War Thunder background
Revize ekonomiky - Podrobný plán

Piloti, tankisté a námořníci,

V první řadě bychom chtěli vyjádřit upřímné poděkování za trpělivost, kterou jste prokázali během uplynulých týdnů. V tomto období jsme se snažili vypracovat detailní plán pro vysoce očekávanou revizi ekonomického systému hry War Thunder.

Rozumíme, že mnozí z vás očekávali konkrétní informace o našich strategiích a opatřeních zaměřených na řešení vašich obav. Během tohoto časového období jsme věnovali všechny své úsilí pečlivé analýze vašich názorů a našich vlastních dat, aby se zformuloval komplexní akční plán pro zlepšení současného stavu ekonomiky War Thunderu.

Navrhované změny nejsou dělány naslepo. Během posledních několika let jsme v zákulisí usilovně pracovali na vylepšení ekonomických modelů naší hry. Za tímto účelem jsme uskutečnili interní experimenty s různými novými ekonomickými modely, které by dokázaly najít správnou rovnováhu mezi zachováním poutavého herního zážitku a udržitelnosti hry na dlouhodobé bázi. Tyto modely byly navrženy tak, aby vyhovovaly široké škále herních preferencí, a zároveň zohlednily potřebu spravedlivého systému monetizace, který by nám umožnil War Thunder dále vylepšovat a rozšiřovat. Provedli jsme dlouhodobé testy na tisících náhodně vybraných hráčů, přičemž jsme zvyšovali rychlost jejich postupu různými poměry a analyzovali jejich dlouhodobé zapojení v porovnání se základním stavem.

Změny, které nyní plánujeme zavést, jsou přímým výsledkem těchto testů, zkoušek a analýzy našich statistických údajů. Nepochybně jste si všimli, že některé z navrhovaných změn jsou poměrně významné, a věříme, že mají dobrou šanci zlepšit zážitek jak pro hráče zdarma, tak pro prémiové hráče, a zároveň zajistit ekonomickou životaschopnost hry.

Nicméně, rádi bychom zdůraznili, že nyní jsme v procesu rychlé implementace: původně jsme plánovali tyto změny zavést postupně, ale rozhodli jsme se tento proces značně urychlit. To může vést k nutnosti modifikovat nebo vrátit některé nebo všechny tyto změny, pokud se ukáže, že v praxi jednoduše nefungují.

Z hlediska přehlednosti jsme plánované změny rozdělili do dvou hlavních kategorií: vyrovnání příjmů a výdajů Stříbrných lvů a systém postupu na základě bodů výzkumu. Všechny změny by měly být implementovány postupně v průběhu roku 2023 a v každém oddíle budou uvedena předpokládaná data zavedení. Budeme poskytovat komplexní informace prostřednictvím blogů a článků, abychom podrobněji vysvětlili změny a zaručili jejich transparentnost.

Upřímně doufáme, že tyto změny přinesou radost a pozitivní dopad na váš herní zážitek ve War Thunderu. Velmi si ceníme vašich názorů a s očekáváním se těšíme na vaše reakce a připomínky v komentářích k tomuto příspěvku, na sociálních sítích, na oficiálním fóru a v dalších diskusních prostorech, které sledujeme.

Úplný plán plánovaných změn

Podstatná část obdržené zpětné vazby se týkala aktuální rovnováhy Stříbrných lvů (SL). Zatímco obecná pravidla pro vyrovnávání SL příjmů se v posledních letech nijak zásadně nezměnila, stále se zvyšoval počet, rozmanitost a druhy dostupných strojů, čímž vzniklo množství nových možností, jak utratit SL. V důsledku toho nyní možnosti hráčů vydělávat SL již nejsou schopny dostatečně pokrýt jejich potřeby, což jsme, bohužel, neřešili s dostatečnou rychlostí.

Proto usilovně pracujeme na implementaci komplexní revize ekonomiky SL. Cílem je zvýšit počet SL získaných za bitvu a snížit náklady na opravu zničených strojů.

Tato revize povede ke zvýšení příjmů z SL ve všech oblastech, přičemž bude kladen zvláštní důraz na vozidla středních a vyšších úrovní. Naším cílem je zajistit, aby průměrný hráč na všech úrovních mohl udržet kladnou nebo alespoň neutrální bilanci SL i bez aktivního prémiového účtu.

V minulosti byly náklady na opravy odvozeny hlavně od efektivního výkonu daného stroje v bitvě. To znamená, že nejvýkonnější stroje měly nejvyšší náklady na opravu, což vyžadovalo, aby hráči v boji excelovali, aby udrželi kladnou bilanci. To činilo hraní strojů s vysokými náklady na opravu obtížným a mnoho hráčů muselo pravidelně získávat SL hraním strojů s nižšími náklady na opravu. Naším hlavním záměrem bylo zabránit tomu, aby některé stroje měly jasnou výhodu v ziskovosti oproti ostatním. Zvyšováním nákladů na opravu nejvýkonnějších strojů a snižováním nákladů na opravu méně výkonných jsme se snažili zvýšit rozmanitost vozidel používaných ve hře.

Od února 2022, kdy jsme přešli na ekonomiku vojenské techniky založenou na úrovních, byly náklady na opravy jednotlivých strojů méně závislé na jejich efektivním výkonu v bitvě a více na úrovni stroje. To vedlo k 1,5 až 2násobnému snížení maximálních nákladů na opravu v závislosti na stroji a herním režimu. Například u letounu B-29, který byl nejdražším strojem na opravu, se náklady na opravu snížily ze 48 000 SL na přibližně 16 000 SL a v současné době je nejdražší stroj na opravu v leteckých RB v rozmezí 22 000 SL.

Plánovaná revize přinese další významné změny v nákladech na opravy strojů. Nejenže je globálně snížíme, ale také změníme způsob jejich výpočtu. Ačkoliv považujeme náklady na opravu za důležitý motivující faktor, který vede hráče k tomu, aby adekvátně posuzovali rizika a vyhýbali se "plýtvání" svou bojovou technikou, věříme, že je vhodnější přijmout zjednodušený přístup k výpočtu nákladů na opravu.

Po další aktualizaci ekonomiky nebudou náklady na opravu určovány individuálně pro každý stroj na základě jeho výkonu nebo úrovně. Namísto toho budou ekonomické parametry vypočítány na základě údajů o všech strojích stejné třídy a bojového hodnocení (BR), které se pak použijí k výpočtu násobitelů odměn a nákladů na opravu pro každý stroj podle jeho ekonomické úrovně, která je určena úrovní vozidla a jeho pozicí na této úrovni. To v podstatě znamená, že všechna vozidla stejné třídy, BR a ekonomické úrovně budou mít od té doby stejný násobitel odměn a nákladů na opravu.

Díky této změně budou náklady na opravy u podobných typů bojové techniky konzistentnější a sníží se potřeba častých následných úprav ekonomiky. Sníží se také rozsah zbývajících úprav, protože je nepravděpodobné, že by se celková výkonnost celé třídy vozidel výrazně změnila.

Tento nový přístup však může vést k tomu, že některé jednotlivé stroje budou při daném BR získávat SL efektivněji než jiná. V takových případech můžeme použít jiné metody, jako je úprava BR stroje, úprava jeho technických a bojových vlastností, pokud je to možné, tj. změna přístupu k určitým typům nábojů nebo úprava rychlosti nabíjení, nebo použití obecných vyvažovacích faktorů pro všechna vozidla dané třídy. Pro upřesnění, budeme měnit pouze měkké faktory, jako jsou tyto, a nebudeme uměle měnit žádné prvky, jako je tloušťka pancíře nebo maximální rychlost atd., abychom změnili výkon stroje.

Je důležité zmínit, že ačkoli jsou tyto chystané změny celkově poměrně radikální, ne u všech strojů dojde k výrazným změnám. Například dopad na vrtulníky ve Zjednodušených bitvách bude omezený, protože tyto stroje již mají nízké náklady na opravy a vysoké příjmy, a proto si v průměru udržují kladnou bilanci SL.

U strojů s vyšším hodnocením však dojde k výrazným změnám obecně, zejména u méně frekventovaných národů. Například francouzský MARS 15 v Realistických bitvách. Jeho cena za opravu se sníží téměř o polovinu z 11 200 SL na 5 900 SL a násobitel odměny se zvýší z 1,6 na 1,8. Podobně se bojovým vozidlům V až VII úrovně ve všech režimech sníží náklady na opravu o 15 až 40 % a zvýší se násobek odměny o 20 až 50 %. Ve Zjednodušených bitvách se výrazně sníží náklady na opravu samohybných flaků, například u WZ305 z 16 700 SL na 6 500 SL. Podobnými změnami projdou i lehké tanky v Simulátorových bitvách, jako je Strf 9040B, přičemž náklady na opravu se v tomto konkrétním případě sníží ze 14 800 SL na 6 800 SL.

Podobné drastické úpravy se projeví i u letadel. V Realistických bitvách se u mnoha letadel VI. až VIII. Úrovně sníží náklady na opravy o 20 až 40 % a odpovídajícím způsobem se zvýší násobky odměn o 30 až 50 %. Například náklady na opravu švédského letounu J29F se sníží z 20 000 SL na 12 700 SL, zatímco násobitel odměny se zvýší z 2,8 na 3,8. Tyto změny budou podobně výrazné i ve Zjednodušených a Simulátorových bitvách a v některých případech budou ještě výraznější - u některých strojů se náklady na opravu sníží třikrát až čtyřikrát. Například u letounu F-104S.ASA ve Zjednodušených bitvách se náklady na opravu změní z 13 400 SL na 4 000 SL, zatímco u Mirage F1C v Simulátorových bitvách se náklady na opravu sníží z 38 600 SL na 12 200 SL.

V rámci příprav na nadcházející aktualizaci ekonomiky jsme sestavili několik tabulek s plánovanými změnami. Dychtivě očekáváme vaši zpětnou vazbu k těmto navrhovaným úpravám:

Pokud komunita tyto změny schválí, bude tato ekonomická aktualizace vydána několik týdnů po aktualizaci "La Royale"

Hlasujte

Přestože se snažíme zajistit, aby se příjem z bojové techniky vyrovnal průměrnému hráči všech úrovní bez ohledu na to, zda má prémiový účet, je důležité vzít v úvahu scénáře, kdy je v jedné bitvě ztraceno více strojů, aniž by bylo dosaženo jakéhokoli zničení nebo jiného příspěvku k úspěchu týmu.

V takových případech je velmi pravděpodobné, že výdaje na opravy převýší příjmy, a to i v případě prémiového účtu. Proto jsme se rozhodli vylepšit funkci prémiového účtu, abychom zabránili tomu, že se hráčům i po výjimečně neúspěšné bitvě nahromadí záporný zůstatek. Pokud vaše celkové náklady na opravy přesáhnou váš příjem, budete po bitvě odškodněni, čímž se zajistí, že množství SL za zápas zůstane na nule, pokud jste tedy nezničili některého ze spoluhráčů.

Tato dodatečná funkce bude automaticky součástí každého prémiového účtu a nebude vyžadovat samostatný nákup. Bude se vztahovat i na všechny aktuálně aktivní prémiové účty, aniž by bylo nutné provádět další akce.

Tuto mechaniku plánujeme přidat v jedné z aktualizací v létě 2023.

Kromě výrazného snížení nákladů na opravy bojové techniky plánujeme důležitou a zajímavou změnu týkající se způsobu výpočtu těchto nákladů. V současné době jsou náklady na opravy stanoveny na základě průměrné životnosti stroje. Je však zřejmé, že skutečná životnost stroje se může v různých scénářích značně lišit.

Vezměte si toto: pokud hráč přežije 10 minut, zlikviduje 5 nebo 6 nepřátel, získá bod, uštědří mnoho zásahů a poskytne několik asistencí, budou náklady na opravu ve výši 6 000 až 7 000 SL zcela zanedbatelné. Na druhou stranu, pokud byste byli vyřazeni v prvních minutách bitvy, aniž byste vystřelili nebo získali bod, náklady na opravu by byly výrazně vyšší. Cena je stejná, ale důsledky jsou mnohem negativnější.

Vzhledem k tomuto rozdílu jsme se rozhodli systém zdokonalit a náklady na opravy přímo vztáhnout ke skutečné životnosti daného stroje. Jinými slovy, čím kratší dobu zůstane váš stroj v provozu, tím nižší budou náklady na jeho opravu (do určité výše). Tyto informace se zobrazí na infokartě každého stroje, kde jsou uvedeny náklady na opravu za minutu a maximální možné náklady na opravu. Při dobrovolném opuštění vozidla se navíc standardně uplatní maximální náklady na opravu.

Doufáme, že díky této mechanice budou opravy v případě neúspěšné bitvy šetrnější.

Tuto mechaniku plánujeme přidat v jedné z aktualizací v létě 2023.

Prémiové stroje měly vždy vyšší násobek odměny a nižší náklady na opravu než ty běžné. Prémiové stroje prakticky vždy dosáhnou alespoň na vyrovnaný zůstatek, ale navíc se na ně bude vztahovat i celkové zvýšení násobků odměn a snížení nákladů na opravy, takže prémiové stroje budou vydělávat ještě více.

Kromě toho plánujeme ke každému nově pořízenému prémiovému stroji poskytnout sadu záložních strojů. To znamená, že zatímco se hráči seznamují se svým novým strojem, budou mít možnost dalšího nasazení, pokud bitva neproběhne podle plánu.

Tuto funkci plánujeme přidat v jedné z aktualizací v létě 2023.

O ničení spoluhráčů se ve War Thunderu vždycky mluvilo a my chápeme frustraci, kterou vyvolává úmyslné poškození nebo zničení hry zákeřnými spoluhráči. Na základě zpětné vazby, kterou jste nám poskytli, provedeme několik změn, které budou řešit vaše připomínky. Přesto věříme, že koncept "přátelské střelby", tedy náhodného nebo nezodpovědného poškození spojeneckých hráčů, má své místo i v realističtějších herních režimech War Thunderu, takže se naše priority zaměřují na minimalizaci škod a frustrace způsobených teamkilly.

Za prvé, zcela odstraníme nutnost platit za opravy, pokud vaše vozidlo zničí spoluhráč - bez ohledu na důvod.

Kromě toho přidáme mechaniku omluvy - pokud vás někdo týmově zabije, budete moci přijmout omluvu od hráče, který vás zničil. To vám umožní posoudit případ od případu, zda považujete zničení spoluhráčem za nešťastnou, ale odpustitelnou situaci "přátelské střelby", která nevyžaduje žádné další kroky proti pachateli. V takovém případě budou všichni hráči v zápase informováni prostřednictvím chatu.

Pokud se domníváte, že šlo o zákeřné zabití, můžete omluvu odmítnout a „vrah“ bude vyhozen ze seance a případně zabanován.

Tuto mechaniku plánujeme přidat v příští velké aktualizaci v září 2023.

V současné době je odměna za obsazení bodu přidělena každému hráči na daném bodě v okamžiku obsazení. Chybou tohoto přístupu však je, že hráči, kteří pomáhali, ale byli zničeni dříve, než se podařilo bod zcela získat, nejsou za své úsilí odměněni. Na tento problém upozornila řada hráčů, a proto jsme se rozhodli, že odměněni budou všichni hráči, kteří pomohli získat bod, nejen ti, kteří přežili až do konce.

Obsazování bodů může být někdy poměrně riskantní, takže doufáme, že tato změna pomůže motivovat hráče k častějšímu obsazování.

Tuto mechaniku plánujeme přidat v jedné z aktualizací v létě 2023.

Po bitvě může být někdy obtížné zjistit, jak přesně byla vypočítána vaše konečná odměna v SL a RP. Celkový součet je samozřejmě závislý na vašich činnostech v bitvě, takže jsme se pro přehlednost a jasnost rozhodli, že obrazovka s výsledky po bitvě bude podrobnější.

Nyní se v deníku bitvy přesně zobrazí, z jakých akcí pochází každá část vaší celkové odměny za SL a RP, a tyto informace budou k dispozici také na kartě Výsledky bitvy ve Zprávách.

Tuto funkci plánujeme přidat do hlavní aktualizace plánované na září 2023 a budeme ji vylepšovat a rozšiřovat i v budoucnu.

Hráči přirozeně oceňují seskupené stroje, protože odpadá nutnost jejich výzkumu pro postup na vyšší pozice v určitém tech. stromu. Z trochu jiného úhlu pohledu má tendenci tyto seskupené stroje využívat méně hráčů, což má negativní vliv na rozmanitost vozidel v bitvách a mnoho zajímavých strojů zůstává nedoceněno. Tato situace proto přináší další problémy, jako jsou zkreslené údaje o jejich účinnosti, což ztěžuje jejich řádné vyvážení. Vzhledem k neustálému rozšiřování vozidel ve War Thunderu je nutné učinit určitý kompromis. Naštěstí věříme, že jsme našli řešení.

V první řadě je naším novým plánem namísto snižování počtu seskupených strojů zařadit do skupin více bojové techniky. Tento přístup umožňuje obejít zkoumání značného počtu podobných strojů v každé výzkumné větvi. Navíc vizuální zhuštění tech. stromu způsobí, že se hned od začátku bude zdát méně děsivý.

Jak již bylo zmíněno, samotná realizace této změny by mohla vést k tomu, že by bylo ještě více strojů nedostatečně využíváno, čemuž se snažíme zabránit. Abychom to vyřešili, uděláme požadavky na výzkum těchto strojů mnohem jednodušší. Všechny stroje v rámci skupiny, s výjimkou počátečního stroje, budou mít o 50 % nižší náklady na výzkum. Naším záměrem je podpořit pravidelné hraní se seskupenými stroji a zároveň umožnit hráčům přeskočit ty stroje, které je nezaujaly.

Do září 2023 plánujeme v rámci aktualizace ekonomiky přepracovat většinu pozemních a leteckých stromů výzkumu.

Přestože je naším cílem zjednodušit tech. stromy, otázka vysokých nákladů na výzkum letadel VI. a VII. úrovně je často diskutovaným tématem a náš tým ji již delší dobu pečlivě sleduje. Původně jsme měli v úmyslu řešit postup ve výzkumu úrovní VI-VII pro letadla i pozemní vozidla současně, jakmile budou implementována bojová vozidla VIII. úrovně. Rozhodli jsme se však tyto akce oddělit a upřednostnit dřívější snížení nákladů na výzkum těchto letadel.

Do září 2023 plánujeme v ekonomické aktualizaci snížit náklady na výzkum a nákup letadel VI-VII. úrovně a o přesné změny se podělíme v některém z budoucích devblogů.

Tématem, o kterém jsme v našem týmu často hovořili, a v poslední době také v otázkách a odpovědích, je nalezení způsobu, jak dostatečně odměnit hráče za vynikající výkony v bitvách.

Prvním počátečním problémem je určit, co je "vynikající výkon", protože tento druh metriky je často relativní pro každého jednotlivého hráče. Za druhé, ne vždy platí, že vysoké umístění v tabulce odráží jasnou převahu nad nepřátelským týmem. Stejně jako nám se většině hráčů líbí PvP charakter War Thunderu, a proto jsme se rozhodli vytvořit další RP bonusy na základě toho, kolik nepřátelských strojů hráč zničí. Výše bonusu a počet zabití potřebných k jeho získání bude záviset na herním režimu a hodnosti použité bojové techniky - o podrobnostech vás budeme informovat, jakmile bude tato mechanika implementována do hry.

Jako předběžný příklad, kde jsou tato čísla přibližná a mohou se změnit, však uvedeme následující strukturu bonusu - v tankových zjednodušených bitvách při použití vozidel III. úrovně:

- Úroveň I : Za zničení 3 nepřátel získáte bonus 15 % RP

- Úroveň II: Za zničení 6 nepřátel získáte bonus 30 % RP

- Úroveň III: Za zničení 9 nepřátel získáte bonus 50 % RP

Pokud tedy zničíte 3-5 nepřátel, nezklamete svůj tým a získáte bonus za dovednost I. úrovně. Pokud zničíte 6-8 nepřátel, zanecháte v nepřátelském týmu dva hráče bez nasazení, za což získáte bonus II. úrovně. Pokud jich zničíte více než 9, opravdu jste se dostali nad rámec a prokázali jste naprostou převahu nad nepřítelem, čímž jste získali bonus za dovednost III. úrovně, který vám přináší velké a zasloužené zvýšení RP.

Tuto mechaniku plánujeme zavést s příští velkou aktualizací v září 2023.

V současné době je ve War Thunderu 10 hratelných národů, ale nehodláme s tím přestat! Se zaváděním nových národů je však stále náročnější upoutat pozornost zkušených hráčů. Již několikrát prošli řadou stromů, a proto je každá další cesta jiným stromem méně poutavá.

Abychom tuto situaci vyřešili, plánujeme zavést systém, který by ji zmírnil. Pokud hráč již dosáhl nejvyššího stupně v typu bojové techniky v rámci jednoho národa, získá bonus RP při zkoumání odpovídajícího typu jiných národů.

V tech. stromu budou určitá vozidla označena jako "nejlepší" vozidla pro každý národ v daném okamžiku. Jakmile hráč získá jedno z těchto vozidel, získá RP bonus při zkoumání dalších národů, kde ještě nezískal špičkové stroje. Výše bonusu bude záviset na zkoumané úrovni a bude platit pro první tři bitvy odehrané každý den.

Předběžný bonus pro každou úroveň bude:

  • Pro úroveň IV +15 %
  • Pro úroveň V + 25%
  • Pro úroveň VI + 35%
  • Pro úrovně VII a VIII + 50 %

Toto jsou naše počáteční plány, které však můžeme do zavedení nové mechaniky upravit.

Tyto bonusy plánujeme přidat v budoucí velké aktualizaci, která je plánována na říjen až listopad 2023.

Jak již bylo zmíněno v části "Změny v ekonomice Stříbrných lvů" tohoto plánu, naším cílem je začlenit do deníku bitvy další informace, které budou poskytovat komplexnější údaje o vašich výdělcích v bitvách. Tyto změny se týkají také získaných bodů výzkumu (RP).

Tuto funkci plánujeme přidat do hlavní aktualizace plánované na září 2023 a budeme ji vylepšovat a rozšiřovat i v budoucnu.

Přečtěte si více:
Sledujte Air Superiority 2024 a získejte unikátní ceny z Twitch Drops!
Den amerických ozbrojených sil: Oslavujeme s novým emblémem!
Fair Play: květen 2024
Den vítězství ve War Thunderu!

Komentáře (0)

Komentáře budou předem moderované 
Commenting is no longer available for this news