EULA

Data ostatniej aktualizacji i wejścia w życie: 29 grudnia 2020 r.

Aktualna wersja znajduje się na stronie: https://warthunder.com/en/support/eula/

WAŻNA INFORMACJA: ZANIM ZAAKCEPTUJESZ NINIEJSZY DOKUMENT, PRZECZYTAJ GO UWAŻNIE. PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ, ŻE MUSISZ MIEĆ 16 LAT LUB BYĆ W WIEKU, KTÓRY ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W MIEJSCU TWOJEGO ZAMIESZKANIA UMOŻLIWIA ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DOPUSZCZALNEGO WIEKU ZNAJDZIESZ PONIŻEJ W SEKCJI 8 NINIEJSZEGO DOKUMENTU. JEDYNĄ ORYGINALNĄ WERSJĄ NINIEJSZEGO DOKUMENTU JEST ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA. MA ONA PIERWSZEŃSTWO W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK RÓŻNIC, PYTAŃ LUB SPORÓW W ZAKRESIE ZNACZENIA, FORMY, WAŻNOŚCI LUB INTERPRETACJI, OBECNYCH W RÓŻNYCH WERSJACH JĘZYKOWYCH.

Przedstawienie dowolnych rzeczywistych broni i pojazdów dostępnych w grach nie oznacza udziału jakiegokolwiek producenta zbrojeniowego ani motoryzacyjnego w rozwoju, sponsoringu ani reklamie produktów.

Niniejsza umowa użytkownika końcowego („EULA”) stanowi umowę prawną między tobą („użytkownik”, „ty”, „twój”, „gracz” w umowie EULA) a firmą Gaijin, która oznacza jedną z następujących osób prawnych (w zależności od okoliczności wyszczególnionych poniżej):

 • Gdy gry są udostępniane bezpośrednio użytkownikowi (np. za pośrednictwem strony firmy Gaijin): Gaijin Network Ltd. z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Kyriakou Matsi, 10 Liliana Building, 2nd floor, Office 203, PC 1082, Nikozja, Cypr; 
 • Gdy gry są udostępniane za pośrednictwem innych platform (np. Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, sklep Google Play, App Store firmy Apple): Gaijin Distribution Kft. z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Hungária körút 162-166, 1146 Budapeszt, Węgry.

Firma Gaijin jest również określana jako „my”, „nas” i „nasz” w umowie EULA.

Niniejsza umowa EULA stanowi części regulaminu zgodnie z definicją zawartą w aktualnej wersji warunków świadczenia usług dostępnej na stronie: https://warthunder.com/en/support/termsofuse/. Na podstawie umowy otrzymujesz licencję („licencja”) na korzystanie z gier wideo („gry” lub „gra”) wydanych przez firmę Gaijin na dowolnej platformie (np. Windows, Xbox, PlayStation, iOS, Android itp.), w tym m.in. War Thunder, Crossout, Star Conflict, CRSED: F.O.A.D., Enlisted i (lub) innych gier wideo firmy Gaijin, które zostały przez ciebie zainstalowane z zastrzeżeniem zaakceptowania naszego regulaminu i zawartych w nim oraz w niniejszym dokumencie zapisów i ograniczeń.

Zanim zainstalujesz nasze gry lub zaczniesz z nich korzystać, przeczytaj i zaakceptuj niniejszą umowę EULA, jak również warunki świadczenia usług firmy Gaijin, które zawierają ogólne zapisy i uregulowania w zakresie sposobu dostarczania naszych usług, w tym gier, oraz obejmują następujące dokumenty:

Wyróżnione terminy (słowa), które nie są zdefiniowane w niniejszej umowie, należy interpretować zgodnie z zapisami warunków świadczenia usług.

1. PRZYZNANIE LICENCJI

1.1. Niniejszym otrzymujesz od nas prawo do przechowywania, pobierania, instalowania, uruchamiania i wyświetlania najnowszej wersji stosownego klienta gry na platformach (laptopach i komputerach stacjonarnych oraz mobilnych lub w szczególności konsolach do gier), na które firma Gaijin specjalnie zaprojektowała swoje gry, a jedynym celem tego prawa jest umożliwienie granie w nie.

1.2. Choć określamy licencję mianem „licencji na grę”, to wspomniane wyżej prawa odnoszą się wyłącznie do klienta gry, którego firma Gaijin specjalnie udostępniła do pobrania, instalacji i uruchomienia. Informujemy również, że nie masz pozwolenia na przechowywanie, pobieranie, modyfikowanie ani żadne wykorzystywanie jakiejkolwiek części gry, która nie wchodzi w skład klienta (strona klienta gry), w tym m.in. dowolnej części zaplecza gry (strona serwera) oraz przedmiotów w grze (aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu przedmiotów w grach firmy Gaijin, zapoznaj się z sekcją 6 niniejszej umowy EULA). Licencja zezwala na interakcję z częściami gry, które nie wchodzą w skład klienta, jedynie tak, jak technicznie umożliwiła to firma Gaijin z zastrzeżeniem, że firma Gaijin ma prawo do zmiany sposobu takiej interakcji od strony technicznej.

1.3. Licencja przyznana w ramach niniejszej umowy EULA jest:

 • niewyłączna – nie jesteś jedynym użytkownikiem (licencjobiorcą), więc możemy przyznać tę samą lub inną licencję na dowolną z naszych gier innym osobom;
 • na własny użytek – możesz używać danej gry jedynie na własnym urządzeniu (które jest używane wyłącznie do celów prywatnych i głównie przez ciebie), a korzystanie z niej wyraźnie wyklucza jakikolwiek użytek nieosobisty oraz do celów handlowych;
 • ograniczona – możesz używać gier jedynie do celów wyszczególnionych w niniejszej umowie EULA i regulaminie oraz w sposób w nich określony;
 • odwołalna – to oznacza, że możemy anulować daną licencje w określonych przypadkach opisanych poniżej w sekcji 12 niniejszej umowy EULA;
 • niezbywalna – to znaczy, że dana licencja jest przyznawana wyłącznie tobie i nie możesz jej przydzielić, udzielić na nią podlicencji ani też w jakikolwiek inny sposób przekazać żadnej innej osobie (zarówno jednostce, jak i osobie indywidualnej). W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości informujemy, że twoje prawa i zobowiązania wynikające z licencji również są niezbywalne zarówno w części, jak i w całości.

1.4. Gry są licencjonowane, a nie sprzedawane. To oznacza, że nie nabywasz żadnej własności ani innych praw do cyfrowej kopii dowolnej z gier, chyba że wymaga tego prawo właściwe. Nie otrzymujesz również żadnych praw, które nie są wyraźnie określone w niniejszej umowie EULA ani w regulaminie.

2. TERYTORIUM I OKRES OBOWIĄZYWANIA LICENCJI

2.1. Okres, od którego zaczyna obowiązywać licencja, zaczyna się w dniu zaakceptowania niniejszej umowy EULA i trwa do momentu jej zawieszenia lub rozwiązania zgodnie z zapisami sekcji 12 poniżej.

2.2. Z gry możesz korzystać na całym świecie, chyba że firma Gaijin określiła inaczej na oficjalnej stronie gry, w kliencie gry, na fizycznej kopii gry lub w dowolny inny sposób wedle własnego uznania. Firmie Gaijin przysługuje prawo do jednostronnej zmiany terytorium obowiązywania licencji w sposób określony w klauzuli 11.2 naszych warunków świadczenia usług.

3. OGRANICZENIA LICENCJI

3.1. Licencja przyznana w ramach niniejszej umowy EULA ma pewne ograniczenia. Firma Gaijin na prawo do anulowania licencji w przypadku naruszenia ograniczeń zawartych w niniejszej sekcji.

3.2. Niniejszym bezwarunkowo deklarujesz, że NIE BĘDZIESZ pod żadnym pozorem i warunkiem podejmować następujących działań:

3.2.1. Zakaz przenoszenia

 • sprzedawać, użyczać, wynajmować, udzielać podlicencji, publikować, rozpowszechniać ani przekazywać w jakikolwiek sposób gry (lub jej kopii), w całości lub w części, jakikolwiek stronie trzeciej;
 • zezwalać stronom trzecim na czerpanie korzyści z wykorzystywania gry za pośrednictwem kontraktów typu timeshare, umowy o świadczenie usług i innych, w tym jakiegokolwiek wykorzystywania do celów handlowych;

3.2.2. Zakaz tworzenia prac pochodnych i dokonywania inżynierii wstecznej

 • zmieniać, modyfikować, tłumaczyć, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować i dekompilować gry ani pozyskiwać z niej kodu źródłowego, czy tworzyć na jej podstawie prac pochodnych, w całości lub w części, jak również podejmować innych działań określonych w klauzuli 4.3 warunków świadczenia usług;

3.2.3. Zakaz wykorzystywania w sposób złośliwy lub wprowadzający w błąd

 • modyfikować kodu serwera (m.in. za pomocą cheatów, włamań itp.);
 • wykorzystywać niedociągnięć mechaniki gry (expliotów, błędów itp.);
 • używać oprogramowania, które automatyzuje procesy w grze (boty, mody), zmienia rozgrywkę lub funkcjonalność gry, zapewnia przewagę nad innymi graczami niewykorzystującymi takiego oprogramowania lub inny sposób zmienia wpływa na wrażenia z rozgrywki, zarówno twoje, jak i innego gracza;
 • używać oprogramowania stron trzecich, które może w jakikolwiek sposób wpływać na grę, a które nie jest dozwolone przez firmę Gaijin w konkretnych grach lub powiązanych z nimi usługach, chyba że wymaga tego prawo;
 • niszczyć, wyłączać (lub pomagać w zniszczeniu i wyłączaniu) dowolnego komputera lub serwera używanego do obsługi gry i powiązanych z nią usług; przesyłać dowolnych plików, które zawierają złośliwy kod, w tym wirusy, programy szpiegujące, trojany, robaki, celowo uszkodzone dane lub jakiekolwiek inne pliki, które mogą uszkodzić grę i powiązane z nią usługi albo na nie wpływać; organizować dowolny typ cyberataków, w tym m.in. ataku DoS, oraz pomagać lub brać w nich udział, a także podejmować jakichkolwiek innych działań lub prób mających na celu zakłócenie gier oraz powiązanych z nimi usług;
 • w celowy lub nieświadomy sposób używać gry niezgodnie z obowiązującym prawem lub obowiązującymi przepisami oraz przyczyniać się do ich naruszenia;
 • udostępniać, oferować, reklamować, promować oraz w inny sposób rozpowszechniać wspomnianych wyżej złośliwych lub wprowadzających w błąd sposobów wykorzystania;

3.2.4. Zakaz obchodzenia przepisów i manipulowania nimi

 • brać udziału w jakichkolwiek działaniach, które są sprzeczne z przeznaczeniem lub duchem gry i powiązanych z nią usług (sensownie określonych przez nas), w tym m.in. manipulować grą, jej mechaniką i zasadami określonymi w regulaminie i niniejszej umowie EULA oraz je obchodzić;

3.2.5. Zakaz wykorzystania do celów handlowych

 • używać gry lub jej części do celów handlowych, w tym m.in.: (1) korzystać lub ułatwiać korzystanie z ofert lub reklam handlowych albo (2) przekazywać przedmioty z gry innymi środkami niż wyraźnie wskazane przez grę lub inne usługi firmy Gaijin;

3.2.6. Zakaz oferowania usług

 • używać gry lub jej części do świadczenia jakichkolwiek usług w grze, w tym innym użytkownikom, w zamian za opłaty lub inne formy wynagrodzenia, które wyraźnie i bez ograniczeń obejmują usługi podnoszenia poziomu, podnoszenia poziomu grupie graczy, gromadzenia przedmiotów, wykonywania misji i udziału w bitwach w zamian za opłatę lub usługi zbierania zasobów;

3.2.7. Zakaz przekazywania niedozwolonych informacji

 • używać gry do przekazywania niedozwolonych informacji, w tym między niechcianych e-maili, spamu oraz wszelkich materiałów promujących złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące i pliki do pobrania;

3.2.8. Zakaz nawiązywania niedozwolonych połączeń

 • korzystać z wszelkich niedozwolonych połączeń z grą, utrzymywać ich ani tworzyć albo ułatwiać korzystanie z nich, w tym m.in. (1) wszystkich połączeń z dowolnymi nieautoryzowanymi serwerami, które emulują lub próbują emulować dowolną część gry albo (2) dowolnych połączeń z wykorzystaniem programów, specjalnych narzędzi oraz oprogramowania niedozwolonego przez firmę Gaijin;

3.2.9. Zakaz pozyskiwania ukrytych danych

 • pozyskiwać lub w inny sposób gromadzić jakichkolwiek danych na temat gry, które nie powinny się wyświetlić w trakcie normalnego (zamierzonego przez firmę Gaijin) korzystania z takiej gry;

3.2.10. Ograniczenia warunków świadczenia usług

 • w inny sposób korzystać z gry w sposób sprzeczny z warunkami świadczenia usług, w tym zawartych w nich sekcji 3 i 4. Dla twojej wygody poniżej znajdują się przykłady takiego zakazanego wykorzystania:
  • i) korzystanie z nielegalnych lub niestosownych nazw użytkownika (lub pseudonimów), takich jak imiona i nazwiska terrorystów, przywódców nazistowskich lub nazistowskich przestępców wojennych; 
  • ii) udostępnianie za pośrednictwem gry dowolnych materiałów lub informacji albo podejmowanie działań, które naruszają prawa stron trzecich (w tym dowolnej osoby indywidualnej lub osoby prawnej);
  • iii) publikowanie treści przedstawiających nagość i przesadną przemoc, a także o charakterze seksualnym, obraźliwym i w inny sposób niewłaściwym, jak również udostępnianie linków do takich treści, albo w dowolny sposób wykorzystywanie gry do wymienionych celów;
  • iv) publikowanie informacji o charakterze obelżywym, zastraszającym, obscenicznym, zniesławiającym, oszczerczym, rasistowskim, seksualnym, religijnym albo w inny sposób niedopuszczalnym lub obraźliwym, jak również udostępnianie linków do takich informacji, albo w dowolny sposób wykorzystywanie gry do wymienionych celów.

3.3. Powyższa lista nie jest pełna. Więcej informacji na temat wykorzystania i stosownych ograniczeń usług firmy Gaijin, w tym gier, znajduje się w naszych warunkach świadczenia usług.

4. ZARZĄDZANIE PRAWAMI WŁASNOŚCI I PRAWAMI CYFROWYMI

4.1. Przyjmujesz do wiadomości, że kod komputerowy, obrazy, dźwięki, systemy, pomysły, metody działania, dokumentacja i inne informacje zawarte w grach są własnością intelektualną i (lub) stanowią cenne tajemnice handlowe firmy Gaijin lub jej dostawców i (lub) licencjodawców oraz że podlegają one ochronie w świetle prawa cywilnego, karnego i własności intelektualnej.

4.2. Przyjmujesz również do wiadomości, że gry są produktem handlowym obsługiwanym przez firmę Gaijin według jej wyłącznego uznania.

4.3. Aby uniemożliwić niedozwolone wykorzystanie gry, firma Gaijin może zastosować specjalne środki techniczne (narzędzia typu DRM, rozwiązania zapobiegające oszustwom itp.), które zostały zaprojektowane z myślą o zapobieganiu takiemu niedozwolonemu wykorzystaniu naszych gier i naruszeniu m.in. naszych praw własności intelektualnej. Przykładowo firma Gaijin używa do tych celów usługi Easy Anti-Cheat (więcej informacji na temat usługi Easy Anti-Cheat znajdziesz na jej oficjalnej stronie: https://www.easy.ac). Firma Gaijin może również wykorzystać takie środki techniczne, aby sprawdzić, czy korzystasz z oryginalnej kopii gry i nie naruszasz regulaminu.

5. DOSTĘP DO WERSJI DEMO

Czasami firma Gaijin może przez krótki i określony przez siebie czas, zazwyczaj bez pobierania jakichkolwiek opłat, zapewnić wybranym przez siebie użytkownikom dostęp do konkretnej gry lub konkretnego konta Gaijin, którego celem jest wyłącznie uruchamianie gry i granie w nią („dostęp do wersji demo”). Firma Gaijin nie gwarantuje osobom, które mają dostęp do wersji demo, że zachowają swoje postępy w rozgrywce i przedmioty w grze oraz że otrzymają możliwość przeniesienia danych z wersji demo na swoje osobiste konto Gaijin.

6. PRZEDMIOTY W GRZE I STOSOWNE OPŁATY

6.1. Gry firmy Gaijin są zazwyczaj rozprowadzane bezpłatnie (chyba że firma Gaijin lub jej partnerzy dystrybucyjni wyraźnie twierdzą inaczej). Bez względu na model dystrybucyjny (płatny, bezpłatny lub inny model biznesowy) firma Gaijin zazwyczaj oferuje za „prawdziwe” pieniądze prawo do korzystania z opcjonalnych danych w grze, takich jak wirtualna waluta (umożliwiająca zakup przedmiotów w grze), cyfrowe dodatki, postaci i wirtualne obiekty (pojazdy, uzbrojenie, elementy do zamontowania, sprzęt wojskowy itp.), jak również skórki do nich, wszelkie przedmioty jednorazowego użytku oraz inne przedmioty/funkcje, które wpływają na rozgrywkę i płynące z niej wrażenia (zbiorczo określane mianem „przedmiotów w grze”). Tego rodzaju przedmioty w grze stanowią integralną część danej gry, a ich wykorzystanie obejmuje licencja w tym samym zakresie, co grę i ze wszelkimi zawartymi w niej stosownymi ograniczeniami. Przedmioty w grze, które są oferowane lub sprzedawane w jednej grze firmy Gaijin, nie są kompatybilne z inną jej grą, chyba że taka opcja została wyraźnie udostępniona i dozwolona przez firmę Gaijin.

6.2. Przedmioty w grze udostępnione w ramach usług firmy Gaijin nie są sprzedawane, a licencjonowane. Metoda i sposób wykorzystania konkretnych przedmiotóww grze zależą od mechaniki konkretnej gry i (lub) celu rozgrywki. 

6.3. Wszelkie opłaty (zarówno w formie waluty w grze, jak i „prawdziwych” pieniędzy) uiszczane przez ciebie w zamian za przedmioty w grze nie podlegają zwrotom i nie mogą być wymienione na inne przedmioty w grze, chyba że: 

 • firma Gaijin wyraźnie i jednoznacznie wyraża zgodę na tego rodzaju zwrot lub wymianę (np. umożliwiając wymianę wirtualnej waluty na inny przedmiot w grze w zakresie ściśle i wyraźnie dopuszczonym przez stosowną grę);
 • inaczej stanowią zapisy warunków świadczenia usłu;
 • wymaga tego prawo właściwe.

INFORMUJEMY, ŻE FIRMA GAIJIN NIE WYPŁACA ZWROTÓW MIĘDZY INNYMI W PRZYPADKU USUNIĘCIA LUB WYGAŚNIĘCIA KONTA GAIJIN, COFNIĘCIA LICENCJI LUB ROZWIĄZANIA UMOWY EULA Z DOWOLNEGO POWODU.

6.4. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania stosownych opłat naliczonych w ramach usług firmy Gaijin i wystawiania za nie rachunków (co dotyczy również sklepu i rynku, w przypadku których możemy się powołać na dodatkowe zasady stanowiące część regulaminu), w tym gier, zapoznaj się z warunkami świadczenia usług. Zwróć szczególną uwagę na ich sekcje 5 i 6.

7. ZASADY GIER I SANKCJE ZA ICH ZŁAMANIE

7.1. Firma Gaijin ma prawo określić zasady gier obowiązujące wszystkie jej gry lub dowolną z nich. Tego rodzaju zasady określają (lub czasami ograniczają) sposób zachowania w naszych grach podczas kontaktu albo interakcji z innymi graczami. Zanim zagrasz w nasze gry, przeczytaj uważnie zasady gier dostępne na stronie https://warthunder.com/en/community/gameRules/

7.2. Gdy naruszysz zasady gier lub twoje zachowanie okaże się z nimi niezgodne w inny sposób, mamy prawo według naszego wyłącznego uznania zastosować następujące sankcje, w zależności od wagi naruszenia lub niewłaściwego zachowania oraz postanowień zawartych w zasadach gier w odniesieniu do konkretnych naruszeń:

 • zawiesić dostęp do funkcji „czatu w grze”;
 • umożliwić zmianę pseudonimu lub dokonać modyfikacji innych informacji na twoim koncie Gaijin, jeśli tego rodzaju informacje naruszają zasady gier lub regulamin;
 • ograniczyć czas trwania każdego połączenia w określonym przedziale czasu, jak również liczbę połączeń z serwerem;
 • zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z dowolnych naszych gier, w których doszło do naruszenia zasad gier;
 • czasowo ograniczyć część funkcjonalności konta Gaijin;
 • zawiesić lub usunąć konto Gaijin;
 • nałożyć inne sankcje przewidziane w zasadach gier.

7.3. Nieprzestrzeganie zasad gier stanowi rażące naruszenie regulaminu. Informujemy, że „rażące naruszenie umowy” oznacza znaczne lub poważne naruszenie prawnie wiążącej umowy (tutaj regulaminu), która daje jej drugiej stronie (czyli zgodnie z regulaminem firmie Gaijin) podstawę prawną do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania takiej umowy oraz dochodzenia wszelkiego dozwolonego zadośćuczynienia z tytułu takiego naruszenia (np. w formie pieniężnej, takiej jak odszkodowanie lub rekompensata, którą może zostać obciążony użytkownik).

7.4. Informujemy, że gdy postanowimy usunąć twoje konto Gaijin, już nigdy nie uzyskasz do niego dostępu Wówczas mamy również prawo zablokować ci dostęp do naszych gier w przyszłości.

7.5. Firma Gaijin niezależnie podejmuje decyzje w kwestii naruszenia zasad i nałożenia stosownych sankcji, w tym według swojego wyłącznego uznania z użyciem zautomatyzowanych środków (np. usługi Easy Anti-Cheat wspomnianej w sekcji 4 powyżej). Masz jednak prawo się odwołać od decyzji firmy Gaijin, kontaktując się z naszą obsługą klienta (więcej informacji znajdziesz w sekcji 14 niniejszego dokumentu).

7.6. Gdy zauważysz, że inny użytkownik narusza zasady gier, zwłaszcza jeśli ma to wpływ na twoją rozgrywkę, możesz go zgłosić, używając specjalnie zaprojektowanych narzędzi w grze, a gdy są niedostępne, kontaktując się z obsługą klienta.

8. OGRANICZENIA WIEKOWE

8.1. . Informujemy, że zgodnie z postanowieniami regulaminu oprócz minimalnego wieku niezbędnego do jego zaakceptowania (16 lat lub inny wiek zapewniający zdolność prawną w twoim kraju), w tym niniejszej umowy EULA, każda gra również ma swoje ograniczenia i swoją klasyfikację wiekową (np. PEGI lub ESRB w zależności od regionu). 

8.2. W zależności od obowiązującego prawa, jeśli jesteś poniżej wymaganego wieku musisz (dotyczy to również twojego dziecka planującego grać w grę:

 • powstrzymać się od grania w nasze gry;
 • skonsultować się ze swoimi rodzicami, opiekunem lub innym przedstawicielem ustawowym i zapytać, czy możesz grać w daną grę;
 • podjąć inne działania wymagane przez prawo obowiązujące w twoim kraju.

JEŚLI MASZ PONIŻEJ 16 LAT (LUB JESTEŚ W WIEKU, KTÓRY ZGODNIE Z PRAWEM TWOJEGO KRAJU NIE POZWALA NA ZAWIERANIE PRAWNIE WIĄŻĄCYCH UMÓW), POPROŚ RODZICA LUB OPIEKUNA O PRZEJRZENIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU I ZGODĘ NA GRANIE W GRY FIRMY GAIJIN. BEZ TAKIEJ ZGODY NIE MOŻESZ GRAĆ Z NASZE GRY.

9. ŚRODKI OCHRONY ZDROWIA

9.1. Przyjmujesz do wiadomości, że zawartość audiowizualna gry może nasilać objawy epileptyczne i objawy innych rodzajów zaburzeń neurologicznych. Jeśli masz tendencję do takich zaburzeń, skonsultuj się z lekarzem, zanim zaczniesz grać z nasze gry, lub nie graj w nie w ogóle; w takiej sytuacji firma Gaijin nie odpowiada za żadne pośrednie i bezpośrednie konsekwencje grania w grę. 

9.2. Przyjmujesz również do wiadomości, że ciągłe granie może prowadzić do znacznego zmęczenia, które wywołuje określone choroby, w tym problemy ze wzrokiem, różne formy deformacji kręgosłupa, neurozy oraz inne zaburzenia zdrowotne. Przyjmujesz na siebie pełną odpowiedzialność za śledzenie czasu spędzonego na granie w nasze gry, organizowanie przerw/odpoczynku, przyjmowanie odpowiedniej pozycji ciała podczas rozgrywki oraz stosowanie wszelkich środków ostrożności w trosce o swoje zdrowie. 

10. WYMAGANIA TECHNICZNE I SYSTEMOWE

10.1. Informujemy, że poniższe wymagania mogą okresowo ulegać zmianom, nawet w odniesieniu do tej samej gry. Jest to związane głównie z wprowadzanymi od czasu do czasu przez firmę Gaijin zmianami zgodnie z sekcją 11 niniejszej umowy EULA. Mimo wszystko firma Gaijin zastrzega sobie prawo do zmiany takich wymagań w odniesieniu do dowolnej ze swoich gier i według swojego wyłącznego uznania.

10.1.1. Wymagania minimalne. Każda gra jest zaprojektowana tak, aby się uruchamiała na jednej lub kilku konkretnych platformach (urządzeniach lub systemach operacyjnych). Czasami gra może mieć własne minimalne wymagania techniczne w zakresie urządzenia (np. dotyczące CPU, GPU, pamięci RAM, wolnego miejsca na dysku itp.), które firma Gaijin wskazuje na oficjalnej stronie gry, na oficjalnej stronie platformy należącej do strony trzeciej lub za pomocą innych środków firmy Gaijin według jej uznania. Dopilnuj, żeby twoja platforma spełniała takie minimalne wymagania. W przeciwnym razie firma Gaijin nie gwarantuje, że gra się uruchomi lub będzie poprawnie funkcjonować ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i inne problemy z jej działaniem. Ponosisz pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich zasobów urządzenia koniecznych do przechowywania i uruchomienia gry, w tym CPU, GPU, wolnej pamięci RAM itp.

10.1.2. Wymagania zalecane. Dla twojej wygody zazwyczaj publikujemy wymagania zalecane naszych gier w odniesieniu do technicznych parametrów twojego urządzenia. Informujemy, że tego rodzaju wymagania zalecane służą jedynie do celów informacyjnych i nie gwarantują idealnego funkcjonowania gry, jak również nie stanowią żadnego rodzaju gwarancji. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, jeśli platforma (zarówno urządzenie, jak i system operacyjny) stanowi część „wymagań zalecanych” danej gry, oznacza to, że taka gra została zaprojektowana do działania wyłącznie na tej platformie. To samo dotyczy innych „wymagań zalecanych”, które, jak wynika z kontekstu, są niezbędne.

10.1.3. Wymagania w zakresie połączenia internetowego. Zazwyczaj gry firmy Gaijin wymagają szybkiego i stabilnego połączenia z internetem do prawidłowego działania i zapewniania odpowiednich wrażeń z rozgrywki. Informujemy, że firma Gaijin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z działaniem gry (w zakresie szybkości, dostępności serwerów firmy Gaijin i czasu reakcji określanego jako „ping”) wynikające z jakości połączenia internetowego.

11. POPRAWKI, AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE

11.1. Aby zapewnić jak najwyższy poziom naszych usług, wrażeń użytkownika oraz wydajności usług firmy Gaijin, musimy co jakiś czas tworzyć poprawki, aktualizacje i modyfikacji naszych gier. To zazwyczaj skutkuje obowiązkowymi i (lub) automatycznymi ich aktualizacjami, co sprawia, że starsze wersje naszych gier mogą się nie uruchamiać albo działać nieprawidłowo do czasu ich aktualizacji. 

11.2. Firma Gaijin ma prawo do zmiany kodu oprogramowania w danej gry w dowolnym momencie i według swojego wyłącznego uznania. Tego rodzaju zmiany mogą mieć wpływ m.in. na funkcjonalność danej gry i jej pozostałej zawartości. Możemy np. dodać do gry zawartość lub funkcje albo je z niej usunąć, naprawić błędy, poprawić balans rozgrywki itp.

11.3. Zwracamy uwagę, że niektóre poprawki, aktualizacje i modyfikacje gry mogą skutkować (i z czasem na pewno będą skutkować) zwiększeniem wymagań technicznych w odniesieniu do twojego urządzenia lub zużywanych przez nie zasobów. Niespełnienie tych wymagań może spowodować (i z czasem na pewno spowoduje) spadek wydajności gry i (lub) konieczność zastosowania m.in. niższych ustawień graficznych.

11.4. Akceptując niniejszą umowę EULA, przyjmujesz do wiadomości, że brak zgodny na aktualizację gry może uniemożliwić dalsze korzystanie z niej oraz że niniejsza umowa EULA zostanie zawieszona aż do momentu aktualizacji gry.

12. COFNIĘCIE LICENCJI

12.1. Cofnięcie przez użytkownika. Możesz natychmiast rozwiązać niniejszą umowę EULA, przerywając korzystanie z naszych gier i usuwając ze swojego urządzenia.

12.2. Cofnięcie przez firmę Gaijin. Masz prawo do zawieszenia lub całkowitego rozwiązania niniejszej umowy EULA (co oznacza również ograniczenie dostępu do dowolnej z naszych gier) w następujących przypadkach:

 • jeśli spowodujesz rażące naruszenie niniejszej umowy EULA lub regulaminu;
 • jeśli naruszysz zasady gier w sposób przez nie określony lub w opisanym w nich zakresie;
 • jeśli zawiesimy lub usuniemy twoje konto Gaijin na podstawie określonej w naszych warunkach świadczenia usług;
 • jeśli przestaniemy obsługiwać i rozpowszechniać grę albo przestaniemy oferować do niej dostęp, informując o tym ze stosownym wyprzedzeniem;
 • opierając się na innej podstawie ujętej w regulaminie.

12.3. Cofnięcie licencji zgodnie z zapisami niniejszej sekcji umowy EULA lub według innej podstawy określonej w regulaminie oznacza, że nie będziemy mieć w przyszłości żadnych zobowiązań względem ciebie.

12.4. Cofnięcie licencji przez firmę Gaijin odbywa się natychmiast, chyba że firma Gaijin postanowi inaczej lub wymaga tego prawo właściwe.

12.5. Cofnięcie licencji nie ma wpływu na zobowiązania, zarówno twoje, jak i firmy Gaijin, które powstały lub istniały przed jej cofnięciem.

INFORMUJEMY, ŻE WYGAŚNIĘCIE ALBO ZAWIESZENIE REGULAMINU LUB WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG SKUTKUJE COFNIĘCIEM LUB ZAWIESZENIEM LICENCJI.

13. INNE POSTANOWIENIA

W przypadku wszelkich innych aspektów związanych z przyznaniem licencji, które nie są określone w niniejszej umowie EULA, w tym m.in. związanych z jurysdykcją i prawem właściwym, z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowaniem, aktualizacją i modyfikacją umowy EULA, rozdzielnością postanowień, cesją i rozwiązaniem umowy, do niniejszej umowy EULA mają zastosowanie właściwe zapisy warunków świadczenia usług.

14. INFORMACJE KONTAKTOWE

Aby skontaktować się z firmą Gaijin, odwiedź stronę usługi wsparcia dostępną pod adresem: https://support.gaijin.net.

Ta strona używa plików cookie „ciasteczek” do analizy działań i do anonimowych statystyk. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie