Terms of Use

Data ostatniej aktualizacji i wejścia w życie: 29 grudnia 2020 r.

Aktualna wersja znajduje się na stronie: https://warthunder.com/en/support/termsofuse/

Niniejsze warunki świadczenia usług („warunki”) stanowią część regulaminu (zgodnie z poniższą definicją) i określają sposób korzystania z usług firmy Gaijin. Część usług regulują również dodatkowe dokumenty, gdy jest to wyraźnie zaznaczone w regulaminie

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI I DOWOLNYMI DOKUMENTAMI, KTÓRE REGULUJĄ KORZYSTANIE Z USŁUG ORAZ SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ REGULAMINU, PRZERWIJ KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG. JEDYNĄ ORYGINALNĄ WERSJĄ REGULAMINU (W TYM NINIEJSZYCH WARUNKÓW) JEST ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA. MA ONA PIERWSZEŃSTWO W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK RÓŻNIC, PYTAŃ LUB SPORÓW W ZAKRESIE ZNACZENIA, FORMY, WAŻNOŚCI LUB INTERPRETACJI, OBECNYCH W RÓŻNYCH WERSJACH JĘZYKOWYCH.

1. DEFINICJE

Termin „usługa/usługi” oznacza dowolny produkt cyfrowy firmy Gaijin, np. stronę, gry, aplikacje mobilne (np. aplikację „Gaijin Pass” lub „Assistant for War Thunder֨”) lub inne usługi, takie jak sklep (store.gaijin.net) czy rynek (trade.gaijin.net), wraz ze wszystkimi dostępnymi informacjami i (lub) całą zawartością. Zawartość może obejmować własność intelektualną w dowolnej formie, np. bazy danych, znaki towarowe, oprogramowanie, tekst, wzory, grafiki, materiały audio i wideo, filmy, wiadomości, obrazy, architekturę itp.

Termin „Gaijin” oznacza jedną z następujących osób prawnych (w zależności od okoliczności wyszczególnionych poniżej):

 • Gdy usługi są świadczone bezpośrednio użytkownikowi: Gaijin Network Ltd. z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Kyriakou Matsi, 10 Liliana Building, 2nd floor, Office 203, PC 1082, Nikozja, Cypr;
 • Gdy usługi są świadczone za pośrednictwem innych platform (np. Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, sklep Google Play, App Store firmy Apple): Gaijin Distribution Kft. z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Hungária körút 162-166, 1146 Budapeszt, Węgry.

W warunkach firma Gaijin jest również określana jako „my”, „nas” i „nasz”.

Termin „użytkownik” oznacza użytkownika dowolnych usług. W warunkach użytkownik jest również określany jako „ty” lub „twój”. Użytkownicy, których nie obejmuje definicja zawarta w klauzuli 2.1, nie są według niej użytkownikami i nie powinni korzystać z usług.

Termin „strona” oznacza dowolną stronę obsługiwaną przez firmę Gaijin, w tym m.in. gaijin.net, warthunder.com, crossout.com, starconflict.com, crsed.net i enlisted.net.

Termin „gry” oznacza dowolne gry wideo wydane i (lub) licencjonowane przez firmę Gaijin zgodnie z umową EULA użytkownikom dowolnej platformy (np. Windows, Xbox, PlayStation, iOS, Android itp.), w tym m.in. War Thunder, Crossout, Star Conflict, CRSED: F.O.A.D., Enlisted i inne.

Termin „konto” oznacza osobiste konto Gaijin zarejestrowane przez użytkownika na potrzeby korzystania z usług.

Termin „regulamin” oznacza dowolne dokumenty określające sposób dostarczania usług przez firmę Gaijin, w tym m.in. te wskazane poniżej:

Regulamin stanowi kluczową część warunków. Akceptując niniejsze warunki, użytkownik wyraża również zgodę na zapisy regulaminu. Filie, partnerzy i spółki zależne firmy Gaijin mogą być stronami regulaminu. Wówczas niniejsze warunki będą się w równym stopniu odnosiły do użytkownika. Wszelkie odniesienia do regulaminu w niniejszym dokumencie mają zastosowanie również do niniejszych warunków, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

2. KORZYSTANIE Z USŁUG

2.1. Usługi NIE są świadczone użytkownikom poniżej 16 roku życia. Akceptując niniejsze warunki i korzystając z usług, potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat. Firma Gaijin może świadczyć usługi użytkownikom w innym wieku (lub ograniczyć ich świadczenie) zgodnie z lokalnym prawem. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, twoim obowiązkiem jest monitorować konto i ograniczyć dostęp do niego nieletnim oraz dzieciom w wieku poniżej 16 lat. Przyjmujesz na siebie pełną odpowiedzialność za korzystanie z usług przez nieletnich za pośrednictwem twojego konta. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dowolne wykorzystanie twojej karty kredytowej lub innego środka płatniczego (np. platformy PayPal czy waluty Facebook Credits) przez nieletnich.

2.2. Firma Gaijin może w dowolnym momencie i według własnego uznania zażądać potwierdzenia wieku użytkownika.

2.3. Osoby cierpiące na epilepsję, napady padaczkowe lub inne choroby wymagające zastosowania środków ochrony zdrowia nie powinny korzystać z niektórych usług. Użytkownik według własnego uznania określi, które usługi mogą mieć negatywny wpływ na jego zdrowie. Wówczas natychmiast przestanie z nich korzystać. Przed skorzystaniem z usług zalecamy skonsultować się z lekarzem.

2.4. Użytkownik nie będzie korzystał z usług, jeśli otrzymał wcześniej bana od firmy Gaijin z tytułu naruszenia regulaminu (w tym niniejszych warunków).

2.5. Usługi mogą być aktualizowane lub modyfikowane bez zgody użytkownika oraz bez konieczności powiadamiania go. Usługi są dostarczane w stanie TAKIM, JAK SĄ i W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, a firma Gaijin nie gwarantuje, że zaspokoją one potrzeby i oczekiwania użytkownika, chyba że zostało to wyraźnie i jednoznacznie określone w regulaminie.

2.6. Firma Gaijin zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług, zarówno tymczasowo, jak i na stałe, w dowolnym momencie lub po stosownym powiadomieniu. Nie powoduje to powstania żadnych zobowiązań z jej strony w postaci zwrotu lub odszkodowania w przypadkach opisanych w klauzuli 3.8 poniżej.

2.7. Usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach, a firma Gaijin ma prawo w dowolnym momencie i według swojego wyłącznego uznania ograniczyć świadczenie usług do wybranych obszarów. Jeśli regulamin zostanie uznany za nieważny na takich obszarach, zgodnie z niniejszym dokumentem nie powstaną z tego tytułu żadne zobowiązania wobec firmy Gaijin.

2.8. Firma Gaijin może od czasu do czasu i według własnego uznania zapewniać wsparcie techniczne w zakresie usług. Tego rodzaju wsparcie techniczne będzie bezpłatne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wspomniane wsparcie techniczne, prace konserwacyjne lub inne okoliczności mogą spowodować przerwy w dostępie do usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przerwy w dostępie do usług spowodowane przez wsparcie techniczne, prace konserwacyjne lub dowolne inne przyczyny są normalne i nie mają wpływu na jakość świadczonych usług.

2.9.Niektóre usługi mogą być świadczone za pośrednictwem platform do gier należących do stron trzecich (Steam, PlayStation itp.) Korzystanie z takich platform podlega regulaminom konkretnych platform. Firma Gaijin nie reguluje ani w żaden sposób nie kontroluje korzystania przez użytkownika z takich platform. Wszelkie stosowane przez nią odniesienia do nich należy traktować tak, jak są, a z ich tytułu nie przysługuje żadna gwarancja, zarówno wyrażona, jak i dorozumiana.

2.10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Gaijin nie ma obowiązku zapewniać użytkownikowi żadnej konkretnej formy wsparcia czy serwisu związanej ze świadczeniem usług, chyba że taki obowiązek wynika z prawa właściwego. Mimo tego zgodnie z zapisami niniejszych warunków firma Gaijin pomoże użytkownikowi w przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z usługami. Aby skorzystać z usługi wsparcia, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji 13 poniżej. Dzięki temu firma Gaijin otrzyma wszystkie niezbędne informacje do rozwiązania problemu w rozsądnym czasie, a ty szybciej otrzymasz odpowiedź na swoje zgłoszenie.

2.11. Użytkownik zachowa poufność całej korespondencji z firmą Gaijin, w tym z jej usługą wsparcia. Wszystkie informacje otrzymane od firmy Gaijin (lub wszelkich jej przedstawicieli), w tym między innymi w kwestiach technicznych czy też związanych z klientem lub innym rodzajem wsparcia, są poufne i nie mogą być publikowane ani ujawniane jakiejkolwiek stronie trzeciej bez wyraźnej zgody firmy Gaijin.

3. KONTO

3.1. Aby korzystać z niektórych usług lub ich części, użytkownik tworzy konto i podaje informacje niezbędne do świadczenia usług zgodnie z zasadami ochrony prywatności firmy Gaijin.

3.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie prawidłowych i prawdziwych informacji oraz ich aktualizacje bez szkody dla praw do sprostowania danych podmiotu danych zgodnie z zasadami ochrony prywatności firmy Gaijin. Zapis ten nie odnosi się do nazwy użytkownika (unikalnego identyfikatora użytkownika). Obraźliwe, nielegalne i w inny sposób niewłaściwe nazwy użytkownika są zabronione.

3.3. Użytkownik NIE ma prawa podawać jakichkolwiek informacji, które odnoszą się do osób trzecich lub fałszywych tożsamości, ani żadnych innych informacji, podanie których (w tym między przez publikację) narusza prawa stron trzecich albo dowolne prawo właściwe.

3.4. Użytkownik zobowiązuje się do nietworzenia wielu kont.

3.5. Użytkownik zobowiązuje się zachować ścisłą poufności loginu i hasła powiązanych z kontem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych logowania i nieuprawniony dostęp do konta. Dowolne wykorzystanie konta za pomocą loginu i hasła użytkownika zostanie uznane za dokonane przez użytkownika. Użytkownik natychmiast powiadomi firmę Gaijin w przypadku włamania na swoje konto lub jego nieprawidłowego wykorzystania.

3.6. Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać, wypożyczać, wymieniać ani przekazywać konta.

3.7. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać usługi i konto wyłącznie do celów niehandlowych, osobistych i zgodnych z prawem. Wspomniane cele muszą się pokrywać z naturą, celem i funkcją usług.

3.8. Firma Gaijin może bez żadnego wypowiedzenia i według własnego uznania dezaktywować lub usunąć konto użytkownika w następujących przypadkach:

 • 3.8.1. Jeśli użytkownik naruszy dowolny z zapisów regulaminu (w tym niniejszych warunków) albo gdy istnieje podejrzenie, że to zrobił.
 • 3.8.2. Jeśli użytkownik nie potwierdzi swojego wieku zgodnie z klauzulą 2.1 ani nie dostarczy zgody rodzica;
 • 3.8.3. Jeśli użytkownik postanowi skorzystać z jednego ze swoich praw w zakresie danych osobowych zgodnie z zasadami ochrony prywatności firmy Gaijin (np. prawa do ograniczenia przetwarzania danych czy prawa do bycia zapomnianym), co uniemożliwi firmie Gaijin utrzymywanie konta;
 • 3.8.4. Jeśli firma Gaijin przestanie świadczyć usługi i (lub) ich części.

3.9. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto.

3.10. Dezaktywacja lub usunięcie konta zarówno przez użytkownika, jak i przez firmę Gaijin sprawia, że regulamin (w tym niniejsze warunki) przestaje obowiązywać. O ile prawo właściwe nie stanowi inaczej, firma Gaijin nie ma obowiązku oferować zwrotów, korzyści ani żadnego innego odszkodowania, jeśli konto użytkownika zostanie usunięte na jego wniosek lub zgodnie z klauzulą 3.8 niniejszych warunków.

3.11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że konto nie należy do niego oraz że nie ma do niego żadnych praw własności. Firma Gaijin zapewnia dostęp do konta wyłącznie w celu świadczenia usług użytkownikowi.

4. PRAWA AUTORSKIE

4.1. Wszystkie usługi, w tym prawa własności intelektualnej, należą do firmy Gaijin lub ma ona do nich prawo. O ile regulamin nie stanowi inaczej, firma Gaijin przyznaje użytkownikowi niewyłączną, niepodlegającą podlicencjonowaniu, niezbywalną i ograniczoną licencję na korzystanie z usług zgodnie z ich funkcjami oraz wyłącznie na użytek prywatny i niehandlowy, z zastrzeżeniem regulaminu (w tym niniejszych warunków).

4.2. Aby użytkownik mógł korzystać z niektórych usług, np. gier, akceptuje on umowę EULA, która stanowi integralną część regulaminu i określa sposób korzystania z danej usługi.

4.3. W odniesieniu do wszystkich świadczonych usług oraz ich informacji i zawartości użytkownik deklaruje, że nie będzie:

 • 4.3.1. Naruszał praw własności intelektualnej firmy Gaijin oraz używał jakikolwiek części tych usług do jakichkolwiek celów innych niż zamierzony.
 • 4.3.2. Kopiować, rozpowszechniać, odsprzedawać, przypisywać, użyczać, dzierżawić, produkować, adaptować, udzielać podlicencji, wykonywać publicznie, modyfikować, dekompilować, stosować inżynierii wstecznej, tłumaczyć, rozkładać na czynniki pierwsze, usuwać technicznych zabezpieczeń oraz tworzyć prac pochodnych.
 • 4.3.3. Używać wirusów, złośliwego oprogramowania i programów szpiegujących.
 • 4.3.4. Usuwać lub modyfikować praw autorskich, patentów, informacji o znakach handlowych itp.

4.4. W przypadku, gdy użytkownik przekaże firmie Gaijin swoje materiały objęte prawem autorskim, firma Gaijin nabywa wieczystą, nieodwołalną, zbywaną, podlegającą podlicencjonowaniu i wolną od tantiem licencję na korzystanie z takich materiałów na dowolnym terytorium i bez ograniczeń w zakresie celu i warunków oraz konieczności wskazania właściciela tego typu materiałów. Użytkownik nie ma prawa przekazywać żadnych materiałów, o ile nie został do tego upoważniony. Przekazując materiały, użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie naruszają one żadnych praw prywatnych, własności ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby lub jednostki oraz że materiały te są wolne od wirusów, programów śledzących, robaków, oprogramowania z reklamami oraz innego złośliwego kodu. Firma Gaijin nie nabywa żadnych praw własności do materiałów użytkownika, a żadne zapisy niniejszego regulaminu (w tym niniejszych warunków) nie powinny być rozumiane jako ograniczające jakiekolwiek prawa użytkownika do korzystania z jego materiałów.

4.5. Firma Gaijin nie sprawdza praw użytkownika do przekazywania jakichkolwiek materiałów, jak również ich oryginalności. Firma Gaijin nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich materiałów. Użytkownik używa materiałów innego użytkownika na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. W przypadku niedopuszczalnej zawartości (zarówno nielegalnej, jak i naruszającej twoje prawa) skorzystaj z usługi wsparcia firmy Gaijin.

4.6. Firma Gaijin zastrzega sobie prawo do usunięcia bez powiadomienia dowolnych materiałów przekazanych przez użytkownika.

5. FORUM I KOMUNIKACJA

5.1. Użytkownik może w ramach usług komunikować się z innymi użytkownikami, przesyłając im wiadomości (za pomocą na przykład forum na stronie, komentarzy lub czatów w grze). Firma Gaijin może obwarować taką komunikację dodatkowymi zasadami, między innymi uwzględniając je w regulaminie.

5.2. W ramach usług zarówno użytkownik, jak i firma Gaijin mogą się ze sobą kontaktować za pośrednictwem wiadomości, forum i e-maili.

6. RYNEK, SKLEP I PŁATNE USŁUGI

6.1. Niektóre usługi zapewniają użytkownikowi prawo do kupowania i wymieniania przedmiotów w grze (ich wykorzystanie reguluje umowa EULA) w sklepie lub na rynku. Firma Gaijin może obwarować tego rodzaju kupowanie i wymienianie dodatkowymi zasadami, między innymi uwzględniając je w regulaminie.

6.2. Świadczenie niektórych usług (w tym pozyskiwanie prawa do wykorzystywania przedmiotów w grze) może wymagać płatności. Tego rodzaju płatności należy dokonać zgodnie z zapisami sekcji 7 niniejszego dokumentu oraz zgodnie z zasadami/instrukcjami zawartymi przez firmę Gaijin między innymi w niniejszym regulaminie.

7. OPŁATY I WYSTAWIANIE RACHUNKÓW

7.1. Użytkownik wyraża zgodę na pokrycie wszystkich opłat (wraz ze wszelkimi należnymi podatkami) poniesionych przez siebie lub dowolną osobę korzystającą z konta zarejestrowanego na użytkownika. Ceną produktu, usługi lub uprawnienia zakupionych w ramach usług będzie cena określona w momencie dokonania zakupu przez użytkownika. Firma Gaijin może w dowolnym momencie zmienić cenę dowolnego produktu lub dowolnych usług oferowanych w ramach usługi.

7.2. Dokonując zakupu online w ramach usług, użytkownik musi podać prawdziwe, prawidłowe i kompletne informacje na swój temat oraz użyć legalnej metody płatności. Jeśli podasz dowolne informacje osobiste lub finansowe, które są nieprawdziwe, nieprawidłowe i niekompletne, albo firma Gaijin uzna, że ma uzasadnione podejrzenia, iż wspomniane informacje mogą takie być, firma Gaijin ma prawo odmówić realizacji powiązanych z nimi transakcji finansowych i przekazać szczegółowe informacje na ten temat odpowiednim władzom.

7.3. Wszystkie zakupy dokonane w ramach usług nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego prawo właściwe. Na użytkowniku spoczywa pełna odpowiedzialność za potwierdzenie, że telefon, komputer lub inne urządzenie są obsługiwane oraz że mają właściwe oprogramowanie i są kompatybilne z produktami, aplikacjami lub usługami zakupionymi, pobranymi lub w inny sposób nabytymi przez użytkownika w ramach usług.

7.4. Jeśli użytkownik dokona dowolnego zakupu usług za pośrednictwem zewnętrznej platformy, wówczas taki zakup podlega regulaminowi tej platformy. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z płatnościami, wystawianiem rachunków lub zwrotami, skontaktuj się bezpośrednio z właściwym sklepem lub właściwą platformą płatniczą. Firma Gaijin nie kontroluje tych procesów.

8. ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA

8.1. Korzystając z usług, użytkownik NIE może podejmować następujących działań:

 • 8.1.1. zamieszczać, publikować, wysyłać, promować, cytować lub linkować do informacji, które
  • 8.1.1.1. naruszają prawa stron trzecich, w tym prawa własności intelektualnej,
  • 8.1.1.2. mają charakter reklamowy lub promocyjny,
  • 8.1.1.3. są obraźliwe, m.in. pod względem religijnym, seksualnym, rasowym, narodowym i osobistym,
  • 8.1.1.4. zawierają oszczerstwa, wulgaryzmy i groźby,
  • 8.1.1.5. zawierają treści przedstawiające nagość lub mają charakter seksualny albo pornograficzny,
  • 8.1.1.6. są nielegalne, fałszywe lub mylne,
  • 8.1.1.7. naruszają prywatność innej osoby,
  • 8.1.1.8. prześladują lub zachęcają do prześladowania i (lub) przedstawiają przesadną przemoc,
  • 8.1.1.9. zachęcają do popełnienia przestępstwa karnego lub skutkują powstaniem odpowiedzialności cywilnej,
  • 8.1.1.10. w inny sposób naruszają niniejszy regulamin (w tym niniejsze warunki) oraz dowolne prawo właściwe.
 • 8.1.2. celowo wpływają na korzystanie z usługi przez inną stronę i płynące z tego wrażenia.
 • 8.1.3. próbować uzyskiwać nieuprawniony dostęp do usług i kont stron trzecich oraz pozyskiwać informacje z usług lub za ich pośrednictwem w inny sposób niż ten określony w regulaminie.

8.2. Powyższa lista zachowań jest niepełna. Decyzja w sprawie konsekwencji naruszenia zasad zachowania użytkownika jest podejmowana osobno w każdym przypadku według uznania firmy Gaijin. Masz prawo odwołać się od decyzji firmy Gaijin, korzystając z naszej usługi wsparcia.

9. TESTOWANIE USŁUG

9.1. Firma Gaijin może zapewnić użytkownikowi ograniczone, niezbywalne, niewyłączne i odwołalne prawo do korzystania z wersji testowych usług w celu poprawy ich funkcjonowania i znajdowania w nich błędów. Udział w testowaniu usługi przez użytkownika podlega regulaminowi (w tym niniejszym warunkom). Tego rodzaju testowanie może obejmować wersje alfa i beta, w tym testy zamknięte, które wymagają zachowania poufności zgodnie z zapisami klauzuli 9.3 poniżej.

9.2. Udział w testach jest bezpłatny i poufny. zabronione jest przekazywanie dostępu (jak również praw do dostępu) do usług stronom trzecim.

9.3. Wszystkie informacje (w tym m.in. komentarze, pomysły lub inne opinie) pozyskane i (lub) przekazane przez użytkownika w trakcie zamkniętych testów są uznawane za ściśle poufne. Użytkownik nie ma prawa ujawniać stronom trzecim żadnych informacji na temat usługi, która jest na etapie testów zamkniętych, w tym m.in. informacji o funkcjach usług, rozgrywce i fabule, publikować zrzutów i nagrań ekranu przedstawiających usługę czy informacji na temat błędów znalezionych w usłudze oraz przekazywać ich stronom trzecim, transmitować rozgrywki (lub dowolnego korzystania z usług) w czasie rzeczywistym, jak również podejmować innych działań mających na celu ujawnienie jakichkolwiek informacji o usługach. Oświadczenie o zachowaniu poufności obowiązuje bezterminowo lub najdłużej, jak to możliwe według prawa właściwego, jeśli nie dopuszcza ono ważności bezterminowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia w poufności powstaną nieodwracalne szkody, za które firmie Gaijin przysługuje pełne odszkodowanie.

9.4. Wersje testowe, jak również postępy, osiągnięcia, przedmioty w grze i inne dane użytkownika, mogą być niedostępne przez pewien czas według uznania firmy Gaijin. Funkcja testowania usług jest udostępniana do testów stanie takim, jak jest, a firma Gaijin nie udziela użytkownikowi żadnej gwarancji zarówno wyrażonej, jak i dorozumianej.

10. REKOMPENSATA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

10.1. Użytkownik korzysta z usług na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenie swojego urządzenia, utratę danych lub inne szkody powstałe w wyniku podejmowania takich działań. Firma Gaijin nie udziela żadnych gwarancji w zakresie usług, o ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszym regulaminie, w tym między innymi nie gwarantuje, że usługi będą dostępne, pozbawione ryzyka, właściwie do określonego celu, pozbawione błędów oraz odpowiednie i nieszkodliwe dla zdrowia i samopoczucia użytkownika. Zleceniodawcy, przedstawiciele, dilerzy, dystrybutorzy firmy Gaijin oraz żadna strona trzecia nie mają prawa do modyfikowania tej ograniczonej gwarancji oraz udzielenia dodatkowych gwarancji, o ile nie otrzymali zgody na piśmie od firmy Gaijin.

10.2. Użytkownik zabezpieczy firmę Gaijin, jej przedstawicieli, pracowników, dyrektorów, następców, cesjonariuszy i licencjobiorców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, kosztami i odszkodowaniami (w tym kosztami procesu) wynikającymi pośrednio lub bezpośrednio z zachowania użytkownika lub naruszenia przez niego niniejszego regulaminu (w tym niniejszych warunków).

10.3. W żadnym przypadku firma Gaijin oraz jej filie, partnerzy i spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, retorsyjnych, wymiernych lub ubocznych (w tym m.in. odszkodowań za utratę okazji biznesowych, umów, przychodów, danych czy odszkodowań za przerwy w działaniu firmy lub w dostępie do informacji), zgodnie z jakąkolwiek teorią odpowiedzialności, powstałych na skutek korzystania, w jego wyniku lub w powiązaniu z nim, albo braku możliwości korzystania, z usług lub zawartości, produktów, usługi lub na skutek instrukcji albo działań dowolnej strony trzeciej w ramach usług lub za ich pośrednictwem, dowolnego nieuprawnionego dostępu do transmisji i danych użytkownika, a także ich zmiany, dowolnych informacji, które zostały wysłane lub otrzymane, albo nie zostały wysłane i otrzymane, z dowolnego braku możliwości przechowywania danych, utraty danych, utraty lub uszkodzenia plików, utraty lub uszkodzenia zawartości, dowolnych dostępnych usług, nawet jeśli firma Gaijin otrzymała informację o możliwości pojawienia się takich odszkodowań. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku śmierci lub obrażeń ciała w zakresie, w jakim prawo właściwe zabrania takiego ograniczania. Ponadto z uwagi na to, że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód ubocznych lub następczych (albo je ograniczają) albo nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie dorozumianych gwarancji, w takiej sytuacji powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

11. INNE

11.1 Regulamin (w tym niniejsze warunki) jest prawnie wiążący względem wszystkich użytkowników i stanowi pisemną umowę między użytkownikiem, a firmą Gaijin.

11.2. Regulamin (w tym mniejsze warunki) może być co jakiś czas aktualizowany i zmieniany. Firma Gaijin powiadomi użytkownika o jakichkolwiek zmianach w niniejszym regulaminie, publikując jego zaktualizowaną wersję lub, w przypadku znacznych zmian, przesyłając do użytkownika prośbę o zaakceptowanie lub odrzucenie zaktualizowanego regulaminu (jeśli użytkownik ma konto). Dalsze korzystanie przez użytkownika z usług po aktualizacji lub zmianie regulaminu oznacza, że użytkownik zaakceptował nowy regulamin.

11.3. Jeśli użytkownik toczy spór z firmą Gaijin, wówczas zastosowanie ma wersja regulaminu, która obowiązywała w momencie otrzymania przez firmę Gaijin powiadomienia o sporze.

11.4. Zgodnie z niniejszym regulaminem użytkownikowi nie przysługuje prawo do cedowania jakichkolwiek praw i zobowiązań na strony trzecie. Zgodnie z niniejszym regulaminem firma Gaijin zastrzega sobie prawo do cedowania swoich praw i zobowiązań dowolnym stronom trzecim według swojego wyłącznego uznania. W przypadku cesji firma Gaijin powiadomi użytkowników, wprowadzając zmiany w regulaminie.

11.5. Zapisy niniejszego regulaminu (i każdej jego integralnej części) podlegają wypowiedzeniu, a nieważność, nielegalność lub niewykonalność dowolnego z nich nie skutkuje utratą ważności, legalności i wykonalności pozostałych zapisów regulaminu. W przypadku, gdy co najmniej jeden z zapisów niniejszego regulaminu zostanie z dowolnego powodu uznany za nieważny, nielegalny lub niewykonalny w jakimkolwiek stopniu, nie będzie to miało wpływu na pozostałe jego zapisy. Wówczas regulamin należy rozumieć tak, jakby nieważny, niewykonalny lub nielegalny zapis nie stanowił jego części, a zapisy regulaminu należy egzekwować w duchu jego pierwotnych warunków i założeń.

12. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

12.1. Niniejszy regulamin (w tym niniejsze warunki) i wszelkie roszczenia oraz spory, które z niego wynikają, reguluje prawo obowiązujące na Cyprze.

12.2 Akceptując niniejszy regulamin, użytkownik zrzeka się roszczeń wobec firmy Gaijin, które mógłby mieć, gdyby działała na terenie innej jurysdykcji, w tym jurysdykcji użytkownika, i nieodwołalnie zgadza się na rozwiązywanie sporów przez następującego arbitra konsumenckiego: Pozasądowy organ rozwiązywania sporów konsumenckich i biznesowych (Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Verbraucher und Unternehmer e.V.) W Niemczech (Hohe Straße 11, 04107 Leipzig), którego decyzje są wiążące według procedury określonej na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) zgodnie z przez rozporządzeniem WE nr 2006/2004 i dyrektywą 2009/22/WE wraz ze zmianami z 21 maja 2013 r. (więcej informacji znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr). Językiem stosowanym w procesie arbitrażu będzie język angielski.

12.3. W przypadku nieważności alternatywnej metody rozwiązywania sporów opisanej w klauzuli 12.2 powyżej wspomniany spór zostanie przekazany do jurysdykcji wyłącznej i właściwości miejscowej właściwych sądów na Cyprze, bez naruszenia prawa w zakresie rozwiązywania drobnych sporów, jeśli dopuszcza to prawo obowiązujące na Cyprze (i zharmonizowane ustawodawstwo Unii Europejskiej) i gdy dany spór kwalifikuje się do tego rodzaju procesu.

13. INFORMACJE KONTAKTOWE

13.1. Aby skontaktować się z firmą Gaijin, odwiedź stronę usługi wsparcia dostępną pod adresem: support.gaijin.net.

Ta strona używa plików cookie „ciasteczek” do analizy działań i do anonimowych statystyk. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie