Polityka Prywatności
Możesz wyłączyć niektóre pliki cookie, podając informacje, które mogą być wykorzystane w celach marketingowych: podłączenie trackerów do systemów analitycznych oraz dane partnerów. Narzędzia, które są ważne dla działania witryny i powiązanych systemów, nie zostaną dezaktywowane. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie niektórych plików cookie wpłynie na jakość korzystania z witryny Gaijin i jej usług. Jeśli chcesz wyłączyć niektóre z tych plików cookie, kliknij przycisk:
Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie tutaj: https://warthunder.com/pl/support/cookie.

Data ostatniej aktualizacji i wejścia w życie: 29 grudnia 2020 r.

The current version is available at: https://warthunder.com/en/support/privacypolicy/ 

WAŻNA INFORMACJA: ZANIM ZAAKCEPTUJESZ NINIEJSZY DOKUMENT, PRZECZYTAJ GO UWAŻNIE. PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ, ŻE MUSISZ MIEĆ 16 LAT LUB BYĆ W WIEKU, KTÓRY ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W MIEJSCU TWOJEGO ZAMIESZKANIA UMOŻLIWIA ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZYCH ZASAD. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DOPUSZCZALNEGO WIEKU ZNAJDZIESZ W SEKCJI 12 PONIŻEJ. JEDYNĄ ORYGINALNĄ WERSJĄ NINIEJSZYCH ZASAD JEST ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA. MA ONA PIERWSZEŃSTWO W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK RÓŻNIC, PYTAŃ LUB SPORÓW W ZAKRESIE ZNACZENIA, FORMY, WAŻNOŚCI LUB INTERPRETACJI, OBECNYCH W RÓŻNYCH WERSJACH JĘZYKOWYCH.

Niniejsze zasady ochrony prywatności stanowią integralną część regulaminu, zgodnie z definicją obecną w aktualnej wersji warunków świadczenia usług dostępnej na stronie: https://warthunder.com/en/support/termsofuse/. Wyjaśniają ona szczegółowo proces przetwarzania twoich danych osobowych („dane”) jako użytkownika korzystającego z naszych usług („usługi”, „usługi firmy Gaijin” lub „nasze usługi”, uwzględniając przy tym kontekst), w tym: 

 • komputerowych gier wideo sprzedawanych bezpośrednio przez firmę Gaijin (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości z wyraźnym wyłączeniem sprzedaży na innych platformach, takich jak Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, Nintendo Game Store itp.);
 • wszelkich innych usług firmy Gaijin świadczonych zgodnie z regulaminem (aplikacji komputerowych i mobilnych, stron internetowych, forów, sklepu internetowego, rynku oraz wszelkich usług wsparcia, w tym pomocy technicznej firmy Gaijin itp.) –

i (lub) jako osoby zarejestrowanej i w rezultacie posiadacza konta użytkownika, utworzonego w ramach korzystania z naszych usług, które jest wspólne dla wszystkich usług firmy Gaijin („konto Gaijin”).

W SKRÓCIE: w celu świadczenia naszych usług musimy zbierać i przetwarzać niektóre twoje dane wyszczególnione poniżej. Aby to było możliwe, musimy również udostępniać część tych danych naszym partnerom i stronom trzecim. Nie będziemy przekazywać żadnych twoich danych niezgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności. Dbamy o bezpieczeństwo danych, które przetwarzamy. Akceptując niniejsze zasady ochrony prywatności, zezwalasz nam na przetwarzanie twoich danych zgodnie z treścią tego dokumentu.

Niniejsze zasady ochrony prywatności zostały dla wygody podzielone na sekcje:

1. NASZA ROLA JAKO ADMINISTRATORA DANYCH

2.  JAKIE DANE PRZETWARZAMY

3. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE

6. JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

7. JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

8. CZYM JEST MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI

9. CO DLA CIEBIE OZNACZA AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

10. JAK ZABEZPIECZAMY DANE

11. JAK WYCOFAĆ SWOJĄ ZGODĘ

12. JAK TRAKTUJEMY DANE DZIECI

13. JAK PRZETWARZAMY PLIKI COOKIE

14. JAK AKTUALIZUJEMY NINIEJSZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

15. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Niniejsze zasady ochrony prywatności nie obejmują żadnych danych osobowych zbieranych od osób ubiegających się o pracę.

Aby lepiej zrozumieć, jakich plików cookie używamy i czym one są, zapoznaj się również z zasadami dotyczącymi plików cookie, których aktualna wersja znajduje się na stronie: https://warthunder.com/en/support/cookie/.

1. NASZA ROLA JAKO AMINISTRATORA DANYCH

Jako administrator danych przetwarzamy twoje dane zgodnie z regulaminem niniejszych zasad ochrony prywatności.

Termin „administrator danych” odnosi się do osoby prawnej, która określa cele i sposoby przetwarzania danych.

Administrator danych: jedna z następujących osób prawnych (w zależności od okoliczności wyszczególnionych poniżej):

 • Gdy usługi są świadczone bezpośrednio użytkownikowi (np. za pośrednictwem naszych witryn): Gaijin Network Ltd. z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Kyriakou Matsi, 10 Liliana Building, 2nd floor, Office 203, PC 1082, Nikozja, Cypr; 
 • Gdy usługi są świadczone za pośrednictwem innych platform (np. Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, sklep Google Play, App Store firmy Apple): Gaijin Distribution Kft. z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Hungária körút 162-166, 1146 Budapeszt, Węgry.

E-mail: [email protected]

W niniejszych zasadach ochrony prywatności terminy „administrator danych”, „Gaijin”, „my” lub „nasz” oznaczają ten sam podmiot

2. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

2.1. Poniższe dane mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym od ciebie (wówczas przekazujesz je nam umyślnie lub automatycznie, korzystając z naszych usług) oraz na naszą prośbę od naszych filii (zgodnie z zapisami sekcji 5 poniżej), lub mogą zostać przez nas wygenerowane na podstawie wspomnianych wyżej danych. 

2.2. Zgodnie z regulaminem niniejszych zasad ochrony prywatności przetwarzamy następujące typy danych na twój temat, którym towarzyszą przykłady takich danych (przykładowe dane poglądowe) i ich główne źródła (źródło):

   Typy danych Przykładowe dane poglądowe Źródło
1. Dane osobowe Pseudonim, wiek (głównie przedział wiekowy), płeć i inne dane na temat twojej osoby, które otrzymaliśmy od ciebie (według twojego uznania) lub od naszych partnerów, zakładając, że mają ku temu ważną podstawę prawną (np. twoją zgodę) Ty (umyślnie), nasze filie i nasi partnerzy
2. Dane określające tożsamość Prawdziwe imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, płeć, PESEL, NIP, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację, zaświadczenie podatkowe lub inny dokument wydany przez władze państwowe, zdjęcie lub nagranie wideo przedstawiające ciebie, rozmiar ubrania i inne dane powiązane z twoją tożsamością, które mogą być konieczne do realizacji konkretnego celu wskazanego w niniejszym dokumencie Ty (umyślnie)
3. Dane kontaktowe E-mail kontaktowy, e-mail do odzyskiwania hasła, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres wysyłkowy, identyfikator w sieci społecznościowej, dane kontaktowe opiekuna lub przedstawiciela Ty (umyślnie), nasze filie
4. Dane lokalizacyjne Adres IP i powiązane z nimi dane geolokalizacyjne (miasto i kraj), preferencje językowe Ty (zarówno umyślnie, jak i automatycznie), nasze filie i nasi partnerzy
5. Dane na temat konta Identyfikator użytkownika (który generujemy), login, hasło (w celu weryfikacji podczas logowania), pseudonim, awatar (zdjęcie profilowe), e-mail, data i czas rejestracji, nasze gry, w które grasz, lista dokonanych zakupów, prezenty, saldo i inne pozostawione dane, które mogą być powiązane z twoim kontem Gaijin Ty (zarówno umyślnie, jak i automatycznie), nasze filie i nasi partnerzy
6. Dane na temat treści generowanych przez użytkownika Wszelkie dane dobrowolnie przesłane przez użytkownika na forach i czatach oraz w wiadomościach itp., inne niż dane przesłane. Dostęp do wspomnianych informacji mogą mieć niektórzy lub wszyscy użytkownicy korzystający z naszych usług, w zależności od ich rodzaju i miejsca publikacji tych informacji (forum lub pokój czatu) Ty (zarówno umyślnie, jak i automatycznie)
7. Dane na temat zgłoszeń użytkownika lub innych przesłanych materiałów
(„dane przesłane”)
Informacje zwrotne, komentarze, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach, opinie i inne treści w formie tekstu, zrzutów ekranu oraz nagrań audio i wideo, przesłane w ramach korzystania z naszych usług Ty (umyślnie)
8. Dane na temat aktywności w trakcie korzystania z naszych usług („dane na temat zachowania”) Informacje o sposobie, w jaki korzystasz z naszych usług, jak często to robisz itp. (np. logowania, wykorzystywane segmenty usług, wyświetlenia stron, transakcje powiązane z naszymi usługami), inne niż dane na temat przeglądania i rozgrywki Ty (automatycznie), nasze filie i nasi partnerzy lub wygenerowane przez nas
9. Dane o aktywności w trakcie przeglądania i tożsamości użytkownika w internecie („dane na temat przeglądania”) Pliki cookie (więcej informacji o nich znajdziesz w naszych zasadach dotyczących plików cookie), adres IP, nazwa przeglądarki, nazwa dostawcy internetu, źródło ruchu sieciowego (w tym źródło, z którego zostały zainstalowane na twoim urządzeniu nasze gry i aplikacje) Ty (automatycznie), nasze filie i nasi partnerzy lub wygenerowane przez nas
10. Dane na temat rozgrywki Wszelkie dane w konkretnej formie (w tym elektronicznej) obejmujące działania podejmowane w grze, dane na temat interakcji z innymi graczami w grze, czas trwania poszczególnych sesji, dane na temat wyborów dokonywanych w trakcie rozgrywki Ty (automatycznie), nasze filie lub wygenerowane przez nas
11. Dane na temat gry Wersja gry, data i czas instalacji, grafika, dźwięk i inne ustawienia gry, osiągnięcia w grze, postępy i ekwipunek, inne wyniki w grze, data i czas ostatniego uruchomienia itp Ty (automatycznie), nasze filie
12. Dane obejmujące twoje urządzenia („dane na temat urządzeń”) Identyfikator urządzenia, adres MAC, dane na temat lokalizacji (miasto i kraj), ustawienia językowe, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, model i producent urządzenia, system operacyjny, zainstalowane aplikacje, operator sieci telefonicznej, typ sieci i połączenia sieciowego, prędkość połączenia internetowego, orientacja i rozdzielczość ekranu, charakterystyka sprzętu urządzenia (CPU, GPU, rozmiar pamięci RAM i ROM, akumulator itp.) oraz inne informacje o oprogramowaniu i sprzęcie powiązane z twoim urządzeniem Ty (automatycznie), nasze filie i nasi partnerzy
13. Dane na temat obsługi klienta Szczegóły i historia spraw, historia zażaleń, dzienniki czatów z obsługą klienta, historia kar oraz wszelkie przesłane pliki i informacje Ty (umyślnie), nasze filie
14. Dane na temat zakupów Nazwa i koszt przedmiotów zakupionych w grze, całkowity koszt przedmiotów zakupionych w grze, łączna wydana kwota, kwota posiadanej lub wydanej waluty Ty (automatycznie), nasze filie i nasi partnerzy
15. Dane na temat usług świadczonych przez strony trzecie (np. Konto Google, Steam, PSN, Apple Game Center) Pseudonim (na innej platformie), identyfikator użytkownika, w tym identyfikatory w mediach społecznościowych i identyfikatory w sklepie z aplikacjami, e-mail, dowolne typy identyfikatorów reklamodawców (kody śledzenia, takie jak Apple IDFA oraz Google AAID) oraz wszelkie dane niezbędne do rejestracji w naszych usługach za pomocą kont w mediach społecznościowych lub w sklepach z aplikacjami i (lub) połączenia twojego konta społecznościowego (np. na Facebooku lub Twitterze) z naszymi usługami / kontem firmy Gaijin Ty (automatycznie), nasze filie i nasi partnerzy
16 Dane analityczne Dowolne informacje pozyskane z danych wymienionych w niniejszej tabeli (z wyjątkiem danych określających tożsamość) wykorzystywane w celach analitycznych, w tym odzyskiwania statystyk rozgrywkowych, marketingowych, reklamowych lub innych Wygenerowane przez nas

2.3. Gdy będziemy musieli przetwarzać inne dane, wystosujemy do ciebie prośbę o osobną zgodę na ich przetwarzanie.

2.4. Informujemy, że NIE PRZETWARZAMY UMYŚLNIE żadnych danych osobowych ze specjalnych kategorii (w tym jakichkolwiek informacji o stanie twojego zdrowia, rasie, wyznawanej religii, poglądach politycznych itp.). Pamiętaj, aby zachować ostrożność, gdy udostępniasz tego rodzaju dane, korzystając z naszych usług, czatów w grze i stron (forów, analiz itp.) oraz dzieląc się nimi gdziekolwiek indziej w internecie.

3. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE

3.1. Przetwarzamy twoje dane, ponieważ naszym celem jest świadczenie usług w najlepszy możliwy sposób i na najwyższym możliwym poziomie w zakresie obsługi, wydajności i wygody, a w niektórych przypadkach po prostu po to, aby umożliwić świadczenie wspomnianych usług, również z technicznego punktu widzenia. Dane przetwarzane przez firmę Gaijin zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności mogą być wykorzystywane jedynie do wskazanych celów (cel przetwarzania), opatrzonych przykładami konkretnych sytuacji, w których twoje dane są wykorzystywane (przykłady celów), informacjami o danych używanych do tych celów (przetwarzane dane) oraz podstawą prawną przetwarzania takich danych do wspomnianego celu (podstawa prawna przetwarzania):

   Cel przetwarzania Przykłady celów Przetwarzane dane Podstawa prawna przetwarzania
1. Świadczenie podstawowych usług zgodnie z regulaminem Realizacja i obsługa naszych usług
 
Tworzenie profili użytkowników, utrzymywanie bazy danych użytkowników
 
Zapewnienie możliwości komunikacji z innymi graczami za pomocą czatów i forów
Dane osobowe
Dane lokalizacyjne
Dane na temat konta
Dane na temat treści generowanych przez użytkownika
Dane na temat aktywności
Dane na temat przeglądania
Dane na temat urządzenia
Dane na temat gry
Dane na temat rozgrywki
Dane na temat zakupów
Dane analityczne
Dane na temat usług stron trzecich 
Realizacja umowy
Zgoda (dodatkowa)
2. Personalizowanie naszych usług Przechowywanie twoich preferencji ustawień Dane osobowe
Dane lokalizacyjne
Dane na temat konta
Dane na temat treści generowanych przez użytkownika
Dane przesłane
Dane na temat aktywności
Dane na temat przeglądania
Dane na temat urządzenia
Dane na temat gry 
Dane na temat rozgrywki
Dane na temat obsługi klienta
Dane na temat zakupów
Dane analityczne
Dane na temat usług stron trzecich
Zgoda
3. Weryfikacja woli i tożsamości Weryfikacja logowania
 
Weryfikacja woli zakupu w ramach naszej usługi
 
Weryfikacja woli podjęcia innych działań w ramach naszej usługi
Dane określające tożsamość
Dane kontaktowe
Dane na temat usług stron trzecich
Realizacja umowy
Słuszny interes
Zgoda (dodatkowa)
4. Ulepszanie naszych usług i wrażeń użytkownika Ulepszanie naszych gier i innych usług oraz tworzenie i opracowywanie nowych
 
Łączenie konta Gaijin z innymi kontami (w tym na platformie Steam, PSN i Apple Game Center)
 
Naprawianie błędów i rozwiązywanie innych problemów
 
Optymalizowanie biznesowe powiązane z usługami
Wszelkie dane z wyjątkiem:
  Danych określających tożsamość
  Danych kontaktowych
Zgoda
5. Organizowanie pracy powiązanej z usługą obsługi klienta Otrzymywanie zapytań i zgłoszeń oraz ustosunkowywanie się do nich
 
Odpowiadanie na zapytania i zgłoszenia powiązane z naszymi usługami
 
Świadczenie innych usług wsparcia powiązanych z naszymi usługami
 
Zapewnienie właściwego funkcjonowania naszej usługi obsługi klienta
Wszelkie dane wymagane do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie użytkownika Realizacja umowy
Zgoda (dodatkowa)
6. Tworzenie i używanie analiz powiązanych z naszymi usługami i użytkownikami Analizowanie aktywności użytkownika podczas korzystania z naszych usług (np. stron)
 
Ulepszanie naszych usług na podstawie zebranych danych analitycznych
 
Używanie danych analitycznych zebranych do celów promocji naszych usług oraz innych celów reklamowych/marketingowych
Wszelkie dane z wyjątkiem:
  Danych określających tożsamość
  Danych kontaktowych

Zgoda
7. Prowadzenie działań reklamowych i marketingowych Komunikacja z użytkownikami dotycząca rabatów i promocji związanych z usługami
 
Publikowanie reklam przeznaczonych dla użytkownika
 
Organizowanie quizów, konkursów, rywalizacji, nagród i innych wydarzeń promocyjnych
 
Przesłanie biuletynów elektronicznych (w tym tych dotyczących poprawek i aktualizacji, aktualności, zbliżających się premier, specjalnych promocji i konkursów oraz innych wydarzeń bezpośrednio związanych z naszymi usługami) oraz materiałów marketingowych związanych z naszymi usługami
 
Informowanie o naszych ofertach (rabatach, ofertach w grze i innych promocjach związanych z naszymi usługami), które mogą się okazać szczególnie interesujące dla użytkownika 
 
Prowadzenie naszych własnych kampanii reklamowych produktów lub usług firmy Gaijin z wykorzystaniem danych przeznaczonych na inne wewnętrzne potrzeby marketingowe (lub inne potrzeby marketingowe związane z usługami)
 
Dane osobowe
Dane lokalizacyjne
Dane na temat konta
Dane na temat aktywności
Dane na temat przeglądania
Dane na temat urządzenia
Dane na temat rozgrywki
Dane na temat zakupów
Dane analityczne
Dane na temat usług stron trzecich
Zgoda
8. Zapewnienie komfortu użytkownikowi Walka z oszustwami (takimi jak oszukiwanie, manipulowanie, nieuprawnione transakcje i inne nieuczciwe metody rozgrywki) m.in. za pomocą analizy zachowań graczy, banowanie graczy oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych środków ostrożności Dane osobowe
Dane na temat konta
Dane na temat treści generowanych przez użytkownika
Dane przesłane
Dane na temat aktywności
Dane na temat urządzenia
Dane na temat gry
Dane na temat rozgrywki
Dane na temat obsługi klienta
Dane na temat usług stron trzecich
Zgoda
Słuszny interes (dodatkowy)
9. Przeprowadzenie ankiet i badań Tworzenie kwestionariuszy związanych z naszymi usługami.
 
Otrzymywanie opinii od użytkowników
Dane osobowe
Dane lokalizacyjne
Dane na temat konta
Dane na temat aktywności
Dane na temat przeglądania
Dane na temat urządzenia
Dane na temat gry
Dane na temat rozgrywki
Dane na temat zakupów
Dane analityczne
Dane na temat usług stron trzecich
Zgoda
10. Zapewnianie okazji do zakupu w ramach naszych usług Weryfikowanie i potwierdzenie płatności użytkownika
 
Wysyłanie faktur
 
Przelewanie funduszów (np. za zakupy przedmiotów w grze) na konto Gaijin
Dane osobowe
Dane określające tożsamość
Dane kontaktowe
Dane na temat konta
Dane na temat zakupów
Dane na temat innych usług
Realizacja umowy
Zgoda (dodatkowa)
11. Zapewnienie bezpieczeństwa naszych usług i integralności działań biznesowych Zapobieganie działaniom naruszającym regulamin i zwalczanie ich
 
Zapobieganie naruszeniom własności intelektualnej i innych praw
Dowolne dane Słuszny interes
12. Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z prawa właściwego Zgodność ze wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami w zakresie ochrony prywatności (RODO, COPPA itp.), przepisami podatkowymi lub księgowymi, procedurą poznaj swojego klienta, przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz innymi prawami, których musi przestrzegać firma Gaijin Dowolne dane Prawny obowiązek
13. Kontaktowanie się z użytkownikiem w innych sprawach Kontaktowanie się z użytkownikiem w związku z naszymi usługami w sprawach wspomnianych wcześniej w tej tabeli Dowolne dane Realizacja umowy
Słuszny interes
Zgoda (dodatkowa)

Dla wygody użytkownika objaśniliśmy znaczenie każdej podstawy prawnej użytej w powyższej tabeli:

 • Zgoda – twoje dane są przetwarzane po otrzymaniu od ciebie niewymuszonej, świadomej, konkretnej i jednoznacznej zgody. Aby nie naruszyć twoich praw w zakresie ochrony prywatności, możemy cię poprosić o dodatkową zgodę na przetwarzanie twoich danych zgodnie z inną podstawą prawną (np. realizacją umowy lub słusznym interesem). Zwracamy również uwagę, że wycofanie takiej zgody nie wyklucza możliwości przetwarzania przez nas twoich danych, jeśli jest to dopuszczone na mocy prawa właściwego na innej podstawie (w tym na podstawach wymienionych poniżej).
 • Realizacja umowy – twoje dane są przetwarzane, gdy wymaga tego realizacja umowy, np. regulaminu, lub gdy konieczne jest podjęcie niezbędnych kroków w celu zawarcia umowy na twoje życzenie.
 • Prawny obowiązek – twoje dane są przetwarzane, gdy wymaga tego prawo właściwe (i w sposób w nim wskazany).
 • Słuszny interes – twoje dane są przetwarzane w celu zapewnienia zgodności z naszymi słusznymi interesami (takimi jak zapobieganie naruszeniom własności intelektualnej i innych praw) lub słusznemu interesowi innych stron (w tym twojemu), gdy interesy te przeważają nad naszymi własnymi prawami i interesami.

3.2. Gdy będziemy musieli przetwarzać twoje dane w innych celach, wystosujemy do ciebie prośbę o osobną zgodę powiązaną z tymi celami.

3.3. Wyraźnie informujemy, że firma Gaijin może również wykorzystywać twoje dane do tworzenia zanonimizowanych baz danych (w tym dowolnych kompilacji, wiernych modeli itp.), które mogą być później przez nas (lub przez stronę trzecią po uzyskaniu naszej zgody) wykorzystywane do dowolnych celów, w tym do celów wewnętrznych. Gwarantujemy, że takie bazy danych nie będą zawierać żadnych danych, które mogłyby zostać wykorzystywane do określenia twojej tożsamości (dane personalne), choć źródłem tego rodzaju danych będą twoje dane osobowe oraz dane innych użytkowników. Podobnie możemy również wykorzystywać twoje dane w formie zanonimizowanej, np. kompilując je inną metodą niż opisane powyżej, jeśli po anonimizacji/kompilacji nie zaliczają się one do danych osobowych. Do momentu zanonimizowania twoich danych są one przetwarzane ściśle z zapisami niniejszych zasad ochrony prywatności.

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

4.1. Zgodnie z obowiązującym regulaminem przechowujemy wszelkie twoje dane osobowe tak długo, jak ważne jest twoje konto Gaijin i (lub) tak długo, jak jest to konieczne w celu świadczenia usług, zakładając, że mamy do tego ważną podstawę prawną. Usuniemy również twoje dane osobowe po spełnieniu celów, dla których je zgromadziliśmy.

4.2. Informujemy, że mamy prawo do dalszego przechowywania części twoich danych użytkownika, nawet po spełnieniu twojej prośby o ich usunięcie, w następujących przypadkach:

 • Mamy podstawę prawną do dalszego przetwarzania twoich danych inną niż twoja zgoda. W przypadku, gdy wymaga tego od nas prawo właściwe (np. do celów księgowych lub podatkowych, wykonania procedury poznaj swojego klienta, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy lub innych zobowiązań i wymogów prawnych);
 • Twoje dane użytkownika zostały zanonimizowane w sposób, który nie pozwala na określenie twojej tożsamości, co nie czyni z nich już danych personalnych.

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE 

5.1. Do celów przetwarzania twoich danych zgodnie z zasadami ochrony prywatności firmy Gaijin możemy udostępnić twoje dane osobowe stronom trzecim. Aby umożliwić ci śledzenie przepływu i potencjalnych transferów twoich danych osobowych, przygotowaliśmy poniższą tabelkę. Zawiera ona opis rodzajów kategorii odbiorców, którym zazwyczaj przekazujemy twoje dane (kategoria odbiorcy), informacje o tym, którzy nasi główni partnerzy tworzą takie kategorie lub którzy nasi odpowiednicy mogą się do nich zaliczać (wyjaśnienia lub przykłady partnerów), cele, w jakich zgodnie z sekcją 3 udostępniamy twoje dane wskazanym stronom trzecim (cel udostępniania), oraz również zgodnie z sekcją 3 podstawę prawną wspomnianego transferu (podstawa prawna transferu):

   Kategoria odbiorcy Wyjaśnienia lub przykłady partnerów Cel udostępniania Podstawa prawna transferu
1. Partnerzy analityczni Google Analytics, Yandex Metrics Tworzenie i używanie analiz powiązanych z naszymi usługami i użytkownikami
 
Prowadzenie działań reklamowych i marketingowych 
 
Przeprowadzenie ankiet i badań
 
Personalizowanie naszych usług
 
Ulepszanie naszych usług i wrażeń użytkownika
 
Analiza ruchu sieciowego
Zgoda
2. Partnerzy w zakresie śledzenia, analiz i statystyk CloudFlare, Facebook, Amazon AWS Tworzenie i używanie analiz powiązanych z naszymi usługami i użytkownikami
 
Prowadzenie działań reklamowych i marketingowych 
 
Przeprowadzenie ankiet i badań
 
Personalizowanie naszych usług
 
Ulepszanie naszych usług i wrażeń użytkownika
 
Analiza ruchu sieciowego 
 
Zgoda
3. Partnerzy reklamowi Adspire Prowadzenie działań reklamowych i marketingowych
 
Personalizowanie naszych usług
Zgoda
4. Partnerzy operacyjni Amazon AWS
Świadczenie podstawowych usług zgodnie z regulaminem (przykładowo używamy m.in. usług Amazon Web do hostowania naszych serwerów)
Zgoda
5. Partnerzy płatniczy Visa, MasterCard,
PayPal, QIWI Wallet, Yandex Money, Sberbank Online, PlatBox
Zapewnianie okazji do zakupu w ramach naszych usług Realizacja umowy
Zgoda (dodatkowa)
6. Usługi autoryzacji dwuetapowej Google Authenticator Weryfikacja woli i tożsamości Zgoda
7. Usługi zapobiegania oszustwom i grze nie fair Easy Anti-Cheat Zapewnienie komfortu użytkownikowi Słuszny interes
Zgoda (dodatkowa)
8. Cesjonariusze Wszyscy akcjonariusze naszych praw i zobowiązań zgodnie z niniejszym regulaminem Dowolny cel Słuszny interes
Zgoda (dodatkowa)
9. Audytorzy i inne organizacje kontrolujące Dowolna jednostka przeprowadzająca audyty lub inne kontrole prawne/finansowe w firmie Gaijin Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z prawa właściwego (w niektórych przypadkach przewidziana prawem) Słuszny interes
Zobowiązanie prawne (w niektórych przypadkach przewidziane prawem)
Zgoda (dodatkowa)
10. Nasze filie Wszelkie osoby prawne powiązane z firmą Gaijin Dowolny cel, ale głównie:
 • Świadczenie podstawowych usług zgodnie z regulaminem
 • Organizowanie pracy powiązanej z usługą obsługi klienta
Słuszny interes
Zgoda (dodatkowa)
11. Władze rządowe, nadzorujące, sądownicze, wykonawcze i inne władze stanowe Organ ochrony danych osobowych, rządowa komisja handlowa, policja, sąd, komornik itp. Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z prawa właściwego Prawny obowiązek

5.2. Z reguły nie udostępniamy twoich danych osobowych nikomu, kto nie jest wyszczególniony w powyższej tabelce, i dbamy o ich poufność. Czasami jednak możemy być zobowiązani do udostępniania twoich danych osobowych stronom trzecim, jeśli wymaga tego od nas prawo właściwe.

Przetwarzanie twoich danych przez naszych partnerów

5.3. Zazwyczaj nasi partnerzy sami określają zasady i cele przetwarzania danych użytkownika. To znaczy, że niniejsze zasady ochrony prywatności nie obejmują przetwarzania przez nich twoich danych. Odbywa się ono zgodnie z regułami z określonymi przez tych partnerów. 

5.4. Dla twojej wygody sporządziliśmy listę naszych głównych partnerów, którym zazwyczaj przekazujemy dane użytkowników, oraz ich indywidualnych polityk prywatności. Informujemy również, że wspomniana lista jest niepełna i nie obejmuje wszystkich naszych partnerów (tylko tych najważniejszych) oraz że część poniższych polityk może nie mieć zastosowania w twoim regionie. Upewnij się, że polityka prywatności, którą czytasz, ma zastosowanie w twoim miejscu zamieszkania:

Partner Privacy Policy available at
Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
Facebook https://www.facebook.com/policy.php
Amazon AWS https://aws.amazon.com/privacy
Adspire https://www.aspirelifestyles.com/privacy-policy
CloudFlare https://www.cloudflare.com/privacypolicy
Yandex Metrica https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy
Easy Anti-Cheat https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy

5.5. Choć dla lepszego zrozumienia ilości danych, jakie przetwarzamy na twój temat, wskazujemy, że przetwarzamy twoje dane dotyczące płatności, to w żaden sposób ich NIE zapisujemy ani nie przechowujemy. Tego rodzaju dane są de facto gromadzone i dalej przetwarzane przez naszych partnerów płatniczych. My jedynie zapewniamy im techniczne możliwości do realizacji tych celów w ramach świadczonych przez nas usług. Z uwagi na to, że tacy partnerzy często nie mają żadnych ogólnych zasad ochrony prywatności wspólnej dla wszystkich regionów, sugerujemy uzyskanie dostępu do odpowiednich dokumentów i zapoznanie się z nimi podczas dokonywania płatności za pośrednictwem ich platform (np. po przekierowaniu przez nasze usługi do strony konkretnej platformy, gdy zostanie zainicjowana procedura płatności).

5.6. Możemy udostępniać twoje dane użytkownika dowolnemu uprawnionemu organowi wykonawczemu, organizacji rządowej lub nadzorującej, sądom, gdy wymaga tego prawo właściwe lub w odpowiedzi na oficjalny i sądowy wniosek.

5.7. W przyszłości możemy zawrzeć umowy z innymi partnerami. Wówczas podejmiemy wszelkie rozsądne wysiłki, aby terminowo zaktualizować listę naszych partnerów (jak również linki do ich zasad ochrony prywatności zgodnie z klauzulą 5.4), która jest zawarta w niniejszych zasadach ochrony prywatności, ale nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Będziemy to robić częściej w przypadku znaczących zmian w naszych praktykach przetwarzania danych.

Przekazywanie twoich danych za granicę

5.8. Działamy na całym świecie, więc możemy przekazywać twoje dane stronom trzecim (partnerom, filiom itp.) z różnych krajów, w tym tych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dokładamy wszelkich starań, w tym takich, których wymaga od nas prawo właściwe, aby w każdym przypadku zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Zwracamy jednak uwagę, że w krajach, do których przekazujemy twoje dane, mogą obowiązywać inne przepisy w zakresie ochrony danych niż w miejscu twojego zamieszkania.

5.9. Podejmujemy wszelkie rozsądne kroki, aby zapewnić poufność twoich danych osobowych przekazywanych za granicę, w tym do krajów, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podejmiemy również rozsądne kroki, aby mieć pewność, że strony trzecie, które otrzymują od nas dowolne twoje dane osobowe, zapewniały im wystarczającą ochronę. W szczególności firma Gaijin stosuje wszelkie rozsądne fizyczne, techniczne i administracyjne środki ostrożności, aby odpowiednio zabezpieczyć twoje dane. Dotyczy to również przekazywania ich do krajów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym: środki te obejmują (bez ograniczeń) egzekwowanie standardowych klauzul umownych, których wymaga Komisja Europejska, gdy dane są przekazywane stronom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane i dane innych użytkowników

5.10. Informujemy, że inni użytkownicy naszych usług widzą część twoich danych, które przetwarzamy. Na przykład widzą twój pseudonim i awatar (zdjęcie profilowe) oraz dane powiązane z twoimi kontami (w tym z kontami Steam, PSN i Apple Game Center). Mogą również zobaczyć dowolną zawartość, którą publikujesz, korzystając z naszych usług (wiadomości publiczne na forach, załączone pliki itp.), lub niektóre z twoich wyników (dane powiązane z klasyfikacjami i tablicami wyników w grze) oraz osiągnięć w grze.

6. JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

6.1.Uwzględniając różnice w prawach w zakresie ochrony danych, które mogą mieć zastosowanie ze względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub inne czynniki, zazwyczaj prawa w zakresie ochrony danych (takie jak RODO) zapewniają podmiotowi danych (tobie) następujące prawa w zakresie ochrony danych, które mają zastosowanie w przypadku niniejszych zasad ochrony prywatności, jak również w przypadku przetwarzania twoich danych przez firmę Gaijin:

  Twoje prawo Wyjaśnienie prawa
1 Prawo dostępu do danych Masz prawo zażądać kopii swoich danych przetwarzanych przez firmę Gaijin
2 Prawa do sprostowania danych Masz prawo zażądać poprawienia dowolnych informacji, które twoim zdaniem są niedokładne, nieprawidłowe, niekompletne, nieaktualne lub pozyskane w sposób niezgodny z prawem albo które straciły podstawy do ich dalszego przetwarzania
3 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Masz prawo całkowicie lub częściowo ograniczyć możliwość korzystania z twoich danych w konkretnych sytuacjach, chyba że mamy przeciwne zobowiązanie wynikające z prawa właściwego
4 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Masz prawo zażądać, aby firma Gaijin usunęła twoje dane, chyba że ma przeciwne zobowiązanie wynikające z prawa właściwego
5 Prawa do przenoszenia danych Masz prawo otrzymać swoje dane w uporządkowanym i powszechnie używanym formacie czytelnym dla maszyn lub zażądać, aby firma Gaijin bezpośrednio przekazała wspomniane dane stronie trzeciej, o ile żądanie to jest rozsądne i możliwe do zrealizowania pod względem technicznym
6 Prawo do sprzeciwu Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych
7 Inne prawa Zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności i prawem właściwym możesz mieć inne prawa

Jak egzekwować swoje prawa w zakresie ochrony danych:

6.2. Aby móc egzekwować swoje prawa w zakresie przetwarzania danych, określone w klauzulach 1–5 w powyższej tabeli, musisz przesłać nam zgłoszenie za pośrednictwem usługi wsparcia: https://support.gaijin.net i postępować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami albo przesłać nam takie zgłoszenie bezpośrednio z poziomu ustawień konta Gaijin (tam, gdzie ma to zastosowanie). Inne zgłoszenia dotyczące praw w zakresie ochrony danych prześlij na adres [email protected]

6.3. Informujemy, że czasami w celu w realizacji zgłoszenia możemy poprosić o dostarczenie nam dodatkowych informacji, które są konieczne do zidentyfikowania cię jako naszego użytkownika. Zobowiązujemy się zrealizować twoje zgłoszenie bezpłatnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania, ale w niektórych przypadkach okres ten może się wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zgłoszenia, jeśli okaże się ono bezpodstawne lub będzie wymagać zbyt dużego nakładu środków, albo pobrania za nie rozsądnej opłaty.

6.4. Informujemy, że realizacja zgłoszenia polegającego na ograniczaniu przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia może się wiązać z usunięciem konta Gaijin (w tym wszystkich wyników w grze, a także dowolnych poczynionych w niej postępów powiązanych z kontem Gaijin, które zostaną nieodwracalnie utracone), więc weź to pod uwagę, podejmując decyzję o skorzystaniu z tych praw w zakresie danych osobowych.

6.5. Informujemy, że odinstalowanie naszej gry (lub dowolnej aplikacji powiązanej z naszymi usługami) z twojego urządzenia nie skutkuje automatycznie usunięciem twoich danych osobowych z naszych serwerów.

6.6. Zwracamy uwagę, że niektóre ze wspomnianych wyżej praw mogą mieć ograniczone zastosowanie z powodu zobowiązań firmy Gaijin wynikających z prawa właściwego. Na przykład w niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do archiwizowania twoich danych i ciągłego ich przechowywania przez określony czas (który określa prawo właściwe), nawet jeśli żądasz od nas pełnego usunięcia takich danych.

Jak chronić swoje prawa w zakresie ochrony danych:

6.7. Z reguły każdy kraj (np. kraje członkowskie Unii Europejskiej) ma co najmniej jedną niezależną organizację publiczną (organ nadzorczy), która jest odpowiedzialna za egzekwowanie lokalnego prawa dotyczącego ochrony danych i ochrony praw w zakresie danych osobowych osób fizycznych. Jeśli twoim zdaniem firma Gaijin łamie twoje prawa w zakresie ochrony danych, możesz złożyć skargę w organie nadzorczym, zwłaszcza w kraju swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do złamania twoich praw. W takiej sytuacji zachęcamy jednak do skontaktowania się najpierw z firmą Gaijin, co pozwoli nam szybko się zapoznać z twoją skargą, wyeliminować ewentualny problem i przywrócić twoje prawa. W takim przypadku napisz do nas na adres: [email protected]

7. JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

7.1. Firma Gaijin ma prawo do przesyłania wiadomości lub e-maili w ramach prowadzonego marketingu bezpośredniego (zgodnie z zapisami klauzuli 3.1.7 w niniejszym dokumencie). W związku z tym informujemy, że masz prawo wycofać zgodę na otrzymywanie takich wiadomości, egzekwując swoje prawo do rezygnacji zgodnie z zapisami poniższej sekcji 8 niniejszych zasad ochrony prywatności.

7.2. Informujemy, że wycofanie zgody na otrzymywanie wiadomości w ramach prowadzonego marketingu bezpośredniego nie ma wpływu na nasze prawo do przesyłania wiadomości i e-maili czy kontaktowania się z tobą w inny sposób zgodnie z dopuszczającymi to zapisami niniejszych zasad ochrony prywatności.

8. CZYM JEST MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI

8.1. Jeśli chcesz zrezygnować z przetwarzania twoich danych w konkretnych celach, w tym w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, musisz przesłać nam zgłoszenie za pomocą naszej usługi wsparcia: https://support.gaijin.net. Zwracamy jednak uwagę, że rezygnacja z przetwarzania w danych do niektórych celów może spowodować, że nie będziemy w stanie świadczyć części (lub nawet wszystkich) naszych usług albo będziemy mogli to robić w ograniczonym zakresie (lub wcale). Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować liczbę tego rodzaju ograniczeń.

8.2. Zwracamy uwagę, że możliwości rezygnacji dotyczy tylko przetwarzania danych, na które konieczna była twoja zgoda, chyba że prawo właściwe wyraźnie stanowi inaczej. Wciąż mamy prawo przetwarzać twoje dane w oparciu o inne podstawy prawne, takie jak realizacja umowy, słuszny interes czy zobowiązanie prawne, o ile wynika to z prawa właściwego, nawet jeśli nastąpiła rezygnacja z takiego przetwarzania zgodnie z zapisami niniejszej sekcji zasad ochrony prywatności. W takim przypadku wciąż jednak możesz w dowolnym momencie wyegzekwować swoje prawo do sprzeciwu, zgodnie z zapisami sekcji 6 powyżej.

Możliwości rezygnacji dla obywateli Kalifornii i Nevady

8.3. Choć firma Gaijin nie sprzedawała (ale mogła udostępniać zgodnie z zapisami sekcji 5 powyżej) twoich danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, informujemy, że zarówno Kalifornia, jak i Nevada zapewniają swoim mieszkańcom następujące prawa do rezygnacji:

8.3.1. Mieszkańcy Kalifornii korzystający z naszych usług mają prawo zrezygnować z ujawniania swoich danych osobowych stronom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami, pisząc na adres: [email protected]

8.3.2. Mieszkańcy Nevady korzystający z naszych usług mają prawo zrezygnować ze sprzedaży opisywanych informacji za wynagrodzeniem pieniężnym. Terminy „sprzedaż” oraz „opisywane informacje” są zdefiniowane zgodnie z prawem stanu Nevada. Dla wygody użytkownika informujemy, że w dniu wejścia w życie niniejszych zasad ochrony prywatności „opisywane informacje” obejmują twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wszelkie dane umożliwiające skontaktowanie się z tobą online lub za pomocą fizycznych środków komunikacji. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami, pisząc na adres: [email protected]

8.4. Aby uzyskać listę kategorii danych osobowych, które udostępniliśmy w celach handlowych w ostatnich 12 miesiącach, napisz do nas na adres: [email protected]

Powiadomienia typu push

8.5. Niektóre nasze usługi (np. gry lub aplikacje mobilne) mogą przesyłać powiadomienia typu push na twoje urządzenie mobilne w celach opisanych w niniejszych zasadach ochrony prywatności w odniesieniu do wiadomości lub e-maili. Zazwyczaj możesz zmienić ustawienia powiadomień typu push w ustawieniach swojego urządzenia.

9. CO DLA CIEBIE OZNACZA AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

9.1. Firma Gaijin nie wykorzystuje twoich danych do profilowania ani innych środków automatycznie podejmujących decyzje, które mogłyby mieć wpływ na twoją sytuację prawną (w tym dostęp do usług lub inne prawa zgodnie z zapisami regulaminu).

9.2. Część naszych partnerów może jednak zgodnie z zapisami sekcji 5 niniejszych zasad ochrony prywatności stosować środki automatycznego podejmowania decyzji, przetwarzając dane udostępniane im zgodnie z zapisami sekcji 5 powyżej (np. w celach zapobiegania oszustwom i grze nie fair).

10. JAK ZABEZPIECZAMY DANE

10.1. Stale pracujemy nad tworzeniem, ulepszeniem i dalszym wdrażaniem zarówno administracyjnych (opisanych np. w klauzuli 5.9 niniejszych zasad ochrony prywatności), jak i technicznych środków zabezpieczania twoich danych przed niedozwolonymi działaniami, które mogą być podejmowane przez strony trzecie lub zdarzać się przypadkowo, takimi jak nieuprawniony dostęp do danych, ich ujawnienie, zmiana, zniszczenie lub inne złośliwe wykorzystanie, jak również przypadkowa utrata lub uszkodzenie takich danych. Podejmujemy wszelkie rozsądne kroki i środki, które są niezbędne do właściwej ochrony twoich danych i przetwarzania ich zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

10.2. Informujemy, że część naszych serwerów oraz baz danych, na których przechowujemy twoje dane, znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i najprawdopodobniej poza krajem twojego zamieszkania.

11. JAK WYCOFAĆ SWOJĄ ZGODĘ

11.1. Zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Wystarczy, że rozpoczniesz proces usuwania swojego konta Gaijin z poziomu ustawień konta i będziesz postępować zgodnie z instrukcjami firmy Gaijin, które otrzymasz po przesłaniu zgłoszenia usunięcia. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w konkretnym celu, skontaktuj się z nami, przechodząc na stronę https://support.gaijin.net. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przerwania świadczenia usług, jeśli wycofanie zgody uniemożliwia ich świadczenie zgodnie z zapisami regulaminu. Zwracamy uwagę, że wycofanie zgody nie ma żadnego wpływu na ważności zgody wydanej przed jej wycofaniem oraz zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania twoich danych na innej podstawie prawnej, o ile jest to zgodne z prawem właściwym.

11.2. Informujemy, że odinstalowanie naszej gry (lub dowolnej aplikacji powiązanej z naszymi usługami) z twojego urządzenia nie skutkuje automatycznie wycofaniem zgody ani usunięciem twoich danych osobowych z naszych serwerów.

12. JAK TRAKTUJEMY DANE DZIECI

12.1. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona danych dzieci, i rozumiemy, że jest to nasz szczególny obowiązek. Celowo nie gromadzimy, nie przechowujemy ani żaden inny sposób nie przetwarzamy danych osobowych użytkowników poniżej szesnastego roku życia, chyba że uzyskaliśmy na to stosowną zgodę rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby sprawującej opiekę rodzicielską.

12.2. Jeśli się dowiemy, że nieumyślnie zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej szesnastego roku życia (lub poniżej wieku zgody według obowiązującego prawa) bez zgody osoby sprawującej nad nim opiekę rodzicielską, podejmiemy wszelkie rozsądne kroki na drodze do jak najszybszego ich usunięcia.

12.3. Jeśli ustalisz, że twoje dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez twojej zgody, lub uznasz, że nieumyślnie zgromadziliśmy i przetworzyliśmy takie dane, naruszając tym samym obowiązujące prawo, masz prawo zażądać usunięcia takich danych, kontaktując się z nami na stronie https://support.gaijin.net. Z chęcią zapoznamy się z niezbitym dowodem na to, że:

 • dziecko nie osiągnęło jeszcze minimalnego wieku zgody zgodnie z obowiązującym prawem oraz że
 • sprawujesz nad nim opiekę rodzicielską.

12.4. Zdecydowanie zachęcamy rodziców, opiekunów prawnych oraz inne osoby sprawujące opiekę rodzicielską, aby poinformowali dzieci, że korzystając z naszych usług, czatów w grze i stron (forów, analiz itp.) oraz w ogóle z internetu, nie powinny udostępniać swojego prawdziwego imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz innych danych wrażliwych na swój temat.

13. JAK PRZETWARZAMY PLIKI COOKIE

Możemy używać plików cookie i innych podobnych technologii śledzących (takich jak sygnalizatory sieciowe, piksele, identyfikatory urządzeń itp.) do identyfikowania ciebie i (lub) twojego urządzenia w celach opisanych w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wykorzystujemy pliki cookie, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie dostępnymi na stronie: https://warthunder.com/en#/cookie.

14. JAK AKTUALIZUJEMY NINIEJSZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

W dowolnym momencie możemy wprowadzić zmiany w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Gdy dojdzie do dużych zmian, opublikujemy ogłoszenie o zaktualizowanych zasadach i ponownie poprosimy cię o ich zaakceptowanie. Jeśli nie zgodzisz się na zaktualizowaną wersję niniejszego dokumentu, zastrzegamy sobie prawo do przerwania świadczenia naszych usług, które wymagają od nas przetwarzania twoich danych. W przypadku niewielkich zmian nie będziemy publikować ogłoszenia. Zobowiązujesz się sprawdzać tego typu zmiany na własną rękę. Wszelkie zmiany w niniejszych zasadach ochrony prywatności wchodzą w życie w dniu opublikowania ich zaktualizowanej wersji (data ostatniej aktualizacji i data wejścia w życie).

15. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

15.1. Jeśli po zapoznaniu się z niniejszymi zasadami ochrony prywatności, wciąż masz pytania na temat przetwarzania danych, skontaktuj się z nami, pisząc na adres [email protected].

15.2. Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa zgłoszenia dotyczące egzekwowania praw w zakresie danych osobowych, wymienione m.in. w sekcjach 6, 8, 11 i 12, należy przesyłać za pośrednictwem naszej usługi wsparcia na stronie: https://support.gaijin.net.

Ta strona używa plików cookie „ciasteczek” do analizy działań i do anonimowych statystyk. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie