Regulamin Gry

Data ostatniej aktualizacji i wejścia w życie: 29 grudnia 2020 r.

Aktualna wersja znajduje się na stronie: https://warthunder.com/en/community/gameRules/ 

ZANIM ZAAKCEPTUJESZ NINIEJSZY DOKUMENT, PRZECZYTAJ GO UWAŻNIE. PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ, ŻE MUSISZ MIEĆ 16 LAT LUB BYĆ W WIEKU, KTÓRY ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W MIEJSCU TWOJEGO ZAMIESZKANIA UMOŻLIWIA ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DOPUSZCZALNEGO WIEKU ZNAJDZIESZ PONIŻEJ W SEKCJI 2 NASZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ W SEKCJI 8 UMOWY EULA (ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI). JEDYNĄ ORYGINALNĄ WERSJĄ NINIEJSZEGO DOKUMENTU JEST ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA. MA ONA PIERWSZEŃSTWO W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK RÓŻNIC, PYTAŃ LUB SPORÓW W ZAKRESIE ZNACZENIA, FORMY, WAŻNOŚCI LUB INTERPRETACJI, OBECNYCH W RÓŻNYCH WERSJACH JĘZYKOWYCH.

Niniejszy dokument („zasady gier”) określa zasady zachowania użytkownika w grach firmy Gaijin zgodnie z zapisami: 

Zasady gier są włączone do umowy EULA przez odniesienie i są jej integralną częścią oraz stanowią umowę prawną między tobą (dotyczy również określeń, takich jak „ty”, „twój” i „użytkownik” lub zbiorczo z innymi użytkownikami – „gracz” albo „gracze”) a firmą Gaijin (dotyczy również określeń, takich jak „my”, „nas” i „nasz”).

NINIEJSZY DOKUMENT JEST PEŁNĄ I WYCZERPUJĄCĄ UMOWĄ MIĘDZY TOBĄ A FIRMĄ GAIJIN. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, ZAPOZNAJ SIĘ Z UMOWĄ EULA I WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG FIRMY GAIJIN.

Wyróżnione terminy (słowa), które nie są zdefiniowane w niniejszej umowie, należy interpretować zgodnie z zapisami umowy EULA i warunków świadczenia usług.

1. ZAPISY OGÓLNE

1.1. Definicje: słowa i wyrażenia określone poniżej mają następujące znaczenie w zasadach gier:

 • a) Pseudonim oznacza nazwę wybraną przez użytkownika i powiązaną z jego kontem Gaijin, która pozwala na jego identyfikację w danej grze.
 • b) Wyciszenie oznacza przełączenie czatu tekstowego w tryb „tylko do odczytu”, który blokuje użytkownikowi możliwość wysyłania wiadomości.
 • c) Administracja oznacza osobę lub grupę osób mianowanych przez firmę Gaijin, których zadaniem jest sprawdzanie, czy gracze przestrzegają niniejszych zasad gier i niniejszego regulaminu. Administracja obejmuje m.in. moderatorów forum, moderatorów czatu, koordynatorów społeczności, mistrzów i moderatorów gry itp.

1.2. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie w grze oraz używanie dostępnych w niej czatów czy jakichkolwiek innych metod komunikacji.

1.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania podejmowane za pomocą konta Gaijin. Firma Gaijin ma na przykład prawo założyć, że niedozwolone działanie wykorzystujące twoje konto i (lub) z nim powiązane zostało podjęte przez ciebie.

1.4. W przypadku jakichkolwiek sankcji nałożonych na użytkownika z tytułu naruszenia niniejszych zasad gier firma Gaijin może przedstawić dowody i uzasadnienie swojej decyzji, ale nie jest do tego zobowiązana.

2. PSEUDONIMY I NAZWY KLANÓW

2.1. Niedozwolone jest używanie następujących elementów w pseudonimach lub nazwach klanów:

 • 2.1.1. Obraźliwego lub nieprzyzwoitego języka. Z uwagi na to, że bez opinii wykwalifikowanego językoznawcy ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy doszło do użycia dźwięków/transliteracji zbliżonych do tych o obraźliwym charakterze, prostego słowa w innym języku czy jedynie niewinnego skrótu, w niejednoznacznych przypadkach będziemy polegać na skargach od innych graczy, żeby ocenić, czy dane określenie jest obraźliwe. Skargi nie będą ze sobą powiązane i będą przesyłane niezależnie od siebie.
 • 2.1.2. Słowa, wyrażenia i idiomy, które są obraźliwe m.in. pod względem politycznym, religijnym, narodowym, rasowym, etnicznym, seksualnym itp.
 • 2.1.3. Słowa w całości lub częściowo złożone z nazw, wyrażeń lub tytułów chronionych prawem własności intelektualnej.
 • 2.1.4. Imiona i nazwiska postaci politycznych i historycznych z XX i XXI wieku.
 • 2.1.5. Słowa, wyrażenia i idiomy odnoszące się do substancji narkotycznych lub psychotropowych, alkoholu i tytoniu oraz ich zastosowania.
 • 2.1.6. Słowa i wyrażenia, które odnoszą się do okrucieństwa i wykorzystywania seksualnego lub mają wulgarne seksualne znaczenie.
 • 2.1.7. Słowa i wyrażenia, które są w dowolny sposób powiązane z osobami naruszającymi prawa krajowe lub zaangażowanymi w przestępstwa międzynarodowe, w tym imiona nazwiska przywódców nazistowskich oraz innych oficerów i zbrodniarzy wojskowych.
 • 2.1.8. Nazwy organizacji uznawanych przez sądy krajowe i międzynarodowe za przestępcze, ekstremistyczne lub terrorystyczne, w tym nazwy organizacji, jednostek i jednostek wojskowych, które były częścią formacji SA, SS i SD III Rzeszy.
 • 2.1.9. Słowa i wyrażenia, które wprowadzają w błąd w zakresie powiązań użytkownika z firmą Gaijin, deweloperami gry, administracją, pracownikami lub innymi osobami powiązanymi z funkcjonowaniem gry.

2.2. Działania mające na celu wyeliminowanie naruszenia artykułów 2.1.1–2.1.9 niniejszych zasad gier mogą zostać podjęte przez administrację na podstawie skarg otrzymanych od graczy lub analizy kont Gaijin.

2.3. Sankcje z tytułu naruszeń związanych z użyciem zabronionych pseudonimów i nazw klanów są następujące:

 • 2.3.1. W przypadku naruszenia przez użytkownika artykułów 2.1.1–2.1.9 niniejszych zasad gier, określających wybór pseudonimu lub nazwy klanu, administracja może bez konieczności powiadamiania i ostrzegania użytkownika zmienić pseudonim lub nazwę klanu użytkownika na losowo wygenerowaną lub wybraną według wyłącznego uznania administracji.
 • 2.3.2. W przypadku wielokrotnych naruszeń artykułów 2.1.5–2.1.9 niniejszych zasad gier administracja może zawiesić użytkownikowi dostęp do gry na okres minimum trzech dni, a w poważnych przypadkach nawet na stałe.

3. ZASADY CZATU TEKSTOWEGO

3.1. Komunikacja w grach firmy Gaijin może się odbywać zarówno za pośrednictwem dostępnego w nich czatu, jak i innych metod komunikacji (zbiorczo określanych mianem „czatu tekstowego”). Firma Gaijin dokłada komercyjnie uzasadnionych wysiłków, aby zarządzać usługami komunikacji w grach i je moderować. Administracja nie jest zobowiązana do udostępniania jakichkolwiek informacji w związku z sankcjami nałożonymi na użytkownika za działania, które podjął.

3.2. Na czacie tekstowym zabronione są następujące wiadomości, działania i zachowania:

 • 3.2.1. Puste i pozbawione znaczenia wiadomości (spam), powtarzanie tej samej wiadomości kilka razy, w tym wielokrotne używanie tych samych poleceń radiowych (jeśli dotyczy) oraz nadużywanie kapitalików.
 • 3.2.2. Posługiwanie się słowami i wyrażeniami o charakterze wulgarnym lub obscenicznym w dowolnym języku, z uwzględnieniem transliteracji.
 • 3.2.3. Personalne lub grupowe obelgi, poniżanie ze względu na płeć, dyskutowanie o religii i orientacji seksualnej oraz podejmowanie innych tematów, które są nieprzyzwoite i niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi. Może to obejmować dyskusje na temat negatywnych lub kontrowersyjnych wydarzeń historycznych albo innych kwestii, które mogą zostać uznane za obraźliwe i prowadzić do różnicy zdań. 
 • 3.2.4. Dyskryminowanie i promowanie dyskryminacji na jakimkolwiek poziomie ze względu m.in. na narodowość, rasę, wyznawaną religię, pochodzenie etniczne i orientację seksualną.
 • 3.2.5. Propaganda polityczna i religijna.
 • 3.2.6. Dowolne wiadomości reklamowe, w tym reklamy, gry stron trzecich, linki do stron internetowych, z wyjątkiem linków do oficjalnych stron, które należą do firmy Gaijin i (lub) są przez nią zarządzane (albo przez inne strony w imieniu firmy Gaijin, jak również strony przez nie upoważnione, np. Targem Games), lub jej oficjalnych stron w sieciach społecznościowych oraz innych publicznych zasobach.
 • 3.2.7. Przekleństwa i obelgi, zarówno bezpośrednie, jak i implikowane. Dotyczy to używania przekleństw, określeń o charakterze medycznym (takich jak rak, choroba psychiczna itp.) oraz modyfikowania słów i wyrażeń (celowego używania niewłaściwej pisowni lub usuwania niektórych liter itp.) w celu upodobnienia ich do wiadomości zabronionych przez zasady gier.
 • 3.2.8. Dowolne inne typy prowokacyjnego zachowania, w tym obrzucanie oszczerstwami i publikowanie fałszywych informacji.
 • 3.2.9. Używanie wulgarnego i nacechowanego seksualnie słownictwa oraz niewłaściwe zachowywanie się (w tym nękanie), realistyczne opisywanie przemocy m.in. na tle seksualnym oraz podejmowanie dowolnych innych nielegalnych działań.
 • 3.2.10. Propagowanie alkoholu i tytoniu, narkotyków oraz innych substancji psychotropowych.
 • 3.2.11. Manifestowanie nazizmu i nacjonalizmu, zachęcanie do wrogości i waśni na tle rasowym, etnicznym i religijnym oraz wzywanie do siłowego obalenia rządu.
 • 3.2.12. Omawianie metod hakowania i innych nielegalnych sposobów omijania zabezpieczeń oprogramowania należącego firmy Gaijin i (lub) przez nią obsługiwanego.
 • 3.2.13. Podszywanie się pod przedstawiciela firmy Gaijin oraz jej dewelopera, administrację, pracownika lub inną osobę powiązaną z funkcjonowaniem gry.
 • 3.2.14. Wiadomości i oferty dotyczące kupowania i sprzedawania kont oraz wymienienia się nimi.
 • 3.2.15. Celowe zachęcanie do zaprzestania rozgrywki i unikania aktywności w grze.
 • 3.2.16. Ujawnienie danych osobowych innych graczy.
 • 3.2.17. Dowolna forma poważnych gróźb (które dają powody sądzić, że mogą zostać zrealizowane w prawdziwym świecie). 

3.3. Informujemy, że lista zabronionych działań jest niepełna. Administracja może podjąć działania i nałożyć sankcje, nawet jeśli wiadomość wysłana przez użytkownika nie pasuje do konkretnego opisu naruszeń, ale stoi w sprzeczności z przyzwoitością i (lub) zdrowym rozsądkiem oraz dobrą wiarą i (lub) narusza interesy firmy Gaijin albo dowolnych stron trzecich.

4. MODEROWANIE CZATU TEKSTOWEGO, ODPOWIADANIE NA SKARGI, SANKCJE ZA NARUSZENIA 

4.1. Czat gry jest moderowany przez administrację, np. moderatorów czatu bezpośrednio z poziomu klienta gry lub mistrzów gry na podstawie skarg złożonych przez graczy. W przypadku naruszenia paragrafów 3.2.1.–3.2.17 niniejszych zasad gier moderatorzy czatu mogą zablokować do niego dostęp (wyciszenie) na maksymalnie dzień, aby niezwłocznie przywrócić porządek. Następnie administracja może nałożyć dodatkowe sankcje zgodnie z paragrafami 4.5–4.7 niniejszej zasady gier.

4.2. Czat w pokojach gier i kanały czatów stworzone przez graczy są moderowane przez administracje na podstawie skarg otrzymanych od graczy.

4.3. Wiadomości prywatne nie są moderowane. W przypadku konfliktu w korespondencji prywatnej każdy gracz ma możliwość zablokowania wiadomości przechodzących od wybranej osoby.

4.4. Skargi przesłane za pośrednictwem mechanizmów dostępnych w grze podlegają dwutygodniowemu okresowi przedawnienia. Skargi, które nie zostaną rozpatrzone na czas, są uznawane za przeterminowane i anulowane. Jednocześnie firma Gaijin zastrzega sobie prawo do nałożenia kary za naruszenie zgłoszone za pomocą anulowanej skargi w przypadku, gdy tego rodzaju naruszenie zostanie uznane za rażące naruszenie niniejszych zasad gier.

4.5. W przypadku naruszenia klauzuli 3.2.1–3.2.9 niniejszych zasad gier, na podstawie skargi przesłanej w grze lub wyników monitorowania czatu, administracja może nałożyć następujące sankcje:

 • 1. naruszenie – wyciszenie na 2 dni;
 • 2. naruszenie – wyciszenie na 4 dni;
 • 3. naruszenie – wyciszenie na 7 dni;
 • 4. naruszenie – wyciszenie na 15 dni;
 • 5–9. naruszenia – wyciszenie na 30–120 dni;
 • 110. naruszenie – wyciszenie na stałe.

4.6. W przypadku naruszenia klauzuli 3.2.9–3.2.17 niniejszych zasad gier sankcje są nakładane według wyłącznego uznania administracji, na podstawie skargi przesłanej w grze lub wyników monitorowania czatu.

4.7. W szczególnie poważnych przypadkach nawet pojedyncze naruszenie klauzuli 3.2.9–3.2.17 niniejszych zasad gier może prowadzić do wyciszenia na co najmniej 15 dni lub stałego zablokowania dostępu do gry według wyłącznego uznania firmy Gaijin.

5. ATAKOWANIE SOJUSZNIKÓW

5.1. Niniejsze zasady gier wyraźnie zabraniają atakowania sojuszników, w tym m.in. podejmowania następujących działań: zadawania obrażeń pojazdom sojuszników lub dowolnym ich częściom, niszczenia pojazdów sojuszników lub ich dowolnych części oraz dezorientowania sojuszników. Zakaz ten obowiązuje również wtedy, gdy mechanika gry celowo pozwala na podejmowanie tego typu działań.

5.2. Sankcje nakłada automatyczny system w oparciu o analizy zachowania gracza w grze. W specjalnych przypadkach administracja dokonuje oceny naruszenia i nakłada sankcje.

5.3. Klauzula 5.1 niniejszych zasad gier nie dotyczy wydarzeń w grach (oficjalnych transmisji czy mistrzostw) oficjalnie ogłoszonych i zatwierdzonych przez administrację danego projektu. W przypadku zaatakowania lub zniszczenia sojuszników podczas takich wydarzeń konto sprawcy może zostać zawieszone na okres 3–7 dni.

6. SPAM I OBELGI

Jeśli system składania skarg w grze zostanie wykorzystany do rozpowszechnienia spamu, obrażenia administracji, moderatorów forum, deweloperów, firmy Gaijin lub innych osób, administracja może zablokować dostęp do gry na okres maksymalnie 1 dnia, a w przypadku wielokrotnego wykroczenia na okres od 7 dni aż do zablokowania dostępu na stałe.

7. NIESPORTOWE ZACHOWANIE

7.1. Poniższe rodzaje zachowań są uznawane za niesportowe i wyraźnie zabronione przez niniejsze zasady gier:

 • 7.1.1. Atakowanie członków zespołu:
  • a) Atakowanie lub zabicie członka zespołu;
  • b) Celowe blokowanie ruchów członków zespołu (wypychanie, blokowanie przejść/przejazdów i pomaganie w tym).
 • 7.1.2. Wykorzystywanie błędów i niedociągnięć gry.
 • 7.1.3. Bez wyraźnej zgody firmy Gaijin instalowanie i (lub) wykorzystywanie niedozwolonych modyfikacji klienta gry, korzystanie z cheatów oraz innego oprogramowania i (lub) innych urządzeń, które modyfikują procesy w grze i (lub) generowane przez nią oryginalne obrazy w celu uzyskania przewagi.
 • 7.1.4. Inne działania, które naruszają zasady fair play.

7.2. Działania zabronione przez sekcję 7 niniejszych zasad gier powinny być penalizowane dla każdej sprawy osobno wyłączną decyzją administracji i mogą skutkować nawet usunięciem konta Gaijin na stałe.

8. ZASADY KLANOWE

8.1. Zasady i sankcje dotyczące pseudonimów mają zastosowanie również w przypadku nazw klanów.

8.2. Wszelkie pełne i (lub) skrócone nazwy klanów (tagi), jak również opisy klanów, które naruszają zasady gier, mogą zostać zmienione przez administrację bez informowania o tym przywódcy klanu.

8.3. W szczególnie oczywistych i poważnych przypadkach może zostać podjęty środek zapobiegawczy w postaci rozwiązania klanu i zablokowania dostępu do gry wszystkim lub niektórym jego członkom. Powaga naruszenia jest określana przez administrację. We wspomnianych przypadkach naruszenia zasad środki w grze lub inne fundusze wykorzystane do stworzenia pełnych lub skróconych nazw nie podlegają zwrotowi.

8.4. Pieniądze wydane na stworzenie klanu (nawet po jego rozwiązaniu) nie podlegają zwrotowi.

9. POZOSTAŁE ZAPISY

9.1. Jeśli użytkownik podejmie działania, które formalnie nie łamią żadnych zakazów, administracja zastrzega sobie prawo do zawieszenia mu dostępu do gry na okres co najmniej 3 dni, włącznie z zablokowaniem dostępu do gry na stałe lub usunięciem konta Gaijin, pod warunkiem, że działania te spotkały się z negatywną reakcją wielu graczy i (lub) poskutkowały złożeniem przez nich skarg i (lub) naruszyły słuszne interesy stron trzecich lub firmy Gaijin.

9.2. Administracja zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia wszystkich kont Gaijin użytkownika, jeśli podejmie on działania mające na celu ominięcie kar, które zostały na niego wcześniej nałożone, w tym przez stworzenie dodatkowych kont Gaijin.

10. INTERPRETACJA ZASAD

Administracja ma ostatnie słowo w przypadku sporów związanych z interpretacją zasad gier. Analogicznie zasady gier mogą kontrolować zachowanie użytkownika w usługach związanych z grą, w tym usługach komunikacji w grze i poza nią (np. na oficjalnym forum gry), choć nie zostało to wyraźnie wspomniane w niniejszym dokumencie. Tego rodzaju zasady gier nie dotyczą usługi, w przypadku której obowiązują inne zasady zachowania, chyba że stanowią one inaczej.

11. INNE

W przypadku wszelkich innych aspektów związanych z przyznaniem licencji, które nie są określone w niniejszych zasadach gier, w tym m.in. związanych z jurysdykcją i prawem właściwym, z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowaniem, aktualizacją i modyfikacją zasad gier, rozdzielnością postanowień, cesją i rozwiązaniem umowy, do niniejszych zasad gier zastosowanie mają właściwe zapisy umowy EULA i warunków świadczenia usług.

12. INFORMACJE KONTAKTOWE

Aby skontaktować się z firmą Gaijin, odwiedź stronę usługi wsparcia dostępną pod adresem: https://support.gaijin.net.

Ta strona używa plików cookie „ciasteczek” do analizy działań i do anonimowych statystyk. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie