War Thunder background
Aktualizace balistiky - otázky a odpovědi od vývojářů

Piloti, tankisté a kapitáni,

Posbírali jsme otázky od komunity ohledně aktualizace balistického systému a dnes na ty nejpopulárnější dotazy odpoví producent War Thunderu, Vjačeslav Bulannikov.


Otázka: Ovlivní nový systém HESH munici? Pokud ano, jak?

Odpověď: Tyto změny se nevztahují na HE, HESH ani HEAT střely.

Otázka: Plánujete aktualizovat algoritmus počítající odrazy střel? Někdy se náboje velké ráže odrazí od velmi lehkých vozidel.

Odpověď: Střela se může odrazit v případě, že při daném úhlu a vzdálenosti (lze vypozorovat v infokartě munice) je poměr ráže střely vůči pancéřování nižší, než 7. Pokud je tento poměr 7 nebo vyšší, pancíř je proražen. Neplánujeme tento systém nějak upravovat, nebo ho prohlubovat.

Otázka: A co tvrdost materiálu střely? V průběhu času se vyráběla munice z různě tvrdých materiálů.

Odpověď: Tvrdost materiálu u celistvých typů munice nelze brát v potaz, protože může být velmi rozdílný. V závislosti na datu výroby se tvrdost jednoho typu munice může velmi odlišovat a volba jedné konkrétní hodnoty by tak nebyla přesná. Nicméně tvrdost (hustota) jádra hraje roli u APFSDS munice.

Otázka: Existují nějaké plány změnit zároveň i penetrační systém? Střely ve hře mají "tloušťku" jeden pixel, takže mohou proniknout velmi malými mezerami v pancéřování, například 152mm náboj "prostřelí" 10mm otvor.

Odpověď: Toto je komplexní a obtížně řešitelný problém; již jsme několikrát zkoumali několik různých návrhů jak to změnit, ale zatím žádný z nich nesplňoval všechny potřebné požadavky. Možná se k tomu v budoucnu vrátíme, momentálně používáme nejrozšířeněji používanou metodu ve hrách.

Otázka: Budou dokumenty s hodnotami, které neodpovídají výsledkům vzorců vyřazeny i přesto, že třeba jejich data odpovídají veškeré jiné dostupné dokumentaci? Zmínili jste APDS, ale zajímalo by mě, jestli by v některých případech mohla být vyňata i jiná munice.

Odpověď: Výjimky jsou výjimečné a přistupujeme k nim ve chvíli, kdy o dané munici nejsme schopni žádnou jinou cestou získat korektní data. Rozdíly v hodnotách průrazu mezi různými zdroji nejsou dostatečným důvodem pro zařazení na "seznam výjimek". Jedním z účelů tohoto postupu je zbavit se nekoherence dat z různých zdrojů - v jiném případě bychom neustále museli měnit penetrační hodnoty.

Otázka: Máte nějaké plány na vylepšení odrazů HEAT střel? V mnoha případech by se HEAT projektily neměly odrážet, ale buďto se roztříštit, nebo detonovat. Mnoho HEAT střel je moc křehkých na to, aby po nárazu zůstaly v jednom kuse.

Odpověď: HEAT munice se může odrazit při jejím dopadu pod velkým úhlem - hodnota tohoto úhlu závisí na konstrukci dané roznětky. Samozřejmě že projektil se může po dopadu zničit a toto je implementováno ve hře - po dopadu ztrácí projektil stabilitu a může samovolně detonovat.

Níže jsou data k roznětce V-15 používané u HEAT munice. Jak je z nich patrné, hodnota úhlu je od 0 do 70 stupňů.

 

Otázka: Existují plány provést něco podobného s leteckou municí? U ní je těžší dobrat se k tomu, jaké daná munice podávala výkony a ještě těžší posoudit, jestli se tato munice ve hře chová korektně.

Odpověď: Pro velkorážné zbraně používající podobnou munici jako vozidla - ano.

V-15 fuse performance data
Technické údaje k roznětce V-15

Otázka: A co ohledně APHEBC? (tedy typ munice používaný některými sovětskými děly). Bude to stejné jako je nyní u APBC/APCBC? Už roky má divné charakteristiky.

Odpověď: Efekty sklonu budou implementovány i pro tuto munici podle vzoru z APBC munice.

Otázka: Tato metodologie zhorší výkon japonských děl. Co s tím plánujete dělat?

Odpověď: Proběhnou změny BR tam, kde to bude nutné. Toto se ale týká všech národů, nejen Japonců.

Otázka: Jak je průraz počítán? Jak se liší mezi municí s různými tvary kukel?

Odpověď: Tvar kukly ovlivňuje schopnost penetrace pod určitými úhly a to je vzato v potaz v tabulce s efekty sklonu. Pro získání hodnoty penetrace pod konkrétním úhlem je potřeba vydělit tloušťku pancíře pomocí hodnoty sklonu pro požadovaný úhel.

Otázka: Platí tyto vzorce i pro leteckou hlavňovou výzbroj malé ráže?

Odpověď: Momentálně neplánujeme použít tyto vzorce pro kulomety.

Otázka: Náboje stejného typu a ráže mohou mít různé penetrační parametry. Jak se toto promítne do výpočtů?

Odpověď: Pokud mají tyto náboje rozdílné parametry ovlivňující průraz - tedy hmotnost, rychlost, množství výbušniny a jiné, ovlivní to výsledek výpočtů.

Otázka: Můžete nám ukázat přesný vzorec, pomocí kterého se počítá průraz? Není jasné, kdy je použita hmotnost jádra a kdy hmotnost celého náboje.

Odpověď: V budoucnosti uvidíte přesné charakteristiky munice získané přímo ze hry na War Thunder Wiki.

Otázka: De Marreův vzorec nebere v potaz hmotnost výbušné složky, ale při použití vaší kalkulačky je patrný nelineární průběh křivky výsledné penetrace ve vztahu k výbušné složce. Jsou tam nějaké skryté parametry?

Odpověď: Je pravdou, že De Marreův vzorec nepočítá se explozivní složkou, a proto jsme použili data od AaG, která nám dovolila zformulovat snížení hodnoty penetrace v závislosti na koeficientu výbušné náplně a přidat tak hmotnost výbušné náplně ve formě jednoho z parametrů ovlivňující výsledek. To, že jsme vzali v potaz výbušnou složku nám dovolilo přesněji vypočítat hodnoty penetrace - náboje s vyšším koeficientem výbušné náplně mají menší hodnoty průrazu. Přesné hodnoty nejsou tajné, lze je najít níže.


tým War Thunderu

Přečtěte si více:
Představujeme vítěze turnaje Air Superiority 2024!
Získejte Churchill AVRE v akci Operace Overlord!
Stránky historie (červen): Vojenský ženista
Nové mapy: Tajemné údolí a Beringovo moře!

Komentáře (2)

Commenting is no longer available for this news