecně vzato většinou stačí nechat chladiče otevřené na cca 20-30%, neboť takové nastavení nezpůsobí vážnější zhoršení letových charakteristik vinou vyššího odporu vzduchu a zároveň umožní užívat motor v běžném provozním módu.

Efektivita vyzařování tepla (tj. předávání tepla okolnímu vzduchu) závisí na povětrnostních podmínkách během letu. Při nízkých teplotách vzduchu je tepelná výměna s prostředím více efektivní, takže je možné nechávat chladiče jen pootevřené. V horkých klimatických podmínkách (např. let nad pouští) je ale nutné naopak nechávat chladiče více rozevřené.

Změní se i rychlost stoupání/klesání teploty, a to v závislosti na okamžité teplotě při daném nastavení motoru. Čím větší tak bude rozdíl mezi vyzářeným/generovaným teplem, tím více tepla bude předáváno okolnímu vzduchu a tím rychleji bude teplota klesat. Toto je jedna z výhod leteckých motorů - díky tomu bude možné pohonné jednotky rychleji chladit či naopak zahřívat.3. Zahřívání motorů před startem

Do nového modelu bylo přidáno předběžné zahřátí motoru při vstupu do bitvy, čímž se zabraňuje nutnosti čekat, až motor dosáhne bezpečné provozní teploty pro start. Jinými slovy - letoun se na dráze objeví s již zahřátým motorem.

4. Časové limity

Časový limit pro bezpečný provoz motoru nyní bude záležet na současné provozní teplotě.

Klikněte sem pro zobrazení detailního technického popisu!

Znamená to, že bude třeba bedlivě sledovat ukazatele provozních teplot při všech nastaveních motoru a nepřekračovat limity motoru. Maximální výkon lze užívat v závislosti na daném motoru v rozmezí od 15 minut až po půl hodiny, zatímco nouzové zvýšení výkonu (např. War Emergency Power) půjde užít pouze v časovém rozmezí 5-15 minut. Pokud jsou pak teplotní limity ignorovány a motor je přehřátý, časový limit ostře klesá - v extrémních případech bude možné držet maximální výkon i méně, než 100 sekund bez rizika poškození motoru.

Časový limit je omezován i výkonem a výdejem tepla - čím nižší výkon a čím méně vygenerovaného tepla, tím déle bude možné při daném nastavení motor užívat. Bude rovněž možné dosáhnout delší doby provozu přizpůsobením nastavení motoru okolním podmínkám pomocí např. plného otevření chladičů - díky tomu lze prodloužit limit pro užívání WEP i o několik minut. Čím nižší pak okamžitá teplota motoru je, tím bezpečnější a štědřejší časový limit pro provoz motoru za daného nastavení lze získat.

Díky tomu tedy bude možné ve studeném počasí užívat při určitých nastaveních motor velmi dlouho i přes to, že chladiče jsou jen pootevřené. Při normálních teplotách bude možné rozevřením chladících klapek vyměnit vyšší odpor vzduchu za efektivnější chlazení, zatímco při vysokých teplotách bude nutné chladič více otevřít.

5. Nový systém zobrazení teploty

Nové rozhraní disponuje novou logikou způsobu, kterým prezentuje informace o stavu motoru.

Klikněte sem pro zobrazení detailního technického popisu!

Protože časový limit pro užívání motoru při daném nastavení bude nyní určován okolními podmínkami, známý "odpočet" do poškození motoru již nebude nadále užíván.

V novém modelu bude zbývající provozní čas znázorněn barvou indikátoru teploty. Bílá barva značí, že motor bude při současném nastavení schopen provozu po více než 10 minut až do vyčerpání paliva. Žlutá barva značí, že při daném nastavení lze motor užívat pouze po dobu 5-10 minut, oranžová barva snižuje limit na 2-5 minut, červená barva indikuje limot menší než 2 minuty, a blikající červený indikátor se objeví ve chvíli, kdy současné nastavení motoru umožňuje bezpečný provoz pouze po dobu menší než 1 minuta.

6. Chlazení motoru po dlouhém provozu

Pokud byl motor v provozu dlouhou dobu, vyžaduje čas pro dostatečné ochlazení, během kterého se všechny ukazatele vrátí do normálu.

Klikněte sem pro zobrazení detailního technického popisu!

Znamená to, že v případě přehřátí je třeba snížit výkon motoru, aby si mohla pohonná jednotka "odpočinout". Obecně vzato je k tomuto úkonu postačující polovina času potřebného k přehřátí motoru - tj. pokud jste například motor užívali pět minut v módu WEP, k jeho zchlazení potřebujete pouze zhruba 2,5 minuty pro návrat do výchozího stavu.7. Automatické ovládání chlazení

Automatické ovládání chladičů nově bude zohledňovat nastavení motoru a automaticky nastaví chladiče tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi efektivitou chlazení a zachováním letových charakteristik stroje.

Klikněte sem pro zobrazení detailního technického popisu!

Tento systém je napojen přímo na ovládání motoru, tudíž když hráč mění provozní podmínky motoru (tj. přidává či ubírá plyn), zároveň s tím mění i cílovou teplotu motoru, jež je udržována termostaty automatického ovládání chlazení.

Optimální poloha chladících klapek je pak udržována během vodorovného letu při stálém nastavení motoru. Pokud se nastavení motoru změní (např. přidáním plynu), klapky chladiče jsou uzavřeny za účelem dosažení nové hodnoty optimální provozní teploty pro dané nastavení - díky tomu je velmi rychle snížen odpor vzduchu, což letounu umožňuje větší akceleraci. Pokud je naopak motor nastaven na nízký výkon ubráním plynu, chladiče se plně rozevřou, dokud se motor neochladí na cílovou okamžitou teplotu.

8. Poškození motoru vinou přehřátí

Pokud je překročen limit pro bezpečný provoz motoru, motor začne postupně ztrácet výkon, začne pracovat nepravidelně, otáčky začnou kolísat a objeví se i další problémy.

Klikněte sem pro zobrazení detailního technického popisu!

I takto poškozený motor je ale stále ještě možné zachránit, pokud včas zareagujete a odpovídajícím způsobem snížíte zátěž motoru - v praxi se jedná o nastavení minimálních otáček motoru, snížení tahu na 50% a plné rozevření chladících klapek. Tímto způsobem je možné snížit teplotu motoru na bezpečné hodnoty (tj. indikátor teploty motoru přestane červeně blikat) a zabránit dalším škodám na motoru. Můžete tak i s poškozeným motorem udržet alespoň část výkonu, která vám umožní vrátit se zpět na základnu, či pokračovat v leteckém souboji.

Možnost zachránit motor před zničením stejně jako rychlost poškozování závisí na vážnosti přehřívání. Pokud je například kapalinou chlazený motor zahříván až na bod varu chladící kapaliny, chladivo se začne měnit na páru až do chvíle, kdy veškeré chladivo přejde v plynné skupenství - v tento okamžik dojde k nenávratnému zničení motoru. Pokud se tak ale stalo při normálních provozních podmínkách, proces bude dostatečně pomalý na to, aby mohl hráč podniknout opatření proti dalšímu poškození pohonné jednotky. Čím vyšší pak bude teplota, při které došlo k překročení provozních limitů, tím rychleji bude motor ztrácet výkon a tím rychlejší bude jeho zkáza.

9. Jiné modifikace letounů ve spojitosti s novou termodynamikou

Naprostá většina letounů ve hře v současnosti užívá jeden společný model termodynamiky, který je konverzí teplotního nastavení vycházející ze starého modelu - jinými slovy, teplotní limity a nastavení ze starého modelu upravovány podle obecných pravidel a šablon vhodných pro daný stroj, zatímco ostatní vlastnosti starého termodynamického modelu jsou zachovány.

Klikněte sem pro zobrazení detailního technického popisu!

Například pokud se letoun nepřehříval při žádném nastavení motoru, konvertovaný termodynamický model bude velmi tolerantní. Naopak pokud se letoun ve starém modelu často přehříval, v novém modelu budou podmínky pro bezpečný provoz velmi přísné.

V budoucnosti, až budou implementovány letové modely, pak bude nový model termodynamiky nastaven podle reálných dat.

Brzy rovněž plánujeme přidání oddělených ovládacích prvků pro chladiče oleje a chladiče motoru/kapaliny. Ve skutečnosti jsou totiž oba systémy ovládány najednou.War Thunder tým

Přečtěte si více:
Funkce Skupiny
Paralaxa a úprava zaměřovače pro bojová vozidla
Nový hangár pro letadla i bojová vozidla
B-29 Superfortress/Tu-4 – nová tvář obra