PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY SPOLEČNOSTI GAIJIN

Poslední revize a v platnosti od: 29. prosince 2020

Aktuální verze je dostupná na adrese https://warthunder.com/en/support/termsofuse/

Tyto Podmínky používání služby (“Podmínky”) jsou součástí Obchodních podmínek (jak jsou definovány níže) a řídí se jimi vaše používání služeb společnosti Gaijin. Některé ze služeb jsou rovněž regulovány dalšími nástroji, pokud je to výslovně uvedeno v Obchodních podmínkách.

POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI NEBO S JINÝMI DOKUMENTY, KTERÉ REGULUJÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK, PŘESTAŇTE PROSÍM POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY. JEDINOU PŮVODNÍ VERZÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK (VČETNĚ TĚCHTO PODMÍNEK) JE ANGLICKÁ VERZE, KTERÁ PLATÍ V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ROZDÍLŮ, OTÁZEK NEBO SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEJICH VÝZNAMU, FORMY, PLATNOSTI NEBO VÝKLADU.

1. DEFINICE

Pojem “Služba/služby” představuje jakýkoli digitální produkt společnosti Gaijin, jako jsou např. webové stránky, hry, mobilní aplikace (např. aplikace „Gaijin Pass“ nebo „Assistant for War Thunder“) nebo jiné služby, jako je obchod (store.gaijin.net) a tržiště (trade.gaijin.net), včetně veškerých dostupných informací a/nebo obsahu. Obsah může zahrnovat duševní vlastnictví v jakékoli formě, např. databáze, ochranné známky, software, text, design, grafika, video a audio materiály, filmy, zprávy, obrázky, architektura apod.

Pojem “Gaijin” představuje jednu z následujících právnických osob (v závislosti na okolnostech popsaných níže):

 • Pokud jsou služby poskytovány přímo uživateli: Gaijin Network Ltd, se sídlem na adrese Kyriakou Matsi, 10 Liliana Building, 2nd floor, Office 203, PC 1082, Nicosia, Cyprus;
 • Pokud jsou služby poskytovány prostřednictvím platforem třetích stran (např. Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, Google Play Store, Apple App Store): Gaijin Distribution Kft.,se sídlem na adrese Hungária körút 162-166, 1146 Budapest, Hungary.

Společnost Gaijin může být v Podmínkách označována také jako “my”, “nás”, “váš”.

Pojem “Uživatel” představuje uživatele jakékoli služby. Uživatel může být v Podmínkách označován také jako “vy”, “váš”. Uživatelé, kteří nedodržují ustanovení 2.1 tohoto dokumentu, nesmí používat žádnou ze služeb a nebudou považováni za uživatele ve smyslu této definice.

Webovou stránkou” se rozumí jakákoli webová stránka provozovaná společností Gaijin, včetně mimo jiné, gaijin.net, warthunder.com, crossout.com, starconflict.com, crsed.net, enlisted.net.

Hry” znamenají jakoukoli videohru publikovanou a/nebo licencovanou společností Gaijin v rámci smlouvy EULA uživatelům na jakékoli platformě (tj. Windows, Xbox, PlayStation, iOS, Android apod.), včetně mimo jiných, War Thunder, Crossout, Star Conflict, CRSED: F.O.A.D., Enlisted a dalších.

Účet” představuje osobní účet Gaijin zaregistrovaný uživatelem za účelem používání služeb.

Obchodní podmínky” představují kterýkoli z dokumentů regulujících poskytování služeb společností Gaijin, včetně těch uvedených níže:

Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Přijetím Podmínek uživatel také přijímá a souhlasí s jednotlivými ustanoveními Obchodních podmínek. Účastníky těchto Obchodních podmínek mohou být také přidružené, mateřské a dceřiné subjekty společnosti Gaijin a tyto Podmínky se na uživatele vztahují i v takovém případě. Jakýkoli zde uvedený odkaz na Obchodní podmínky se vztahuje i na tyto Podmínky, pokud není výslovně uvedeno jinak.

2. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Služby NEJSOU poskytovány uživatelům mladším 16 let. Přijetím Podmínek a používáním služeb potvrzujete, že jste starší 16 let. Společnost Gaijin může poskytovat nebo omezit poskytování služeb uživatelům jiných věkových skupin v závislosti na místní legislativě. Pokud jste rodič nebo opatrovník, měli byste sledovat svůj účet a omezit jeho používání nezletilými, případně odepřít přístup dětem mladším 16 let. Přebíráte plnou zodpovědnost za jakékoli použití služby nezletilými v souvislosti s vaším účtem. Jste plně zodpovědní za jakékoli použití vaší kreditní karty nebo jiného platebního nástroje (např. PayPalu nebo kreditů Facebook) nezletilými.

2.2. Společnost Gaijin může podle vlastního uvážení kdykoli vyžadovat potvrzení věku uživatele.

2.3. Používání některých služeb není doporučeno osobám trpícím epilepsií, záchvaty nebo jinými nemocemi, které vyžadují zdravotní opatření. O tom, zda používání služeb může poškodit zdraví uživatele, rozhoduje uživatel sám podle vlastního uvážení. Pokud dojde k závěru, že ano, je uživatel povinen okamžitě přestat služby používat. Před použitím služeb doporučujeme kontaktovat svého lékaře.

2.4. Uživatel nesmí používat služby, pokud mu byl kvůli porušení Obchodních podmínek (včetně těchto Podmínek) společností Gaijin zakázán přístup.

2.5. Služby mohou být aktualizovány a upraveny bez souhlasu nebo upozornění uživatele. Služby jsou poskytovány „JAK JSOU“ a „JAK JSOU K DISPOZICI“ a společnost Gaijin nezaručuje splnění potřeb a očekávání uživatele, pokud to není výslovně a jednoznačně uvedeno v Obchodních podmínkách.

2.6. Společnost Gaijin si vyhrazuje právo kdykoli ukončit poskytování služeb, ať trvale či dočasně, bez nutnosti poskytnout kompenzaci nebo vrátit peníze, a to v případech popsaných v článku 3.8 níže nebo při použití přiměřeného upozornění.

2.7. Služby nemusí být v některých zemích dostupné a společnost Gaijin má podle svého výhradního uvážení právo kdykoli omezit poskytování služeb v jakýchkoli oblastech. V takovém případě se v těchto oblastech považují Obchodní podmínky za neplatné a společnosti Gaijin z nich nevzniknou žádné závazky.

2.8. Společnost Gaijin může podle vlastního uvážení čas od času poskytovat technickou podporu týkající se služeb. Tato technická podpora bude poskytována zdarma. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že taková technická podpora, údržba nebo jiné podobné okolnosti mohou způsobit výpadky a nedostupnost služeb. Uživatel souhlasí, že výpadky způsobené technickou podporou, údržbou nebo jinými podobnými okolnostmi jsou normální povahy a nemají vliv na kvalitu služby.

2.9. Některé služby mohou být poskytovány prostřednictvím různých herních platforem třetích stran (Steam, PlayStation apod.). Používání těchto platforem podléhá obchodním podmínkám příslušné platformy. Společnost Gaijin nereguluje ani žádným způsobem nekontroluje způsob používání těchto platforem uživatelem, jakékoli odkazy na platformy třetích stran poskytuje společnost Gaijin „JAK JSOU“, bez jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky.

2.10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Gaijin není povinna poskytovat uživateli žádnou zvláštní podporu nebo údržbu v souvislosti s poskytováním služeb, pokud ovšem není taková povinnost společnosti Gaijin uložena na základě platných zákonů. Vzhledem k jiným ustanovením těchto Podmínek se však společnost Gaijin bude snažit pomoci uživateli s jakýmikoli problémy nebo dotazy, které by se mohly týkat poskytovaných služeb. V případě potřeby se můžete obrátit na naši zákaznickou podporu podle pokynů v části 13 níže. Reakci na žádost uživatele urychlíte tím, že zástupcům společnosti Gaijin poskytnete všechny informace potřebné k vyřešení problému v rozumné době.

3. ÚČET

3.1. Za účelem využívání některých služeb nebo jejich částí si uživatel vytvoří účet a poskytne informace nezbytné pro poskytování služeb v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Gaijin.

3.2. Za poskytnutí přesných a pravdivých informací a jejich aktualizaci je zodpovědný výhradně uživatel, aniž by bylo dotčeno právo subjektu údajů na opravu, jak je stanoveno v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Gaijin. Toto ustanovení se nevztahuje na uživatelské jméno (jedinečný identifikátor uživatele). Urážlivá, nezákonná či jinak nevhodná uživatelská jména jsou zakázána.

3.3. Uživatel NESMÍ poskytovat jakékoli informace, které se týkají třetích osob, falešnou identitu nebo jiné informace, jejichž poskytnutí (včetně, ale bez omezení, prostřednictvím zveřejnění) porušuje práva třetích osob či jakékoli příslušné zákony.

3.4. Uživatel nesmí vytvářet více účtů.

3.5. Uživatel musí zachovat přihlašovací jméno a heslo k účtu v tajnosti. Za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů a neoprávněný přístup k účtu je plně zodpovědný uživatel. Jakékoli použití účtu s přihlašovacím jménem a heslem uživatele bude považováno za provedené uživatelem. Pokud dojde k porušení nebo zneužití účtu uživatele, musí uživatel na tuto skutečnost okamžitě upozornit společnost Gaijin.

3.6. Uživatel nesmí účet prodávat, pronajímat, směňovat ani darovat.

3.7. Uživatel musí používat služby a účet pouze pro nekomerční, osobní a zákonné účely. Tyto účely musí odpovídat povaze, účelu nebo funkcím služeb.

3.8. Společnost Gaijin může dle vlastního uvážení deaktivovat nebo smazat účet uživatele bez jakéhokoli upozornění v následujících případech:

 • 3.8.1. Pokud uživatel poruší jakékoli ustanovení Obchodních podmínek (včetně těchto Podmínek) nebo v případě, že existuje důvodné podezření, že tyto Podmínky nedodržuje.
 • 3.8.2. Pokud uživatel nepotvrdí, že dosáhl věku podle bodu 2.1 nebo že neobdržel řádný souhlas rodičů.
 • 3.8.3. Pokud uživatel uplatní jedno ze svých práv týkající se osobních údajů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Gaijin (např. právo na omezení zpracování, právo být zapomenut), které by znemožňovalo vedení účtu Gaijin.
 • 3.8.4. Pokud společnost Gaijin přestane nabízet své služby a/nebo jejich část.

3.9. Uživatel může účet smazat kdykoli.

3.10. Deaktivace nebo smazání účtu uživatelem nebo společností Gaijin vede k ukončení Obchodních podmínek (včetně těchto Podmínek). Pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak, není společnost Gaijin povinna vrátit peníze, výhody ani poskytnout jinou kompenzaci v případě, že uživatel požádal o smazání účtu nebo je účet smazán v souladu s článkem 3.8 těchto Podmínek.

3.11. Uživatel bere na vědomí, že k účtu nemá žádná vlastnická ani jiná podobná práva. Společnost Gaijin uděluje přístup k účtu pouze za účelem poskytování služeb uživateli.

4. AUTORSKÉ PRÁVO

4.1. Všechny služby, včetně práv duševního vlastnictví, jsou ve vlastnictví společnosti Gaijin nebo má tato společnost právo je poskytovat. Není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, společnost Gaijin uživateli uděluje nevýhradní, nesublicencovatelné, nepřenosné, omezené právo k používání služeb v souladu s jejich účelem výhradně pro soukromé nekomerční použití, pokud není v Obchodních podmínkách uvedeno jinak (včetně těchto Podmínek).

4.2. Aby uživatel mohl využívat některé ze služeb, např. hry, musí uživatel přijmout smlouvu EULA, která je nedílnou součástí Obchodních podmínek a řídí používání dané služby.

4.3. Pokud jde o všechny poskytované služby a jejich obsah a informace, uživatel nesmí:

 • 4.3.1. Porušovat práva duševního vlastnictví společnosti Gaijin a používat jakoukoli část služeb k jinému účelu, než ke kterému jsou určeny.
 • 4.3.2. Kopírovat, distribuovat, prodávat, přiřazovat, pronajímat, reprodukovat, přizpůsobovat, sublicencovat, veřejně předvádět, upravovat, dekompilovat, zpětně analyzovat, překládat, demontovat, mazat technická ochranná opatření, vytvářet odvozená díla.
 • 4.3.3. Používat viry, malware nebo spyware.
 • 4.3.4. Odstraňovat nebo upravovat autorská práva, patenty, upozornění na ochranné známky apod.

4.4. V případě, že uživatel poskytne společnosti Gaijin jakékoli materiály chráněné autorskými právy, které jí dluží, získává společnost Gaijin trvalou, neodvolatelnou, přenositelnou, sublicencovatelnou a bezplatnou licenci k použití těchto materiálů na jakémkoli území, aniž by došlo k omezení podmínek a účelů a aniž by byl uživatel uveden jako vlastník takových materiálů. Uživatel nesmí poskytovat žádné materiály, pokud k tomu není oprávněn. Poskytnutím jakýchkoli materiálů uživatel prohlašuje a zaručuje, že tyto materiály neporušují práva na ochranu soukromí, vlastnická práva ani žádná jiná práva jakékoli osoby či subjektu a že tyto materiály neobsahují viry, spyware, červy, adware ani jiný škodlivý kód. Společnost Gaijin si nenárokuje žádná vlastnická práva k materiálům uživatele a v těchto Obchodních podmínkách (včetně těchto Podmínek) by nemělo být nic vykládáno jako omezení jakýchkoli práv, která může mít uživatel k použití a využívání svých materiálů.

4.5. Společnost Gaijin nekontroluje právo uživatele poskytnout materiály ani jejich originalitu. Společnost Gaijin nenese za obsah takových materiálů žádnou odpovědnost. Uživatel používá materiály jiných uživatelů na své vlastní riziko a zodpovědnost. V případě nežádoucího obsahu (ať už nezákonného nebo porušujícího vaše práva) se obraťte na zákaznickou podporu společnosti Gaijin.

4.6. Společnost Gaijin si vyhrazuje právo odstranit jakékoli materiály poskytnuté uživatelem bez předchozího upozornění.

5. FÓRUM A KOMUNIKACE

5.1. Uživatel může s ostatními uživateli komunikovat pomocí zpráv zasílaných prostřednictvím služeb (např. webového fóra, komentářů nebo herních chatů). Společnost Gaijin může pro takovou komunikaci používat další pravidla, mimo jiné jejich začleněním do Obchodních podmínek.

5.2. Uživatel může také pomocí zpráv zasílaných prostřednictvím služeb, fóra nebo e-mailu kontaktovat společnost Gaijin a naopak.

6. TRŽIŠTĚ, OBCHOD A PLACENÉ SLUŽBY

6.1. Některé služby poskytují uživateli právo na nákup a výměnu herních předmětů (na jejichž použití se vztahuje smlouva EULA) v obchodě nebo na tržišti. Společnost Gaijin může pro takový nákup a výměnu používat další pravidla, mimo jiné jejich začleněním do Obchodních podmínek.

6.2. Poskytování některých služeb (včetně získání práva k používání herních předmětů) může být podmíněno platbou. Tyto platby budou provedeny v souladu s částí 7 tohoto dokumentu a v souladu s dalšími pravidly/pokyny vyžadovanými společností Gaijin a začleněnými mimo jiné do Obchodních podmínek.

7. POPLATKY A ÚČTOVÁNÍ

7.1. Uživatel souhlasí s tím, že uhradí veškeré poplatky (které mohou zahrnovat i příslušné daně), které vzniknou uživateli nebo komukoli, kdo používá účet registrovaný na daného uživatele. Cena jakéhokoli produktu, služby nebo oprávnění zakoupeného prostřednictvím služeb bude cenou uvedenou v době uskutečnění nákupu uživatelem. Společnost Gaijin může kdykoli změnit ceny za jakýkoli produkt a služby nabízené prostřednictvím příslušné služby.

7.2. Při provádění online nákupů prostřednictvím služeb musí o sobě uživatel poskytnout pravdivé, přesné a úplné informace a dále musí použít platební prostředky, které nepocházejí z podvodných zdrojů. Pokud uvedete jakékoli nepravdivé, nepřesné nebo neúplné osobní nebo finanční informace nebo pokud má společnost Gaijin důvodné podezření, že jsou takové informace nepravdivé, nepřesné nebo neúplné, má společnost Gaijin právo zrušit související finanční transakce a obrátit se s podrobnostmi o těchto transakcích na příslušné úřady.

7.3. Veškeré nákupy provedené prostřednictvím služeb jsou nevratné, pokud to ovšem nevyžadují platné zákony. Uživatel přebírá plnou odpovědnost za to, že se přesvědčí, že jsou telefon, počítač nebo jiné zařízení podporovány, a že počítač, telefon nebo jiné zařízení má správný software a je kompatibilní s produkty, aplikacemi nebo službami zakoupenými, staženými nebo jinak získanými uživatelem prostřednictvím služeb.

7.4. Pokud uživatel nakupuje služby prostřednictvím platforem třetích stran, jsou takové nákupy regulovány v souladu s obchodními podmínkami příslušné platformy. V případě otázek týkajících se plateb, fakturace nebo vrácení peněz se obraťte přímo na příslušný obchod nebo platební platformu. Tyto postupy společnost Gaijin nijak nekontroluje.

8. CHOVÁNÍ UŽIVATELE

8.1. Při používání služeb uživatel NESMÍ provádět následující:

 • 8.1.1. zveřejňovat, publikovat, odesílat, propagovat, citovat, vkládat odkazy na informace, které
  • 8.1.1.1. narušují práva třetích stran, včetně práv duševního vlastnictví,
  • 8.1.1.2. mají reklamní nebo propagační povahu,
  • 8.1.1.3. jsou urážlivé, a to i některým z následujících způsobů – nábožensky, sexuálně, rasově, národnostně, osobně,
  • 8.1.1.4. používají hanlivý, urážlivý nebo výhružný jazyk,
  • 8.1.1.5. obsahují nahotu nebo mají sexuální či pornografickou povahu,
  • 8.1.1.6. jsou nezákonné, klamavé nebo podvodné,
  • 8.1.1.7. zasahují do něčího soukromí,
  • 8.1.1.8. jsou obtěžující nebo propagují a podporují obtěžování a/nebo nadměrné násilí,
  • 8.1.1.9. podporují trestný čin nebo vedou k občanskoprávní odpovědnosti,
  • 8.1.1.10. jinak porušují Obchodní podmínky (včetně těchto Podmínek) nebo jakékoli příslušné zákony.
 • 8.1.2. úmyslně ovlivňovat používání služeb jakoukoli jinou stranou a jejich zkušenosti s nimi.
 • 8.1.3. snažit se získat neoprávněný přístup ke službám, účtům třetích stran nebo shromažďovat jiné informace ze služeb nebo jejich prostřednictvím, než je povoleno v Obchodních podmínkách.

8.2. Výše uvedený seznam pravidel chování není vyčerpávající. O důsledcích porušení pravidel chování uživatele rozhoduje případ od případu nezávisle společnost Gaijin podle vlastního uvážení. Proti rozhodnutí společnosti Gaijin se můžete odvolat kontaktováním naší zákaznické podpory.

9. TESTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1. Společnost Gaijin může uživateli poskytnout omezené, nepřenosné, nevýhradní, odvolatelné právo na použití testovací verze služeb za účelem nalezení chyb a zlepšení jejich fungování. Účast uživatele na testování služby podléhá Obchodním podmínkám (včetně těchto Podmínek). Testování může zahrnovat alfa a beta testy, včetně uzavřených, které zůstanou důvěrné, jak stanoví článek 9.3 níže.

9.2. Účast na testování je bezplatná a soukromá. Přenesení přístupu ke službám (stejně jako práv na přístup k nim) na třetí strany je zakázáno.

9.3. Všechny informace (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli komentářů, nápadů nebo jiné zpětné vazby), které uživatel získá a/nebo poskytne během uzavřených testů, budou považovány za přísně důvěrné. Uživatel nemá právo sdělovat třetím stranám jakékoli informace o službě ve fázi uzavřeného testování, včetně mimo jiné informací o funkčních vlastnostech služeb, hraní, námětu, publikování nebo jejich přenosu třetím stranám v podobě snímků obrazovky, záznamů obrazovky obsahujících uzavřené služby, informace o chybách nalezených ve službě, streamování hry (nebo jakékoli jiné použití služeb) v reálném čase, jakož i provádění jakýchkoli jiných akcí zveřejňujících jakékoli informace o službách. Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné bez omezení nebo po nejdelší možnou dobu povolenou příslušnými zákony, pokud jimi není povolena neomezená platnost. Uživatel souhlasí s tím, že v případě porušení důvěrnosti by došlo k nenapravitelné škodě a společnost Gaijin má právo požadovat plnou náhradu škody, kterou v důsledku toho utrpěla.

9.4. Testovací verze služeb, stejně jako postup, úspěchy, herní předměty a další data uživatele, se mohou na základě uvážení společnosti Gaijin kdykoli stát nedostupnými. Testování služeb je poskytováno pro testování „JAK JE“ a společnost Gaijin neposkytuje uživateli žádnou výslovnou nebo předpokládanou záruku.

10. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A ODŠKODNĚNÍ

10.1. Služby jsou uživatelem používány na vlastní riziko a s vědomím a souhlasem, že za jakékoli poškození zařízení uživatele, ztrátu dat nebo jinou škodu vyplývající z těchto činností nese výhradní odpovědnost uživatel. Společnost Gaijin NEPOSKYTUJE žádné záruky týkající se služeb, pokud není v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, včetně mimo jiné záruk, že služby budou přístupné, bezrizikové, vhodné pro konkrétní účel, bezchybné a vhodné a nepoškozující zdraví a pohodu uživatele. S výjimkou písemného souhlasu uděleného společností Gaijin nemají dodavatelé, zástupci, prodejci ani distributoři společnosti Gaijin nebo jakákoli jiná třetí strana právo upravovat tuto omezenou záruku ani poskytovat jakékoli další záruky.

10.2. Uživatel odškodní společnost Gaijin a její zástupce, zaměstnance, ředitele, nástupce, postupníky, nabyvatele licence za jakékoli a veškeré nároky, závazky, ztráty, náklady a škody (včetně nákladů na právní zastoupení a příslušné výdaje) vzniklé přímo nebo nepřímo v souvislosti s chováním uživatele nebo porušením těchto Obchodních podmínek (včetně těchto Podmínek).

10.3. Společnost Gaijin ani žádná z jejích přidružených, mateřských či dceřiných společností nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, následné, represivní, zvláštní nebo náhodné škody (včetně mimo jiné škod vzniklých ze ztráty obchodu, smlouvy, výnosů, údajů, informací nebo přerušení podnikání), a to podle žádné teorie odpovědnosti, vyplývající z nebo související s používáním nebo neschopností používat služby nebo obsah, produkty, službu, s prohlášením nebo akcí jakékoli třetí strany v rámci služby nebo jejím prostřednictvím, s jakýmkoli neoprávněným přístupem k nebo změnou přenosu dat, s jakýmikoli údaji, které jsou odesílány nebo přijímány nebo které nejsou odesílány nebo přijímány, s jakýmikoli selháními při ukládání dat, se ztrátou dat, se ztrátou nebo poškozením souborů, se ztrátou nebo poškozením obsahu, s jakýmikoli dostupnými službami, a to ani v případech, že společnost Gaijin byla informována o možnosti vzniku takových škod. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví v rozsahu stanoveném příslušnými platnými zákony. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce neumožňují nebo neomezují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody nebo neumožňují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, nemusí se výše uvedené omezení vztahovat na konkrétní okolnosti.

11. RŮZNÉ

11.1 Obchodní podmínky (včetně těchto Podmínek) jsou právně závazné pro všechny uživatele a představují písemnou dohodu mezi uživatelem a společností Gaijin.

11.2. Obchodní podmínky (včetně těchto podmínek) mohou být čas od času aktualizovány a měněny. Společnost Gaijin informuje uživatele o změnách Obchodních podmínek zveřejněním pozměněných Obchodních podmínek, nebo v případě podstatných změn zasláním žádosti o přijetí nebo zamítnutí změněných Obchodních podmínek (pokud má uživatel registrovaný účet). Pokud uživatel pokračuje v užívání služeb i po provedení změny nebo aktualizace, znamená to, že uživatel s pozměněnými Obchodními podmínkami souhlasí.

11.3. Pokud by uživatel vstoupil se společností Gaijin do sporu, budou se na něj vztahovat Obchodní podmínky ve verzi z doby, kdy byla společnost Gaijin o sporu vyrozuměna.

11.4. Uživatel nemá právo postoupit žádná práva a povinnosti podle Obchodních podmínek třetí straně. Společnost Gaijin si vyhrazuje právo postoupit svá práva a povinnosti podle Obchodních podmínek jakékoli třetí straně podle vlastního uvážení. V případě postoupení o tom společnost Gaijin informuje uživatele prostřednictvím změny Obchodních podmínek.

11.5. Ustanovení Obchodních podmínek (či jakékoli jejich nedílné součásti) jsou oddělitelná a neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli z ustanovení nebude mít vliv na platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících Obchodních podmínek. V případě, že bude jedno nebo více ustanovení Obchodních podmínek z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, nebude mít taková neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost vliv na jakákoli další ustanovení a Obchodní podmínky budou vykládány tak, jako by takové neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení nebylo jejich součástí a zároveň budou dodržovány v co největší míře v souladu s jejich původními podmínkami a záměrem.

12. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORU

12.1. Tyto Obchodní podmínky (včetně těchto Podmínek) spolu s veškerými nároky nebo spory z nich vyplývajícími se řídí kyperskými zákony.

12.2 Přijetím těchto Obchodních podmínek se uživatel vzdává nároků, které by jinak mohl vést proti společnosti Gaijin na základě zákonů jiných jurisdikcí, včetně vlastních, a neodvolatelně souhlasí s alternativním řešením sporů prostřednictvím následujícího rozhodčího řízení pro spotřebitele: Orgán pro mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele a podnikatele (Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Verbraucher und Unternehmer e.V.) v Německu (Hohe Straße 11, 04107, Lipsko), jehož rozhodnutí je závazné, kromě postupu předepsaného evropskou platformou pro řešení sporů online (ODR), jak stanoví nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES ve znění ze dne 21. května 2013 (více informací na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr). Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina.

12.3. V případě neplatnosti alternativního řešení sporů zmíněného v bodě 12.2 výše u kteréhokoli konkrétního případu bude dotyčný spor předložen výlučné jurisdikci a místu příslušného soudu Kypru, aniž by bylo dotčeno právo na řešení drobných nároků, pokud je to povoleno zákony Kypru (a harmonizačními právními předpisy EU), a to v případě, že je daný spor způsobilý pro tento typ soudního sporu.

13. KONTAKTNÍ INFORMACE

13.1. Pokud chcete kontaktovat společnost Gaijin, použijte naše webové stránky zákaznické podpory dostupné na adrese support.gaijin.net.

Tyto stránky používají cookie soubory k analýze návštěvnosti a k anonymním statistikám. Další informace o našich zásadách používání souborů cookie