War Thunder background
순위표
순위 플레이어
2001 Cатана 16.4K 25.9K 63.5 % 50.2K 36.7K 13.2K 78.8K
2002 DAGONET_ 23.6K 44.0K 53.7 % 86.4K 70.5K 18.7K 78.8K
2003 DJ118 11.9K 19.4K 61.4 % 46.5K 35.7K 8.5K 78.8K
2004 mother_hunter 18.7K 33.1K 56.4 % 68.1K 52.4K 20.8K 78.8K
2005 Lck_II 19.7K 38.0K 51.8 % 47.7K 41.3K 553 78.8K
2006 DacCongSVN 22.5K 42.9K 52.6 % 80.1K 65.8K 15.2K 78.8K
2007 deDon_Sis9ln 13.8K 21.9K 63.1 % 56.4K 43.0K 14.7K 78.8K
2008 Mmc0 10.1K 18.3K 55.5 % 27.0K 22.7K 21.6K 78.8K
2009 RealFloridaMan 15.4K 28.0K 54.8 % 53.7K 39.6K 27.8K 78.8K
2010 najib_Yazid 18.8K 35.4K 53.2 % 68.7K 40.5K 9.0K 78.8K
2011 Mr__Kiwi 18.0K 32.0K 56.4 % 56.4K 45.7K 22.4K 78.8K
2012 barkar_sergey 19.4K 35.5K 54.6 % 60.9K 41.3K 10.7K 78.8K
2013 VindicareKell@psn 17.2K 30.1K 57.0 % 73.2K 55.9K 20.5K 78.8K
2014 Учіха Мадара 20.7K 37.0K 55.9 % 54.1K 43.2K 16.8K 78.8K
2015 GeRTRuDeS 17.6K 31.3K 56.2 % 80.5K 59.7K 16.0K 78.7K
2016 Fаust 11.4K 17.5K 65.3 % 47.5K 39.9K 6.4K 78.7K
2017 FransTheFish 17.4K 28.5K 61.1 % 59.3K 42.7K 16.9K 78.7K
2018 DidOk 14.3K 23.2K 61.4 % 63.5K 49.0K 10.2K 78.7K
2019 WitchesMarseille 36.1K 69.7K 51.8 % 89.2K 73.4K 45.2K 78.7K
2020 Senar111 20.4K 38.1K 53.5 % 70.5K 62.0K 17.2K 78.7K

* 순위표는 매일 1회 갱신됩니다