EULA

Umowa licencyjna z końcowym użytkownikiem v1.07
=========================================


UMOWA LICENCYJNA Z KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKIEM dotycząca gry WarThunder™


OSTRZEŻENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW:
TO JEST UMOWA. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKIEM PRZEDSTAWIA PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ, KTÓRĄ NALEŻY W CAŁOŚCI PRZECZYTAĆ. NA KOŃCU TEKSTU UMOWY ZOSTANIESZ POPROSZONY O WYRAŻENIE ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY A NASTĘPNIE BĘDZIESZ KONTYNUOWAŁ INSTALACJĘ, BĄDŹ TEŻ, JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, MOŻESZ ICH NIE PRZYJĄĆ, JEDNAK W TAKIM WYPADKU NIE BĘDZIESZ MÓGŁ UŻYWAĆ, INSTALOWAĆ ANI EKSPLOATOWAĆ NIŻEJ ZDEFINIOWANEGO PRODUKTU. POPRZEZ ZAINSTALOWANIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA PRZYJMUJESZ WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. PROCES INSTALACJI (PRZY POMOCY PŁYTY DVD BĄDŹ ŚCIĄGNIĘCIA Z INTERNETU CZY W INNY SPOSÓB) UMOŻLIWIA ZAINSTALOWANIE AKTUALNEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA. Korzystanie z usług związanych z produktem (tak, jak pojęcie to zostało zdefiniowane niżej) podlega oświadczeniu o ochronie prywatności („Zasady ochrony prywatności“), które jest do dyspozycji na www.warthunder.com/en/support/privacypolicy/ oraz warunkom Gaijin w zakresie stosowania zamieszczonych na www.warthunder.com/en/support/termsofuse


Niniejsza elektroniczna umowa z końcowym użytkownikiem („umowy“) jest umową prawną zawartą pomiędzy użytkownikiem (jako jednostką indywidualną lub podmiotem), („użytkownik licencji“) i GaijinEntertainment („Gaijin“), dotyczącą gry online nazwanej WarThunderTM („gra“) i z tym związanego oprogramowania, które użytkownik może sobie ściągnąć bądź zostanie ściągnięte czy w inny sposób pozyskane za pośrednictwem usług świadczonych przez Gaijin lub sieci w postaci kodu obiektu, włącznie, jednak nie wyłącznie (a) z wszelką treścią zawartą w plikach lub innych mediach, w związku z którymi udostępnia ci niniejszą umowę usługodawca niniejszej licencji  („software“), (b) wszystkie ewentualne następne aktualizacje, rewizje, tymczasowe poprawki, rozszerzenia, poprawki i zmiany, kopie, aneksy bądź poprawione wersje oprogramowania, na które Gaijin udzielił licencji (razem nazywane „aktualizacjami“), pod warunkiem, że aktualizacje nie będą zawierały nowej kolejnej wersji oprogramowania lub gry pod nową nazwą lub inną pierwszą liczbą w nazwie, np. 2.0 bądź 3.0 („nowa wersja“), lecz będą zawierać jakiekolwiek mniejsze rewizje oprogramowania lub wersje gry a owe mniejsze rewizje mogą być oznaczone poprzez zmianę liczby dziesiętnej, np. 2.5 bądź 2.6, oraz (c) związana z tym dokumentacja użytkownika i materiały szkoleniowe bądź pliki udostępnione w formie pisemnej, „online“ lub elektronicznej („dokumentacja“ a razem z oprogramowaniem i aktualizacjami zwana dalej „produktem”). Użytkownik jest związany warunkami niniejszej licencji z końcowym użytkownikiem niezależnie od tego, czy uzyska dostęp do produktu bezpośrednio od Gaijin, czy z jakiegokolwiek innego źródła. Dla celów niniejszej umowy „ty“ oznacza poszczególną osobę instalującą bądź używającą produkt we własnym zakresie.  


Dla celów niniejszej umowy „strona internetowa Gaijin“ oznacza stronę administrowaną przez Gaijin lub w imieniu Gaijin w zakresie gry, związanych z tym usług tak, jak to jest opisane w warunkach użytkowania zamieszczonych na www.warthunder.com/en/support/termsofuse i produkt. Internetowa strona Gaijin sw chwili obecnej znajduje się na http://www.warthunder.com


Poprzez zainstalowanie produktu (klient) i/lub wypełnienie związanej z tym rejestracji i uzyskania dostępu do gry, ściągnięcie, zapisanie, wprowadzenie, zainstalowanie, wykonanie, wyświetlenie, skopiowanie produktu w pamięci komputera bądź poprzez wykorzystanie produktu w inny sposób przy pomocy jego funkcjonalności zgodnie z dokumentacją („manipulacja“), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej umowy. Jeżeli się nie zgadza z warunkami niniejszej umowy, Gaijin nie udzieli mu licencji na ten produkt. W takim wypadku nie będzie mógł w żaden sposób manipulować produktem ani z niego korzystać. 


ZANIM KLIKNIESZ PRZYCISK „AKCEPTUJĘ“, NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ” OZNACZA TWÓJ PODPIS I AKCEPTACJĘ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ TO, ŻE STAJESZ SIĘ STRONĄ NINIEJSZEJ UMOWY. POZA TYM AKCEPTUJESZ FAKT, ŻE NINIEJSZA UMOWA JEST WYMAGALNA JAK JAKAKOLWIEK PISEMNIE ZAWARTA UMOWA, KTÓRĄ PODPISZESZ.  JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, KLIKNIJ PRZYCISK „EXIT“ A OPROGRAMOWANIE NIE ZOSTANIE ZAINSTALOWANE W TWOIM KOMPUTERZE.  Produkt ten nie zostanie zainstalowany w twoim komputerze, jeżeli nie przyjmiesz warunków niniejszej umowy. W celu uzyskania kopii niniejszej umowy prosimy o skontaktowanie się z Gaijin na: [email protected].


1.      Prawo własności oraz obowiązek zachowania tajemnicy handlowej 


1.1.    Prawo własności. Użytkownik akceptuje fakt, że produkt i autorstwo, systemy, pomysły, sposoby działania, dokumentacja i inne informacje zawarte w produkcie stanowią własność intelektualną i/lub cenną tajemnicę handlową Gaijin bądź jego dostawców i/lub licencjodawców i chronione są na podstawie stosownych przepisów kodeksu karnego i cywilnego, prawa autorskiego, prawa o zachowaniu tajemnicy handlowej, ochronie znaku towarowego i patentów Stanów Zjednoczonych, innych państw oraz na podstawie umów międzynarodowych. Zabronione jest używanie znaków towarowych z wyjątkiem oznaczenia wydrukowanego wyjścia wygenerowanego przez produkt zgodnie z przyjętą praktyką dotyczącą znaków towarowych, włącznie z oznaczeniem nazwy / nazwiska właściciela znaku towarowego. Takie korzystanie ze znaku towarowego nie uprawnia do prawa własności do danego znaku towarowego. Gaijin i/lub jego dostawcy posiadają wszelkie prawa, tytuły i udziały do produktu i prawa te sobie pozostawiają, włącznie i bez ograniczeń jakichkolwiek poprawek błędów, rozszerzenia i przeróbek oprogramowania, czy to dokonanych przez Gaijin lub jakąkolwiek stronę trzecią oraz wszystkich praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych i innych praw w zakresie własności intelektualnej wobec oprogramowania. Posiadanie, instalowanie lub używanie produktu nie przenosi na użytkownika żadnych roszczeń z tytułu własności intelektualnej produktu a użytkownik nie uzyskuje żadnego prawa do produktu z wyjątkiem praw wyraźnie wymienionych w niniejszej umowie. Wszystkie kopie produktu wytworzone na podstawie niniejszej umowy muszą zawierać takie same informacje dotyczące własności, które wymienione są na produkcie. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie tu oznaczonych niniejsza umowa nie udziela żadnego prawa własności intelektualnej do produktu i przyjmujesz do wiadomości, że licencja, tak jak została dalej zdefiniowana udzielona zgodnie z niniejszą umową, zapewnia tylko prawo do ograniczonego użytkowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Gaijin zastrzega sobie wszelkie prawa, które w niniejszej umowie nie zostały wyraźnie określone. 


1.2.    Kod źródłowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kod źródłowy do produktu jest własnością Gaijin bądź jego dostawców i / lub licencjodawców i stanowi tajemnicę handlową  Gaijin lub jego dostawców i /lub licencjodawców. Zobowiązuje się, że nie będzie zmieniał kodu źródłowego, nie będzie go przerabiał, przenosił, stosował inżynierii rewersyjnej, rekompilował, rozbierał bądź w jakikolwiek inny sposób próbował ustalić kod źródłowy produktu.  


1.3.    Informacje poufne. Użytkownik akceptuje fakt, że o ile w umowie tej nie zostało to konkretnie ustalone, produkt, wraz ze specyficznym designem i strukturą poszczególnych programów i produktu, stanowią poufne informacje Gaijin bądź jego dostawców i / lub licencjodawców. Zobowiązuje się do nie przenoszenia, nie kopiowania, nie udzielania czy w inny sposób udostępniania tych poufnych informacji w jakiejkolwiek formie żadnej stronie trzeciej. Zobowiązuje się do wprowadzenia stosownych środków bezpieczeństwa w celu ochrony powyższych poufnych informacji jednakże pod warunkiem, że masz prawo do wytwarzania i nieograniczonego rozpowszechniania kopii produktu w kodzie obiektu tylko wtedy, gdy każda wytworzona bądź dystrybuowana kopia będzie zawierać niniejszą umowę i akceptację przyjęcia jej warunków przez końcowego użytkownika przed pierwszym użyciem danej kopii oraz że będzie również zawierać takie same informacje dotyczące praw autorskich i inne informacje o prawie własności do produktu i znajdujące się na produkcie. W przypadku ściągnięcia oprogramowania z Internetu lub z innego podobnego źródła online, należy podać informacje o prawach autorskich do oprogramowania przy jakimkolwiek rozpowszechnianiu online lub na jakimkolwiek nośniku, który jest rozpowszechniany i który zawiera oprogramowanie. 


1.4.    Zakaz przeróbek. Użytkownik zobowiązuje się do nie przerabiania ani w żaden inny sposób dokonywania zmian produktu. Z żadnej kopii produktu nie wolno usuwać ani zmieniać żadnych informacji dotyczących praw autorskich lub innych informacji dotyczących własności intelektualnej. 


1.5.    Protokoły zdarzeń i zapisane pliki.  „Upadki gry“ (crashdumps), protokoły zdarzeń (logi) gry, sieci rejestrów, ponownie odtwarzane ścieżki, zapisane dane, zrzuty ekranu i inne informacje generowane przez grę mogą zawierać poufne i prywatne informacje o użytkownikowi, np. : e-mail (dane do logowania), wykaz uruchomionych procesów, imiona użytkowników OS (systemu operacyjnego) oraz dane logowania, informacje o plikach i sprzęcie użytkownika, adresy IP i inne.  Użytkownik powinien chronić swoje dane i nikomu ich nie przekazywać, w przeciwnym razie robi to na własne ryzyko. 


1.6.    Zabronione używanie. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:  

 • a).    wykonywał żadnych czynności, które Gaijin według własnych kryteriów uzna za niezgodne z zasadami bądź zamierzonym zastosowaniem produktu i związanych z tym usług, włącznie z obchodzeniem niniejszej umowy, zasad gry, mechaniki gry lub zasad i ich obchodzenia;
 • b).    używał produktu Gaijin w niestosowny sposób;
 • c).    świadomie bądź nieświadomie używał produktu w związku z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa lub zarządzeń bądź cokolwiek czynić, co by prowadziło do do naruszenia stosownych przepisów prawa lub rozporządzeń;  
 • d).    używał nielegalnych cheatów, exploitów, oprogramowania do automatyzacji, boty, haki, mody lub nieautoryzowanego oprogramowania trzecich stron, których celem jest zmiana produktu lub ingerencja w produkcie czy przeżyciach przy grze Gaijin;
 • e).    niszczył, przeciążał, pomagał, asystował przy niszczeniu lub przeciążaniu (1) jakiegokolwiek komputera lub serwera używanego do oferowania i wspierania produktu, gry bądź związanych z tym usług, strony internetowej Gaijin lub środowiska gier Gaijin (każdy dalej jako „serwer“); lub (2) wykorzystanie produktu przez inne osoby;
 • f).    organizował, wspierał jakichkolwiek rodzajów ataków lub brał udział w ich organizowaniu czy wspieraniu, włącznie jednak z rozpowszechnianiem wirusów, ataków skierowanych na niewydolność usługi dotyczącej produktu bądź środowiska gry, lub brał udział w innych próbach naruszenia świadczenia związanych z tym usług; bądź 
 • g).     używał produktu do ujawniania informacji, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są obsceniczne, obraźliwe, oszczercze czy obraźliwe i niepożądane z punktu widzenia rasowego, seksualnego, religijnego lub innego;   
 • h).     używał produktu do ujawniania informacji zawierających nagość, przemoc lub obraźliwy przedmiot lub ujawniania odsyłaczy do takich treści;  
 • i).    udostępniał za pośrednictwem służby jakichkolwiek materiałów bądź informacji naruszających prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową, prawo do prywatności, prawo do rozgłosu lub jakiekolwiek prawa osób czy podmiotów, lub imitują inną osobę, włącznie i bez ograniczeń z pracownikami Gaijin; 
 • j).    używał produktu bądź jakiekolwiek jego części do celów handlowych, włącznie jednakże nie wyłącznie (1) komunikatów lub wsparcia reklamy komercyjnej lub ofert lub (2) zbierania i przekazywania przedmiotów wirtualnych w celu sprzedaży; 
 • k).    używał produktu bądź jakiekolwiek jego części do świadczenia usług w grze, np. usług dotyczących wyrównywania, wyrównywania załogi, kolekcji przedmiotów, wykonywania misji, walk w bitwach wymianą za wynagrodzenie poza służbą; 
 • l.)    używał produktu do nieuprawnionego przekazywania wiadomości włącznie i bez ograniczeń z niechcianą pocztą, listami, spamami i innymi materiałami wspierającymi malware, spyware i pozycje do ściągnięcia; oraz
 • m).    używał, wspierał, wytwarzał lub utrzymywał nieuprawnione podłączenie do produktu, włącznie i bez ograniczeń (1) jakiegokolwiek podłączenia do nieautoryzowanego serwera, który emuluje lub stara się emulować jakąkolwiek część produktu; bądź (2) jakiegokolwiek podłączenia stosującego programy, narzędzia lub oprogramowanie wyraźnie nie zatwierdzonego ze strony Gaijin;
 • n.)    wytwarzał lub zmieniał pseudonimy na nazwiska terrorystów, wysokich nazistowskich oficerów bądź nazistowskich zbrodniarzy wojennych.    
 • 1.7     Odwzorowanie jakiejkolwiek prawdziwej broni lub pojazdu w produkcie nie oznacza, że producent danej broni lub pojazdu sponsorował lub brał udział w tworzeniu produktu.

2.    Udzielenie licencji ograniczonej.


2.1.    Licencja. Gaijin udziela niewyłącznej i nieprzenośnej ograniczonej licencji w celu zapisywania, ściągania, instalowania, wykonywania i wyświetlania („używanie/używać“) konkretnej wersji oprogramowania na konkretnej liczbie komputerów lub innych środków elektronicznych, dla których oprogramowanie jest przeznaczone (każdy dalej oznaczony jako „urządzenie klienta“) zgodnie z warunkami wymienionymi w odpowiedniej fakturze lub opakowaniu produktu  („licencja“) i niniejszym akceptujesz i przyjmujesz niniejszą licencję jak podano niżej: 
Licencja do użytku osobistego. Zostaje udzielona licencja na produkt w ramach licencji do użytku osobistego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie, zasadami ochrony prywatności i warunkami użytkowania. Użytkownik może posługiwać się jedną (1) kopią konkretnej wersji produktu, i to tylko w celach osobistych i na jedynym urządzeniu klienta. Dla celów niniejszej umowy „użytek osobisty“ oznacza osobiste nie komercyjne użytkowanie i wyklucza jakiekolwiek przeznaczenie komercyjne włącznie i bez ograniczeń: reklamowe, marketingowe i propagandowe materiałów/usług w imieniu konkretnego klienta, pracodawcy, pracownika bądź na rzecz własnej osoby, jakichkolwiek produktów rozpowszechnianych komercyjnie, za opłatą bądź bezpłatnie, materiałów czy usług przeznaczonych na sprzedaż lub za które opłacane są opłaty bądź płacona jest określona cena. 


2.2.    Produkty o wielu środowiskach; produkt wielojęzyczny; produkt w mediach dualnych; wielokrotne kopie; pakiety. Jeżeli używasz różnych wersji produktu lub różnych wydań językowych produktu, jeżeli otrzymasz produkt na kilku nośnikach, jeżeli w inny sposób uzyskasz kilka kopii produktu lub otrzymasz produkt w opakowaniu z innym oprogramowaniem, łączna dozwolona liczba twoich urządzeń klienckich, na które instalowane są wszystkie wersje produktu, musi być zgodna z liczbą licencji, które otrzymałeś od Gaijin, pod warunkiem, że – o ile warunki licencji nie stanowią inaczej – każda zakupiona licencja upoważnia do zainstalowania i używania produktu na jednym (1) urządzeniu klienta.  Jeżeli to w niniejszej umowie nie zostało określone inaczej, bez pisemnej zgody Gaijin nie jest możliwe wynajmowanie, łączenie z innymi produktami czy materiałami, udostępnienie na podstawie podlicencji, wypożyczanie, przekazywanie żadnej wersji ani kopii produktu bez względu na to, czy produkt jest używany czy nie. 


2.3.    Czas trwania i zakończenia. Czas trwania niniejszej umowy („trwanie“) rozpoczyna się z chwilą, gdy produkt ściągniesz bądź zainstalujesz (w zależności od tego, do czego dojdzie wcześniej) i o ile nie zostanie zakończona zgodnie z niniejszą umową, ważność umowy będzie kontynuowana przez czas nieograniczony bądź przez czas wymieniony w licencji udzielonej zgodnie z niniejszą umową. Gaijin może zakończyć obowiązywanie niniejszej umowy tak, że zaoferuje umowę zastępczą dotyczącą  produktu bądź wymianę lub zmienioną wersję produktu, pod warunkiem, że w przypadku kontynuacji używania produktu, jego wymiany, zmienionej lub aktualizowanej wersji bądź nowego wydania użytkownik musi przyjąć także warunki umowy zastępczej. Gaijin może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez ograniczeń w przypadku nie wypełniania jakichkolwiek swoich obowiązków lub warunków tej umowy. Niniejsza umowa zostanie automatycznie rozwiązana bez wpływu na jakiekolwiek inne prawa, w przypadku nie wypełnienia któregokolwiek z opisanych tu ograniczeń lub innych wymogów. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy należy natychmiast zaprzestać używania produktu i zniszczyć wszystkie jego kopie.

 
2.4.    Utrata praw w przypadku rozwiązania umowy.  W przypadku rozwiązania niniejszej umowy użytkownik traci prawo do jakiegokolwiek używania produktu bądź manipulowania nim.  


2.5.    Zasadnicze warunki. Użytkownik w szczególności akceptuje fakt, że wszystkie warunki zawarte w punkcie 2 są zasadnicze a ich nie wypełnienie przez niego jest dla firmy Gaijin uzasadnionym powodem do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy i odebrania licencji udzielonej zgodnie z niniejszą umową. Treść niniejszego punktu 2.5. nie jest relewantna dla określenia zasadności któregokolwiek z postanowień bądź naruszenia warunków niniejszej umowy przez którąkolwiek z jej stron.  


3.      Ograniczenia.


3.1.    Zakaz przekazywania. Produktu ani żadnej jego kopii pod żadnym pozorem nie wolno częściowo bądź w całości sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, najmować, udzielać do nich licencji lub podlicencji, publikować ich, wyświetlać, upowszechniać bądź w inny sposób przekazywać trzecim stronom bez uprzedniej pisemnej zgody Gaijin. Jeżeli jednak stosowne przepisy prawa upoważniają do takiego dysponowania produktem, prawa wynikające z niniejszej umowy można trwale scedować na inną osobę lub podmiot pod warunkiem, że: a) również na tą osobę zostanie scedowana niniejsza umowa, produkt i wszelka załączona dokumentacja oraz całe oprogramowanie bądź sprzęt w pakiecie z produktem lub produkt zostanie przeinstalowany łącznie ze wszystkimi kopiami i poprzednimi wersjami; b) nie pozostawisz sobie żadnej kopii łącznie z kopiami zapasowymi oraz kopiami zapisanymi na urządzeniu klienta; c) odbiorca przyjmie warunki niniejszej umowy oraz jakiekolwiek inne warunki, na jakich legalnie zakupiłeś licencję na produkt.  Bez względu na poprzednie postanowienia nie wolno przekazywać kopii produktu służącej do nauki, jego wstępnej kopii (pre-release) lub kopii nie przeznaczonej do dalszej sprzedaży. W żadnym wypadku nie wolno umożliwić osobom trzecim, aby uzyskały korzyść z używania lub działania produktu za pośrednictwem podzielania czasu (timesharing), zewnętrznych usług IT lub innego systemu, jeżeli takie użytkowanie produktu nie zostanie wyspecyfikowane w cenniku aplikacji, zamówieniu bądź opakowaniu produktu. 


3.2.    Zakazy. Jeżeli w niniejszej umowie nie zostanie postanowione inaczej, zabronione jest używanie, kopiowanie, emulowanie, klonowanie, wynajmowanie, najmowanie, sprzedawanie, przerabianie, rekompilowanie, rozbieranie, stosowanie inżynierii rewersyjnej jakiejkolwiek części niniejszego produktu bądź jego redukowanie na czytelną formę, zabronione jest także przetwarzanie licencjonowanego produktu bądź jakiegokolwiek jego komponentu oraz umożliwienie tego stronie trzeciej, o ile poprzednie ograniczenia nie są wyraźnie zabronione na podstawie stosownych przepisów prawa. Bez względu na powyższe postanowienia dekompilacja oprogramowania jest dozwolona, jeżeli miejscowe przepisy prawa uprawniają do dekompilacji w celu uzyskania informacji niezbędnych do tego, aby oprogramowanie mogło działać wraz z innym oprogramowaniem; jednakże pod warunkiem, że posiadacz oprogramowania najpierw zwróci się o udostępnienie takich informacji do firmy Gaijin, i Gaijin według swojego uznania może takich informacji udzielić (na podstawie warunków odnoszących się do poufności informacji) lub też może stanowić odpowiednie warunki, włącznie ze stosowną opłatą, dla takiego wykorzystania oprogramowania, aby była zapewniona ochrona prawa własności Gaijin i jej dostawców i/lub licencjodawców na oprogramowanie.  Na podstawie produktu nie wolno (całkowicie lub częściowo) wytwarzać ani przerabiać pochodnych dzieł. Jakiekolwiek niedozwolone używanie będzie skutkować natychmiastowym i automatycznym rozwiązaniem niniejszej umowy i wycofaniem licencji udzielonej na podstawie niniejszej umowy, poza tym następstwem tego może być ściganie karne lub cywilne. Do ponownego wytworzenia algorytmu programu, stanowiącego własność informacji, nie można używać kodu binarnego ani źródła produktu, nie można również do nich stosować inżynierii rewersyjnej bez pisemnego zezwolenia Gaijin. W zależności od sytuacji Gaijin i/lub jej dostawcy oraz licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które w tym miejscu nie zostały wyraźnie udzielone.

 
3.3.     Informacje dotyczące własności i kopii. Zabronione jest usuwanie jakichkolwiek informacji dotyczących prawa własności ani oznakowań na produkcie. Produktu nie wolno kopiować z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymienionych w punkcie 2 wyżej. 


3.4.    Zakaz przenoszenia praw. Jeżeli nie postanowiono inaczej, obowiązuje zakaz przenoszenia i przekazywania praw udzielonych na podstawie niniejszej umowy ani zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  


3.5.    Zgodność z przepisami prawa. Użytkownik zobowiązuje się, że przy manipulowaniu produktem i jakąkolwiek wiedzą i informacjami uzyskanymi w wyniku manipulacji produktem będzie przestrzegać wszystkich stosownych przepisów międzynarodowych, narodowych, państwowych, regionalnych i miejscowych oraz rozporządzeń włącznie i bez ograniczeń przepisów prawa w zakresie ochrony prywatności, autorskich praw, przepisów dotyczących kontroli eksportu oraz przepisów ograniczających dostęp do pornografii.  


3.6.    Odszkodowania. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, ochrony i pozbawienia odpowiedzialności firmy Gaijin oraz jej pracowników na kierowniczych stanowiska, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, następców i nabywców w zakresie jakichkolwiek strat, odpowiedzialności, szkód i roszczeń oraz związanych z tym wydatków (włącznie ze stosownymi opłatami prawnymi i wydatkami oraz kosztami dochodzenia, sporów sądowych, wyrównania finansowego, postępowania, odsetek i grzywien) oraz pokryć koszty związane z roszczeniami jakiejkolwiek strony trzeciej bądź z nich wynikające lub na podstawie nich powstałe w związku z rzeczywistym bądź domniemanym:

 • (i) naruszeniem licencji przez użytkownika (o ile takiego naruszenia nie można przypisać produktowi) jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej strony trzeciej i/lub prawa własności strony trzeciej, włącznie jednak nie wyłącznie z patentami, znakami towarowymi, prawami autorskimi, tajemnicą handlową, prawem do rozgłosu czy prawem do ochrony prywatności,
 • (ii) obrażeniami osób (włącznie ze śmiercią) lub szkodami na mieniu z powodu poważnego zaniedbania bądź umyślnego działania użytkownika licencji i/lub
 • (iii) naruszenia przez użytkownika licencji jakichkolwiek jego oświadczeń, gwarancji, obowiązków i/lub porozumień zawartych w niniejszej umowie. 


3.7.     Inne środki bezpieczeństwa. W celu uniemożliwienia bezprawnego używania produktu oprogramowanie zainstalowane w komputerze użytkownika może zawierać środki techniczne, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego użytkowania produktu a Gaijin może takiej technologii używać celem sprawdzenia, czy użytkownik używa licencjonowanej kopii produktu. W czasie procesu sprawdzania firma Gaijin nie będzie pobierać żadnych informacji osobistych z komputera użytkownika. 


3.8.    Wstrzymanie ważności umowy. FIRMA GAIJIN UPRAWNIONA JEST BEZ OGRANICZANIA WSZELKICH INNYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH OGRANICZYĆ, WSTRZYMAĆ, ZAKOŃCZYĆ, ZMIENIĆ BĄDŹ SKASOWAĆ KONTA LUB DOSTĘP DO PRODUKTU CZY JEGO CZĘŚCI, W PRZYPADKU, ŻE GAIJIN MA POWÓD PRZYPUSZCZAĆ NA PODSTAWIE STOSOWNYCH DOWODÓW, ŻE UŻYTKOWNIK NIE SPEŁNIA JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE BĄDŹ JEŻELI UŻYTKOWNIK W RZECZYWISTOŚCI CZY NA PODSTAWIE PRZYPUSZCZEŃ UŻYWA PRODUKT NIEZGODNIE Z PRAWEM LUB W NIEPRAWIDŁOWY SPOSÓB. FIRMA GAIJIN MOŻE TAK UCZYNIĆ NAWET BEZ UPRZEDNIEGO OSTRZEŻENIA. UŻYTKOWNIK MOŻE ZOSTAĆ POZBAWIONY SWOJEJ NAZWY UŻYTKOWNIKA I OSOBY Z POWODU ZAKOŃCZENIA WAŻNOŚCI LUB OGRANICZENIA KONTA, MOŻE UTRACIĆ WSZYSTKIE KORZYŚCI, PRZYWILEJE, UZYSKANE POZYCJE ORAZ ZAKUPIONE POZYCJE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIE Z PRODUKTU I/LUB GRY, A FIRMA GAIJIN NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA I NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH ZREKOMPENSOWANIA. 


3.9.    Gwarancje.  UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM GWARANTUJE, ŻE:

 • (I) WSZELKIE INFORMACJE UDZIELONE FIRMIE GAIJIN W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ SĄ PRAWDZIWE I DOKŁADNE,
 • (II) UŻYTKOWNIK JEST ZDOLNY I UPRAWNIONY DO ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY;
 • (III) BĘDZIE WYPEŁNIAŁ WSZELKIE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. 


4.     BEZ GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI.


4.1.    Środki naprawcze klientów. Cała odpowiedzialność firmy Gaijin i jej dostawców oraz wyłączny środek naprawczy użytkownika za jakiekolwiek naruszenie powyższej gwarancji będzie według uznania Gaijin załatwiony następująco:

 • (i) zwrot ceny zakupu zapłaconej za licencję udzieloną zgodnie z niniejszą umową bądź
 • (ii) usunięcie wad, usterek („bugs“) lub błędów w stosownym terminie. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obowiązuje, jeżeli wada powstała w wyniku wypadku, nieprawidłowego posługiwania się lub nieodpowiedniego stosowania. 


4.2.      ŻADNE POCHODNE ANI INNE GWARANCJE. PRODUKT ZOSTAJE UDOSTĘPNIONY W TAKIEJ POSTACI „JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI I NIE OBEJMUJĄ GO ŻADNE POCHODNE ANI INNE GWARANCJE Z WYJĄTKIEM WYŻEJ WYMIENIONEJ GWARANCJI OGRANICZONEJ LUB ZWYKŁEJ, WARUNKI, OŚWIADCZENIA CZY POSTANOWIENIA, KTÓRYCH NIE MOŻNA LUB NIE MOGĄ BYĆ WYKLUCZONE BĄDŹ OGRANICZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJU UŻYTKOWNIKA A GAIJIN NIE SKŁADA ŻADNYCH OBIETNIC, OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA GWARANCJI WYRAŻONEJ BĄDŹ POCHODZĄCEJ Z PRZEPISÓW PRAWA, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, OBYCZAJÓW, UZUSU BĄDŹ W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCEJ PRODUKTU LUB JEGO TREŚCI CZY W ZWIĄZKU Z NIMI, LUB TEŻ NA JAKIKOLWIEK INNY DOSTARCZONY LUB UDOSTĘPNIONY MATERIAŁ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB W INNY SPOSÓB.  UŻYTKOWNIK PRZEJMUJE WSZELKIE RYZYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR PRODUKTU, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ JEGO OCZEKIWANIA ORAZ ZA INSTALACJĘ PRODUKTU, JEGO UŻYTKOWANIE ORAZ ZA WYNIKI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU.  GAIJIN NIE GWARANTUJE, ŻE PRODUKT BĘDZIE WOLNY OD WAD LUB ŻE NIE DOJDZIE DO ŻADNEJ AWARII, ANI ŻE BĘDZIE KOMPATYBILNY Z JAKIMKOLWIEK KONKRETNYM OPROGRAMOWANIEM I SPRZĘTEM. FIRMA GAIJIN ZRZEKA SIĘ W NAJWYŻSZYM MOŻLIWYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WSZELKICH GWARANCJI WYRAŻONYCH BĄDŹ POCHODNYCH WŁĄCZNIE (ALE NIE WYŁĄCZNIE) Z GWARANCJĄ CHODLIWOŚCI, NIENARUSZANIEM PRAW TRZECICH STRON, KOMPATYBILNOŚCI (INTEGRACJI), ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI BĄDŹ ODPOWIEDNIOŚCI DLA JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU DOTYCZĄCEGO PRODUKTU I ZAŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI LUB ICH UŻYTKOWANIA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE UMOŻLIWIAJĄ OGRANICZENIA POCHODNYCH GWARANCJI, A WIĘC JEST MOŻLIWE, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE BĘDĄ OBEJMOWAĆ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ, ŻE PRODUKTU NIE BĘDZIE DO DYSPOZYCJI Z POWODU WYSTĄPIENIA OKREŚLONEJ LICZBY CZYNNIKÓW WŁĄCZNIE I BEZ OGRANICZEŃ Z REGULARNĄ I PLANOWANĄ BĄDŹ NIEPLANOWANĄ KONSERWACJĄ SYSTEMU, SIŁĄ WYŻSZĄ, Z POWODU TECHNICZNEJ USTERKI OPROGRAMOWANIA, INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ, OPÓŹNIENIA LUB NIEWYDOLNOŚCI SPOWODOWANYCH ATAKIEM WIRUSA, WZRASTAJĄCEGO LUB ZMIENIAJĄCEGO SIĘ POPYTU ORAZ W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ BĄDŹ ZANIECHANIA TRZECICH STRON. Z POWYŻSZYCH PRZYCZYN FIRMA GAIJIN WYRAŹNIE ZRZEKA WSZYSTKICH WYRAŻONYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI, UDOSTĘPNIANIA BĄDŹ WYDAJNOŚCI SYSTEMU I/LUB OPROGRAMOWANIA.  GAIJIN ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH W CZASIE PROCESU KOMUNIKACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI POWSTAŁEJ W WYNIKU NIEZDOLNOŚCI ZE STRONY GAIJIN PRZEDSTAWIENIA DOKŁADNYCH I PEŁNYCH INFORMACJI BĄDŹ ZWIĄZANEJ Z TYM NIEWYDOLNOŚCI. 


4.3.     OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PÓŹNIEJSZE SZKODY. UŻYTKOWNIK POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM PRZEZ NIEGO PRODUKTU ORAZ INFORMACJI ZAWARTYCH W PRODUKCIE, BĄDŹ WYNIKAJĄCYCH ZE WSPÓŁPRACY (LUB NIE DZIAŁANIA PRAWIDŁOWEJ WSPÓŁPRACY) Z JAKIMKOLWIEK INNYM SPRZĘTEM BĄDŹ OPROGRAMOWANIEM, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY UDOSTĘPNIŁA JE FIRMA GAIJIN CZY JAKAKOLWIEK TRZECIA STRONA.  GAIJIN ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W NAJWYŻSZYM MOŻLIWYM I DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY STOPNIU ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (WŁĄCZNIE I BEZ OGRANICZEŃ ZE SZKODAMI W WYNIKU UTRATY KORZYŚCI HANDLOWYCH, PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI HANDLOWYCH, UTRATY DOBREJ OPINII, WSTRZYMANIA PRAC, ZNISZCZENIA, AWARII BĄDŹ NIEWYDOLNOŚCI SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA, KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z NAPRAWĄ, STRATY CZASU LUB INNEJ STRATY FINANSOWEJ) POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTU CZY NIEKOMPATYBILNOŚCI PRODUKTU Z JAKIMKOLWIEK SPRZĘTEM, OPROGRAMOWANIEM CZY UŻYWANIEM POMIMO, ŻE STRONA TA ZOSTAŁA OSTRZEŻONA PRZED MOŻLIWOŚCIĄ POWSTANIA TAKICH SZKÓD. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY GAIJIN WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE SZKODY W RAMACH JEDNEGO BĄDŹ KILKU ROSZCZEŃ POWSTAŁYCH NA PODSTAWIE UMOWY, UMYŚLNEGO NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA BĄDŹ W INNY SPOSÓB, W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE ODNOSI SIĘ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA OSÓB W TAKIM STOPNIU, W JAKIM STOSOWNE PRZEPISY TEGO ZABRANIAJĄ. NIEMNIEJ JEDNAK Z UWAGI NA TO, ŻE JURYSDYKCJA W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE UMOŻLIWIA WYJĘCIA BĄDŹ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PÓŹNIEJSZE CZY UBOCZNE SZKODY, POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE MUSZĄ SIĘ ODNOSIĆ DO DANEGO UŻYTKOWNIKA PRODUKTU. 

5.    Informacje dla użytkownika i Zasady Gaijin w zakresie ochrony prywatności 


5.1.    Zasady ochrony prywatności. Użytkownik niniejszym wyraźnie wyraża zgodę na to, że Gaijin może przetwarzać jego prywatne dane (które mogą być gromadzone przez Gaijin lub jej dystrybutorów) zgodnie z Zasadami Gaijin w zakresie ochrony prywatności obowiązującymi na dzień wejścia w życie niniejszej umowy, które uważane są za objęte niniejszą umową zgodnie z odsyłaczem w niniejszym punkcie (zobacz http://warthunder.com/en/support/privacypolicy/). Zawierając niniejszą umowę użytkownik zgadza się z tym, że Gaijin może gromadzić i pozostawiać sobie informacje dotyczące jego osoby włącznie z nazwiskiem, adresem e-mailu i informacji o karcie płatniczej. Gaijin zatrudnia inne spółki i poszczególnych pracowników w celu wykonywania określonych czynności w jej imieniu. Na przykład chodzi o realizację zamówień, dostarczanie przesyłek, przesyłanie klasycznych przesyłek pocztowych i e-maili, usuwanie powtarzających się informacji z wykazów klientów, analizę danych, zapewnianie asystencji marketingowej, załatwianie płatności przy pomocy kart płatniczych i świadczenie usług dla klientów. Powyższe trzecie strony (osoby) mają dostęp do informacji niezbędnych do wypełniania prze nie zadań, jednak nie wolno im wykorzystywać tych informacji do innych celów. Gaijin publikuje Zasady ochrony prywatności na swoich stronach internetowych i może je od czasu do czasu zmieniać zgodnie z własnym uznaniem. Przed zatwierdzeniem niniejszej umowy zalecamy zapoznanie się z treścią Zasad firmy Gaijin w zakresie ochrony prywatności, bowiem jest tam szczegółowo wyjaśnione, w jaki sposób Gaijin będzie informacje dotyczące użytkownika przechowywać i wykorzystywać. Jeżeli użytkownik jest osobą prawną, musi zapewnić, aby każdy członek organizacji (włącznie z pracownikami i dostawcami), o których Gaijin może udzielać informacji osobistych, dał swoją wyraźną zgodę na to, aby Gaijin mogła powyższe informacje przetwarzać. Gaijin lub jej dystrybutorzy będą przetwarzać informacje osobiste w kraju, gdzie zostały zgromadzone, najprawdopodobniej w Stanach Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej. Przepisy prawa tych państw dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być mniej lub bardziej rygorystyczne niż przepisy w kraju użytkownika. 


6.    Różne.


6.1.    Prawo rozstrzygające; jurysdykcja i miejsce odbycia się postępowania. Niniejsza umowa oparta jest, interpretowana i wymagalna zgodnie z przepisami prawa stanu Wirginia bez względu na kolizje prawnych norm i zasad. W zakresie zgodnym z prawem postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ujednoliconego Kodeksu Handlowego w odniesieniu do produktu w jakiejkolwiek odpowiedniej jurysdykcji. Niniejsza umowa nie jest oparta na Konwencji ONZ dotyczącej umów międzynarodowych zakupów towarów, której zastosowanie zostaje tu wyraźnie odrzucone i wykluczone.  Jeżeli użytkownik dla celów określenia jego przynależności jest rezydentem w Stanach Zjednoczonych, przy rozpatrywaniu jakichkolwiek sporów zaistniałych na podstawie niniejszej umowy odpowiednie są sądy federalne i stanowe działające na terytorium stanu Wirginia. Użytkownik wyraża zgodę na to, że niniejsze umowy będzie realizowana w stanie Wirginia oraz że wszelkie powództwa, spory, sprzeczności i roszczenia, które mogą być wszczęte na podstawie niniejszej umowy bądź wynikające z niniejszej umowy czy pozostające z nią w związku, lub też jakiekolwiek jej rzekome naruszenia, będą wyłącznie rozpatrywane przez sądy stanowe i federalne stanu Wirginia a użytkownik w zakresie dozwolonym na podstawie stosownych przepisów prawa niniejszym zrzeka się prawa do zmiany miejsca odbycia rozprawy w innym państwie, regionie, obwodzie czy podlegającej jurysdykcji; niemniej jednak pod warunkiem, że licencjodawca, jako oskarżyciel ma prawo inicjować postępowanie sądowe przed jakimkolwiek sądem posiadającym kompetencje danej jurysdykcji.  Jeżeli użytkownik posiada miejsce zamieszkania poza terytorium USA, niniejszym wyraża zgodę, że wszelkie pozwy, spory i roszczenia wynikające z niniejszej umowy bądź niej dotyczące będą rozstrzygane i rozpatrywane w postępowaniu arbitrażowym według Międzynarodowej Izby Handlowej zgodnie z jej Zasadami Postępowania Arbitrażowego („Zasady“). Jednego arbitra powołuje oskarżyciel a jednego strona przeciwna, dwóch w ten sposób powołanych arbitrów wybiera trzeciego arbitra zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zasadach. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Washington, DC, USA. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski. Każde postanowienie orzeczone przez arbitrów jest dla uczestników postępowania ostateczne i wiążące i stanowi wyłączny środek naprawczy w jakimkolwiek sporze pomiędzy uczestnikami pod względem spornych problemów rozpatrywanych w ramach danego postępowania arbitrażowego.  


6.2.    Termin składania pozwów. Ani jedna ze stron niniejszej umowy nie może wnieść żadnego pozwu bez względu na formę powstałą w wyniku transakcji zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy po upływie jednego (1) roku od chwili zaistnienia powodu wniesienia pozwu bądź od chwili, gdy ustalono przyczynę wniesienia pozwu, z wyjątkiem pozwów z powodu naruszenia praw do własności intelektualnej, które zgodnie z przepisami prawa można wnieść w stosownym ustawowym terminie. 


6.3.    Cała umowa; oddzielność postanowień; zakaz odstępstw. Niniejsza umowa stanowi pełny tekst umowy, którą użytkownik zawarł i zastępuje wszystkie poprzednie umowy, wnioski, zawiadomienia bądź reklamy, ustne lub pisemne, dotyczące produktu lub przedmiotu niniejszej umowy pod warunkiem, że Gaijin i użytkownik mają prawo ograniczyć, zmienić lub dostosować przydatność warunków niniejszej umowy na podstawie poprzedniej, równoległej lub przyszłej umowy pisemnej z odesłaniem do niniejszego punktu 6.3 umowy z wyraźnym określeniem tego ograniczenia, zmiany bądź dostosowania. Użytkownik poświadcza, że przeczytał niniejszą umowę, zrozumiał jej treść i akceptuje fakt, że jej warunki są dla niego wiążące. W przypadku, gdy jakikolwiek sąd posiadający stosowne kompetencje stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszej umowy z jakiegokolwiek powodu jest nieważne, nieskuteczne czy niewymagalne (całkowicie lub częściowo), takie postanowienie będzie interpretowane bardziej bezkompromisowo tak, aby było ważne i wymagalne oraz aby cała umowa nie straciła z tego powodu swojego znaczenia, przy czym pozostała część umowy będzie nadal w pełni skuteczna i ważna w ramach dozwolonych przepisów.  Żadne usprawiedliwienie naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy nie będzie stanowić usprawiedliwienia dla jakiegokolwiek poprzedniego, równoległego bądź przyszłego naruszenia warunków umowy a takie usprawiedliwienie jest ważne tylko w przypadku jego pisemnej postaci. 


6.4.    Informacje kontaktowe. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy bądź w przypadku chęci skontaktowania się z jakichkolwiek powodów z firmą Gaijin, prosimy o skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected].Copyright © 2008-2020. GaijinEntertainment i jego licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkt, włącznie z oprogramowaniem i załączoną dokumentacją chroniony jest prawem autorskim oraz przepisami o ochronie praw autorskich i innymi przepisami prawa oraz umowami dotyczącymi własności intelektualnej.  

 

Pliki Cookies

Strona korzysta z plików Cookies. Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na korzystanie z tych plików.