PRAVIDLA HRY SPOLEČNOSTI GAIJIN

Poslední revize a v platnosti od: 29. prosince 2020

Aktuální verze je dostupná na adrese: https://warthunder.com/en/community/gameRules/ 

PŘED PŘIJETÍM TOHOTO DOKUMENTU SI JEJ POZORNĚ PŘEČTĚTE A UJISTĚTE SE, ŽE JSTE DOSÁHLI VĚKU 16 LET NEBO JINÉHO VĚKU POŽADOVANÉHO K PŘIJETÍ TOHOTO DOKUMENTU V SOULADU SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ. DALŠÍ PODROBNOSTI O PŘÍPUSTNÉM VĚKU NAJDETE V ČÁSTI 2 NAŠICH PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY A V ČÁSTI 8 SMLOUVY EULA (JAK JE UVEDENO NÍŽE). JEDINOU PŮVODNÍ VERZÍ TOHOTO DOKUMENTU JE ANGLICKÁ VERZE, KTERÁ PLATÍ V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ROZDÍLŮ, OTÁZEK NEBO SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEHO VÝZNAMU, FORMY, PLATNOSTI NEBO VÝKLADU.

Tento dokument (“Pravidla hry”) stanoví pravidla chování uživatelů ve hrách společnosti Gaijin, jak stanoví:

Pravidla hry jsou do smlouvy EULA včleněna formou odkazu, jsou její nedílnou součástí a představují právní dohodu mezi vámi (také “vy”, “váš”, “uživatel” nebo společně s jinými uživateli, “hráč” nebo “hráči”) a společností Gaijin (také “my”, “náš”, “váš”).

TENTO DOKUMENT NENÍ ÚPLNOU ANI VYČERPÁVAJÍCÍ DOHODOU MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ GAIJIN. DALŠÍ INFORMACE NAJDETE VE SMLOUVĚ EULA SPOLEČNOSTI GAIJIN A V PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY.

Termíny (slova) psané velkými písmeny, které zde nejsou uvedeny, budou vykládány tak, jak je uvedeno ve smlouvě EULA a v Podmínkách používání služby.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Definice: níže uvedená slova a výrazy mají v těchto Pravidlech hry následující význam:

 • a) Přezdívkou se rozumí jméno vybrané uživatelem a spojené s uživatelským účtem Gaijin, které ho identifikuje v příslušné hře.
 • b) Odejmutí práva hovořit znamená přepnutí textového chatu do režimu „jen pro čtení“, který brání uživateli v odesílání zpráv.
 • c) Správcem se rozumí osoba nebo skupina osob jmenovaných společností Gaijin, aby dohlížely na to, jak hráči dodržují tato Pravidla hry a Obchodní podmínky. Pojem Správce zahrnuje mimo jiné moderátory fóra, moderátory chatů, komunitní koordinátory, herní pány a moderátory apod.

1.2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je plně zodpovědný za své chování ve hře a používání herních chatů nebo jiných metod herní komunikace.

1.3. Uživatel je plně zodpovědný za akce provedené prostřednictvím svého účtu Gaijin. Společnost Gaijin je například oprávněna předpokládat, že v případě zakázané aktivity provedené nebo související s vaším účtem jste se takové zakázané aktivity dopustili vy sami.1.3. Uživatel je plně zodpovědný za akce provedené prostřednictvím svého účtu Gaijin. Společnost Gaijin je například oprávněna předpokládat, že v případě zakázané aktivity provedené nebo související s vaším účtem jste se takové zakázané aktivity dopustili vy sami.

1.4. Společnost Gaijin může, ale nemusí, poskytnout uživateli odůvodněné rozhodnutí a důkazy v případě, že by proti uživateli byly uplatněny jakékoli sankce za porušení těchto Pravidel hry.

2. PŘEZDÍVKY A JMÉNA KLANŮ

2.1. Jako přezdívku nebo jméno klanu je zakázáno používat následující:

 • 2.1.1. Obscénní nebo urážlivý jazyk. Vzhledem k tomu, že bez kvalifikovaného jazykového prověření je obtížné vyvodit jednoznačný závěr o tom, zda se používají urážlivé zvuky / jejich přepis nebo jedno slovo v jiném jazyce nebo nevinná zkratka, v nejasných případech se o přítomnosti urážlivého sdělení rozhodneme na základě množství stížností od různých hráčů. Jednotlivé stížnosti nesmí být vzájemně propojeny a musí být podávány nezávisle.
 • 2.1.2. Slova, fráze a idiomy, které jsou urážlivé některým z následujících způsobů – politickým, náboženským, národním, rasovým, etnickým, sexuálním apod.
 • 2.1.3. Slova zcela nebo částečně složená ze jmen, frází nebo titulů chráněných duševním vlastnictvím.
 • 2.1.4. Jména politických a historických osobností 20.–21. století.
 • 2.1.5. Slova, fráze a idiomy odkazující na psychotropní nebo omamné látky, alkohol, tabák a jejich užívání.
 • 2.1.6. Slova a fráze týkající se sexuálního zneužívání nebo krutosti, nebo která mají vulgární sexuální význam.
 • 2.1.7. Slova a fráze jakýmkoli způsobem spojené s osobami, které porušují národní zákony nebo se dopouštějí mezinárodních zločinů, včetně jmen a příjmení nacistických vůdců, jmen dalších vojenských důstojníků a zločinců.
 • 2.1.8. Názvy organizací uznaných vnitrostátními nebo mezinárodními soudy za kriminální, extremistické nebo teroristické, včetně názvů organizací, jednotek a vojenských jednotek, které byly součástí SA, SS nebo SD Třetí říše.
 • 2.1.9. Slova a fráze, které jsou zavádějící, pokud jde o vztah uživatele ke společnosti Gaijin, vývojářům her, Správcům, úředníkům nebo jiným osobám souvisejícím s provozem hry.

2.2. Opatření vedoucí k odstranění porušení článků 2.1.1 – 2.1.9 těchto Pravidel hry může Správce provádět na základě stížností hráčů nebo na základě analýzy účtů Gaijin.

2.3. Sankce za porušení související s používáním zakázaných přezdívek a jmen klanů jsou následující:

 • 2.3.1. Pokud uživatel poruší články 2.1.1 – 2.1.9 Pravidel hry upravující volbu přezdívky nebo jména klanu, může Správce změnit přezdívku uživatele nebo jméno klanu na náhodně vygenerovanou nebo vybranou přezdívku nebo jméno klanu dle svého vlastního uvážení, aniž by uživatele o této skutečnosti musel varovat nebo na ni upozornit.
 • 2.3.2. V případě opakovaného porušení článků 2.1.5 – 2.1.9 Pravidel hry může Správce uživateli pozastavit přístup ke hře na dobu 3 dnů, nebo v závažných případech trvale.

3. PRAVIDLA TEXTOVÉHO CHATU

3.1. Komunikace ve hrách společnosti Gaijin může probíhat buď prostřednictvím herního chatu, nebo jinými způsoby herní komunikace (souhrnně označované jako “textový chat”). Společnost Gaijin vyvíjí komerčně přiměřené úsilí ke správě a moderování herních komunikačních služeb. Správci nejsou povinni poskytovat jakékoli informace týkající se sankcí, které jsou uvaleny na uživatele za jeho jednání.

3.2. V textovém chatu je zakázáno používat následující:

 • 3.2.1. Bezvýznamné a prázdné zprávy (spam), několikeré opakování téže zprávy včetně opakovaného použití příkazů herní vysílačky (je-li to relevantní) a nadměrné používání velkých písmen.
 • 3.2.2. Obscénní nebo hrubý jazyk, slova a fráze jim podobné, napsané v jakémkoli jazyce, včetně přepisu.
 • 3.2.3. Osobní a skupinové urážky, ponižování na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství a jiných témat, která nejsou slučitelná s obecně přijímanými morálními principy a slušností. To může zahrnovat diskusi o negativních nebo kontroverzních historických událostech nebo jiných zjevných tématech, která mohou vést k nesouhlasu a urážkám.
 • 3.2.4. Diskriminace a podpora diskriminace na jakékoli úrovni, včetně národní, rasové, náboženské, etnické a sexuální.
 • 3.2.5. Politická a náboženská propaganda.
 • 3.2.6. Jakékoli reklamní zprávy, včetně reklamy na herní projekty třetích stran, odkazy na internetové webové stránky, s výjimkou odkazů na oficiální webové stránky vlastněné a/nebo provozované společností Gaijin (nebo jinými stranami jménem společnosti Gaijin, stejně jako stranami autorizovanými společností Gaijin, např. Targem Games) nebo jejich oficiální stránky na sociálních sítích a jiných veřejných zdrojích.
 • 3.2.7. Nadávky a urážky směrované prostřednictvím přímého tvrzení nebo implikace. To zahrnuje použití nadávek, odkazů na lékařské termíny (jako je rakovina, duševní onemocnění atd.) a úprava formy slov a frází (chybný pravopis nebo vypuštění některých písmen atd.) ve snaze, aby tato slova a fráze vypadaly jinak než zprávy zakázané pravidly hry.
 • 3.2.8. Jakékoli jiné typy provokativního chování, včetně pomluv a zveřejňování nepravdivých informací.
 • 3.2.9. Vulgární sexuální slovník a nepřiměřené chování (včetně obtěžování), realistický popis sexuálního nebo jiného násilí, jakékoli nezákonné činnosti.
 • 3.2.10. Propagace alkoholu, tabáku, drog a psychotropních látek.
 • 3.2.11. Jakékoli projevy nacismu, nacionalismu, podněcování rasových, etnických, náboženských svárů a nepřátelství, volání po násilném svržení vlády.
 • 3.2.12. Diskuse o hackerských metodách a jakýchkoli nezákonných způsobech obcházení ochrany softwarových produktů vlastněných a (nebo) provozovaných společností Gaijin.
 • 3.2.13. Předstírat, že jste zástupce, vývojář, Správce, úředník nebo jiná osoba zapojená do provozu hry společnosti Gaijin.
 • 3.2.14. Posílat zprávy a nabídky o nákupu, prodeji a výměně účtů.
 • 3.2.15. Úmyslně podněcovat k zastavení hry nebo vyhýbání se herním činnostem.
 • 3.2.16. Zveřejňovat osobní údaje ostatních hráčů.
 • 3.2.17. Jakákoli forma vážné hrozby (s důvodem domnívat se, že ji lze uskutečnit v reálném životě).

3.3. Upozorňujeme, že seznam zakázaných činností není vyčerpávající. Správce může přijmout opatření a uvalit sankce, i když zpráva zaslaná uživatelem neodpovídá konkrétnímu popisu porušení, ale je v rozporu se zásadami slušnosti a/nebo zdravého rozumu a/nebo dobré víry a/nebo porušuje zájmy společnosti Gaijin nebo jakékoli třetí strany.

4. MODEROVÁNÍ TEXTOVÉHO CHATU, ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ, SANKCE ZA PORUŠENÍ

4.1. Všeobecný herní chat je moderován Správci: například moderátory chatu přímo z herního klienta nebo herních pánů na základě stížností podaných hráči. V případě porušení odstavců 3.2.1–3.2.17 Pravidel hry mohou moderátoři chatu zablokovat možnost chatování (odejmout právo hovořit) až na jeden den, aby porušení pravidel okamžitě potlačili. Správci mohou následně uvalit další sankce podle odstavců 4.5.–4.7. těchto Pravidel hry.

4.2. Chat v herních místnostech a kanály chatu vytvořené hráči jsou moderovány Správci na základě stížností podaných hráči.

4.3. Soukromé zprávy nejsou moderovány. V případě konfliktu týkajícího se osobní korespondence má každý hráč možnost blokovat příjem zpráv zasílaných provinilcem.

4.4. Na stížnosti podané prostřednictvím herního mechanismu se vztahuje dvoutýdenní promlčecí doba. Platnost stížností, které nebyly zkontrolovány včas, se považuje za prošlou a stížnosti za zrušené. Zároveň si společnost Gaijin vyhrazuje právo uložit sankce za porušení, u kterého došlo ke zrušení stížnosti, pokud by bylo později zjištěno, že takové porušení bylo závažným porušením těchto Pravidel hry.

4.5. V případě porušení ustanovení 3.2.1 – 3.2.9 Pravidel hry uloží Správce na základě stížnosti ve hře nebo výsledků monitorování chatu následující sankce:

 • 1. porušení – 2 dny odejmutí práva hovořit;
 • 2. porušení - 4 dny odejmutí práva hovořit;
 • 3. porušení – 7 dní odejmutí práva hovořit;
 • 4. porušení – 15 dní odejmutí práva hovořit;
 • 5.–9. porušení – od 30 do 120 dnů odejmutí práva hovořit;
 • 10. porušení – trvalé odejmutí práva hovořit.

4.6. V případě porušení ustanovení 3.2.9–3.2.17 Pravidel hry budou sankce vynucovány výlučně podle uvážení Správce, a to na základě stížnosti ve hře nebo monitorování chatu Správcem.

4.7. Ve zvláště závažných případech může i jediné porušení ustanovení 3.2.9–3.2.17 Pravidel hry vést na základě rozumného uvážení společnosti Gaijin k 15 nebo více dnům odejmutí práva hovořit, nebo k trvalému omezení přístupu ke hře.

5. POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ SPOJENCŮM

5.1. Tato pravidla hry výslovně zakazují způsobovat škody spojencům, včetně mimo jiné následujících akcí: způsobení škod spojeneckým vozidlům nebo jejich částem, ničení spojeneckých vozidel nebo jejich částí, dezorientace spojenců. Tento zákaz platí i v případě, že jsou takové akce úmyslně povoleny herními mechanismy.

5.2. Sankce jsou uplatňovány automatickým systémem v závislosti na analýze chování hráče ve hře. Ve zvláštních případech jsou sankce a způsobená porušení vyhodnocovány Správci.

5.3. Článek 5.1 Pravidel hry se nevztahuje na herní události (oficiální streamy, mistrovství) oficiálně oznámené a sankciované správci projektu. V případě poškození nebo zničení spojenců ve výše uvedených případech může být přístup hráče ke hře, který pravidla porušil, pozastaven na dobu 3 až 7 dnů.

6. SPAM, URÁŽKY

Pokud je systém stížností ve hře využíván k šíření spamu, urážení Správců, moderátorů fóra, vývojářské společnosti, společnosti Gaijin nebo jejích zaměstnanců či jiných osob, může Správce pozastavit přístup ke hře na dobu až 1 dne a v případě opakovaného porušení na dobu od 7 dnů až po trvalé omezení přístupu ke hře.

7. NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

7.1. Následující chování uživatele se považuje za nesportovní chování a těmito Pravidly hry je výslovně zakázáno:

 • 7.1.1. Poškození vlastního herního týmu:
  • a) zabití nebo poškození člena týmu;
  • b) účelné blokování pohybu člena týmu (opření, vystrčení, blokování průchodu / příjezdových cest).
 • 7.1.2. Využívání herních bugů, chyb a nedostatků.
 • 7.1.3. Instalace a/nebo použití neoprávněných úprav herního klienta pomocí cheatů nebo jiného softwaru a/nebo zařízení měnících herní proces a/nebo originální obrázky generované hrou za účelem získání výhody ve hře bez výslovného povolení společnosti Gaijin.
 • 7.1.4. Další akce porušující zásady fair play.

7.2. Jednání zakázané touto částí 7 Pravidel hry by mělo být trestáno případ od případu na základě výlučného rozhodnutí Správce, který může rozhodnout až o trvalém smazání účtu Gaijin.

8. PRAVIDLA KLANU

8.1. Pravidla a sankce týkající se přezdívek se analogicky vztahují také na jména klanu.

8.2. Jakákoli úplná a/nebo zkrácená jména klanů (tagy), stejně jako popisy klanů, která porušují pravidla hry, může Správce změnit bez varování vlastníka klanu.

8.3. Ve zvláště zjevných a závažných případech porušení pravidel můžeme jako preventivní opatření využít rozpuštění klanu a trvalé blokování přístupu ke hře všech nebo některých jeho členů. O míře závažnosti rozhoduje Správce. V takových případech jsou herní nebo jiné prostředky použité k vytvoření úplných a zkrácených jmen v rozporu s pravidly nevratné.

8.4. Peníze vynaložené na vytvoření klanu (včetně jeho zrušení) se nevracejí.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud se uživatel dopustí jednání, které formálně nespadá mezi aktuální zákazy, vyhrazuje si Správce právo pozastavit přístup ke hře na dobu 3 dnů nebo déle až do trvalého zablokování přístupu ke hře nebo vymazání účtu Gaijin, pokud by takové jednání způsobilo masivní negativní reakce a stížnosti od jiných hráčů a/nebo jednání porušující oprávněné zájmy třetích stran nebo společnosti Gaijin.

9.2. Správce si vyhrazuje právo pozastavit nebo smazat všechny uživatelské účty Gaijin v případě, že se uživatel dopustí jednání zaměřeného na obcházení sankcí, které byly uživateli dříve uloženy, což zahrnuje také vytváření dalších účtů Gaijin.

10. VÝKLAD PRAVIDEL

Ve sporech týkajících se výkladu Pravidel hry má poslední slovo Správce. Analogicky lze Pravidla hry použít ke kontrole vašeho chování v rámci služeb souvisejících s hrami, a to včetně komunikačních služeb ve hře nebo mimo hru (například na oficiálním herním fóru), i když to zde není výslovně uvedeno. Taková Pravidla hry se nevztahují na služby, která mají svá vlastní pravidla chování, pokud taková pravidla nestanoví jinak.

11. RŮZNÉ

Ve všech ostatních aspektech týkajících se udělení licence, které nejsou specifikovány těmito Pravidly hry, včetně mimo jiné rozhodného práva a jurisdikce, zřeknutí se záruky, odškodnění, aktualizací a úprav Pravidel hry, oddělitelnosti, postoupení a ukončení, se na tato Pravidla hry vztahují příslušná ustanovení smlouvy EULA a Podmínky používání služby.

12. KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud chcete kontaktovat společnost Gaijin, použijte naše webové stránky zákaznické podpory dostupné na adrese https://support.gaijin.net.

Tyto stránky používají cookie soubory k analýze návštěvnosti a k anonymním statistikám. Další informace o našich zásadách používání souborů cookie